Prečo hrozí seniorom, že prídu o vodičské preukazy? Obmedzí alebo zakáže šoférovanie takýchto vodičov EÚ alebo výsledky zdravotných prehliadok?

Na čo je potrebné dávať pozor aby ste neprišli o vodičský preukaz?

21.09.2023 06:00
Lekár a seniori Foto:
Ilustračné foto.
debata (26)

Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok, polícia obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu.

Vyznačením obmedzenia vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi zakazuje viesť motorové vozidlo, ak nie sú splnené podmienky, pre ktoré mu bolo vodičské oprávnenie obmedzené:

  • nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti
  • nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti
  • nepodrobil sa nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
  • osvedčením vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil doškoľovaciemu kur­zu
  • nepodrobil sa nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo odbornému poradenstvu v čase udelenia vodičského oprávnenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.

Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla:

  • v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví alebo
  • v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie
  • v lehote podľa bodu a po spáchaní dvoch skutkov podľa bodu a sa dopustí ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom, alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie alebo zrušiť jeho obmedzenie možno len po preskúmaní zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, po preskúšaní odbornej spôsobilosti a po splnení ostatných podmienok uvedených v rozhodnutí o odobratí vodičského oprávnenia alebo jeho obmedzení.

Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia zakazuje viesť motorové vozidlo až do času jeho vrátenia.

Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej republiky.

Nápad z Bruselu

Európska únia počíta s povinnou skúškou vodičskej spôsobilosti pre vodičov nad 70 rokov. Títo by mali potvrdiť opakovane svoje vodičské schopnosti skúškou každých päť rokov.

Povinnosť absolvovať skúšku spôsobilosti viesť motorové vozidlo by mala platiť vo všetkých členských krajinách. Návrh zákona zatiaľ presne nedefinuje, ako by mohla skúška vyzerať. Za typ a štruktúru testu by mala zodpovedať príslušná členská krajina. Niektoré európske krajiny však okrem zdravotnej prehliadky vyžadujú skúšku spôsobilosti už v súčasnosti. Napríklad vo Švajčiarsku vo veku nad 70 rokov. V Dánsku potrebujete po dovŕšení veku 80 rokov dokonca nový vodičský preukaz.

26 debata chyba
Viac na túto tému: #auto #vodič #vodičský preukaz