Okrem vodičského musia mať seniori tento doklad vždy pri sebe, inak si musia pripraviť 100 eur a to opakovane

Vodiči od určitého veku sa musia pravidelne podrobiť lekárskej prehliadke a mali by so sebou a nosiť aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti viesť vozidlo.

12.09.2023 06:00
dôchodca, penzia, senior, Sociálna poisťovnňa Foto:
Ilustračné foto.
debata (74)

Aktuálne platná legislatíva, konkrétne cestný zákon a príslušné vyhlášky k nemu, hovoria, vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov.

Doklad o spôsobilosti

Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať. Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a spôsob jeho vyplnenia sú uvedené v prílohách k vyhláške Ministerstva vnútra SR číslo 9/2009. Platí to pre bežných vodičov, pokiaľ je niekto držiteľom iných vodičských oprávnení, musí chodiť na lekárske kontroly častejšie.

Po dovŕšení 65 rokov sú títo vodiči povinní podrobiť sa lekárskej kontrole každé dva roky. Patria sem vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Na pravidelné prehliadky každé dva roky musia chodiť aj vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxi službu a na poskytovanie poštových služieb. Počas pandémie koronavírusu to neplatilo a vodiči seniori mali dočasnú výnimku. Od prvého augusta minulého roka ale zákon túto povinnosť ukladá opäť.

Výška pokuty

Polícia má právo zároveň kontrolovať, či má takýto vodič pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti. V prípade, ak ho vodič pri sebe nemá, tak mu hrozia sankcie až do výšky 100 eur. Takýto vodič sa totiž dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 100 eur v správnom konaní alebo v blokovom konaní do 50 eur.

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Prehliadku treba absolvovať u svojho všeobecného lekára, ktorý vám zároveň vydá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. To, aké vyšetrenia u neho, prípadne u špecialistov musí starší vodič absolvovať, nie je v zákone presne špecifikované, závisí to od zdravotného stavu konkrétneho žiadateľa o potvrdenie. Niekto musí ísť na očné vyšetrenia, niekto ku kardiológovi, prípadne k iným špecialistom. Potvrdenie lekár môže vydať aj s výnimkami. Napríklad, že môžete šoférovať len po určitú vzdialenosť, len počas dňa alebo so sprievodom.

Obmedzenie možnosti šoférovať

Ak sa lekárskou prehliadkou zistí, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok, orgán Policajného zboru obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti.

Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu. Vyznačením obmedzenia vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi zakazuje viesť motorové vozidlo, ak nie sú splnené podmienky, pre ktoré mu bolo vodičské oprávnenie obmedzené.

Vyhláška č. 9 k zákonu o cestnej premávke a prílohy k nej presne určujú zdravotné podmienky, ktoré treba splniť, aby ste mohli šoférovali aj v staršom veku. Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom: • žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A, B a T a podskupiny A1, B1 a B1 + E a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A, B a T a podskupiny A1, B1 a B1 + E patria do skupiny 1. Žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E, držitelia vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E a vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb, patria do skupiny 2.

© Autorské práva vyhradené

74 debata chyba
Viac na túto tému: #vodič #vodičský preukaz #lekárska prehliadka