Pracovať môžete aj keď žiadate o predčasnú penziu alebo vám ju už priznali. Takéto sú pravidlá

Ako mi bude dôchodok vyplatený? Pozrite si prehľad krokov pri postupe žiadosti o dôchodok.

31.05.2024 06:00
UP Dôchodky Seniori Foto:
Ilustračné foto.
debata

Postup žiadosti

Overte si, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky (pretože od nich závisí suma dôchodkovej dávky).

Veľké zmeny v predčasných dôchodkoch. V čom spočívajú?
Video
Zdroj: TV Pravda

Žiadosť podávate osobne pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, termín si môžete vopred rezervovať termín v Rezervačnom systéme na stránke Sociálnej poisťovne. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktoré vám vyhovujú.

Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete v prípade nejasností kontaktovať.

Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktoré ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.

Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.

Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne, ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom, s vami spíše elektronický formulár Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.

Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžete požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o spísaní žiadosti o dôchodok (pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely), t. j. požiadate o potvrdenie o tom, že ste si uplatnili nárok na predčasný dôchodok žiadosťou.

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku). V zložitých prípadoch je možné, že sa táto doba predĺži, ale o tom vás Sociálna poisťovňa bude písomne informovať.

Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

Ako zistíte, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše zamestnania?

 1. Ak máte svoj Elektronický účet poistenca, navštívte ho. V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.
 2. Overiť si evidenciu období poistenia môžete aj tak, že požiadate o výpis z Individuálneho účtu poistenca a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca
 • telefonicky na bezplatnom tel. č. 0800 123 123
 • e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk
 • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.

Aké doklady potrebujete?

 1. Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania.
 2. Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 3. Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).
 4. Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.
 5. Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby za obdobie, keď bola povinná.
 6. Rodné listy detí, ale len:
 • ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje, ktoré sú uvedené v rodnom liste, sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb, a preto je potrebné rodné listy detí predložiť dodatočne,
 • ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, musíte doplniť rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
 • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky, a to len ak ste cudzinec alebo dieťa zomrelo v cudzine a dieťa nebolo zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje o jeho úmrtí sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb,
 • ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).

7. Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003.

8. Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

9. Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ste tieto obdobia poistenia získali. Ak sa vám vypláca dôchodok z cudziny, na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadate priznať starobný dôchodok.

10. Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený na stránke Sociálnej poisťovne.

Ako sa vypláca dôchodok

Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne dopredu, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.

Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.

Predčasný starobný dôchodok sa môže poukazovať:

 • na účet príjemcu dôchodku v banke,
 • v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
 • na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke, ak o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení,
 • na účet rehole v banke, ak príjemca dôchodku je členom rehole a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Môžete pracovať?

V čase, keď o dôchodok žiadate, nesmiete pracovať, a to ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne.

Po priznaní predčasného starobného dôchodku však pracovať za mzdu do 200 eur mesačne môžete, ale len za predpokladu, že si z dohody uplatníte výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie.

To znamená, že požiadate zamestnávateľa o odvodovú úľavu. Príjem z takejto dohody nesmie v kalendárnom roku presiahnuť 2 400 eur, vtedy sa vám totiž výplata dôchodku zastaví.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #ako vybaviť dôchodok