Dajte si pozor na platnosť tohto dokladu. Môže byť päť rokov starý alebo musíte ísť na kontrolu každé dva roky?

Vodiči v seniorskom veku musia mať potvrdenie o tom, že si môžu sadnúť za volant. Prehliadku u lekára sú povinní absolvovať v pravidelných intervaloch.

19.09.2023 06:00
Senior vodič Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:

 • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
 • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov.

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať.

Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke, je povinná posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky predložiť čestné vyhlásenie k jej zdravotnému stavu a preukázať svoju totožnosť.

Čestné vyhlásenie obsahuje:

 • meno a priezvisko osoby,
 • dátum narodenia osoby,
 • adresu pobytu osoby,
 • skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie osoba žiada,
 • skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
 • skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí
 • vyhlásenie osoby k jej zdravotnému stavu vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti, k pravidelnému užívaniu liekov, k užívaniu alkoholu alebo iných návykových látok,
 • dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.

Zdravotná spôsobilosť

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo. Posudzuje sa lekárskou prehliadkou, pričom náklady s tým spojené uhrádza ten, čia zdravotná spôsobilosť sa posudzuje.

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená:

 • použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,
 • možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,
 • pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
 • inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

Minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti viesť motorové vozidlo a spôsob ich posudzovania sú ustanovené v prílohe č. 5. k vyhlášky č. 9 k zákonu o cestnej premávke.

dôchodca, penzia, senior, Sociálna poisťovnňa Čítajte viac Okrem vodičského musia mať seniori tento doklad vždy pri sebe, inak si musia pripraviť 100 eur a to opakovane

Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, predloží posudzujúcemu lekárovi aj príslušné rozhodnutie.

Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe záverov odborného psychiatrického vyšetrenia, predloží posudzujúcemu lekárovi aj kópiu dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva overenú orgánom Policajného zboru, ktorý rozhodol o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

Predmetom lekárskej prehliadky je:

 • posúdenie zdravotného stavu posudzovanej osoby so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú; choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú a spôsob ich posudzovania, sú uvedené v prílohe č. 5. k vyhláške č. 9 k zákonu o cestnej premávke.
 • komplexné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, rovnováhy a orientačného neurologického vyšetrenia; do úvahy sa berú aj výsledky z preventívnej prehliadky.
infarkt, srdce, stetoskop, puzzle Čítajte viac Táto vec je nebezpečná, zapríčiňuje problémy s tlakom, infarkt a mozgovú príhodu, nepodceňujte ju, následky môžu byť fatálne

Posudzujúci lekár na základe čestného vyhlásenia, zdravotnej dokumentácie, iného podnetu alebo na základe ním vykonaného vyšetrenia v prípade, že u posudzovanej osoby existuje podozrenie na chorobu alebo poruchu, ktorá by mohla podmieňovať alebo vylúčiť zdravotnú spôsobilosť, požiada o odborné vyšetrenie. Odborným vyšetrením sa zisťuje splnenie minimálnych požiadaviek vyplývajúcich zo zákona.

Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia, pre ktoré by posudzovaná osoba nemohla viesť motorové vozidlo určitej skupiny, posudzujúci lekár vo výsledku lekárskej prehliadky uvedie, že posudzovaná osoba je zdravotne spôsobilá viesť vozidlo tejto skupiny.

Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré posudzovaná osoba nie je schopná viesť motorové vozidlo určitej skupiny, posudzujúci lekár vo výsledku lekárskej prehliadky uvedie, že posudzovaná osoba nie je zdravotne spôsobilá viesť motorové vozidlo takej skupiny.

Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré je zdravotná spôsobilosť podmienená, posudzujúci lekár navrhne obmedzenie vodičského oprávnenia tak, aby toto obmedzenie zodpovedalo zdravotnej spôsobilosti posudzovanej osoby.

infarkt, srdce, stetoskop, puzzle Čítajte viac Táto vec je nebezpečná, zapríčiňuje problémy s tlakom, infarkt a mozgovú príhodu, nepodceňujte ju, následky môžu byť fatálne

Návrh na obmedzenie vodičského oprávnenia zaznamená posudzujúci lekár prostredníctvom harmonizovaného kódu Európskej únie (ďalej len „harmonizovaný kód“) podľa prílohy č. 9 do zdravotnej dokumentácie a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

Ak je zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená, posudzujúci lekár určí termín nasledujúcej lekárskej prehliadky a do zdravotnej dokumentácie a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti zaznamená príslušný národný kód.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti

Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva, ak ide okrem iného o vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti.

Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti určuje posudzujúci lekár, najviac na päť rokov; ak je posudzovaná osoba staršia ako 65 rokov, najviac na dva roky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #vodiči #lekárska prehliadka #povinnosť