Deviataci, pozor! Treba si vybrať školu

, 21.01.2019 06:00
ziaci, stredna skola
Len asi tretina stredoškolsky vzdelaných ľudí zostáva pôsobiť v odboroch, ktoré vyštudovali. Autor:

Žiaci základných škôl, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, majú na výber takmer 560 škôl - gymnáziá, stredné odborné školy či konzervatóriá.

Zvoliť si strednú školu je asi prvým vážnym rozhodnutím v živote dieťaťa. A hoci mu s tým pomáhajú rodičia, ktorí zaň aj neraz sami rozhodnú, netreba to podceňovať. Ak sa totiž zmýlia, môže sa stať, že žiaka štúdium na strednej škole nebaví, učenie sa mu znechutí a je to preňho iba stratu času. Dokazuje to i fakt, že len asi tretina stredoškolsky vzdelaných ľudí zostáva pôsobiť v odboroch, ktoré vyštudovali. Tento krok je preto potrebné dôkladne zvážiť.

O to viac, že od výberu vhodného štúdia môže závisieť budúcnosť žiaka. Sú totiž odbory, o ktorých absolventov na pracovnom trhu nie je záujem, a, naopak, také, kde je pracovníkov veľký nedostatok. Podľa rezortu práce bude Slovensko do roku 2023 potrebovať asi 514-tisíc nových pracujúcich (až 60 percent z nich nahradí ľudí, ktorí z pracovného trhu odchádzajú, prevažne do dôchodku). Pracovné príležitosti sa očakávajú najmä v priemysle, obchode, zdravotníctve, doprave a stavebníctve.

V rovnakom čase príde na trh práce vyše 200-tisíc absolventov stredných škôl. Nepokryjú však dopyt zamestnávateľov, a tak odborníci odhadujú, že ich bude stále veľa chýbať. „Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách, na ktorých sa bude vytvárať 70 percent pracovných príležitostí. Do roku 2023 bude na trh práce prichádzať o 15– až 20-tisíc absolventov stredných škôl menej, ako potrebuje trh práce,“ porovnal nedávno štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Problémom, o ktorom sa už dlhé roky hovorí, je, že zo stredných, ale aj z vysokých škôl často nevychádzajú absolventi takých odborov, aké si žiada pracovný trh. Napríklad zo strojárskych odborov SOŠ príde do štyroch rokov na pracovný trh o 30-tisíc absolventov menej, ako treba, kým z hotelových akadémií zase o sedem- či osemtisíc viac.

Na nekvalitné odborné vzdelávanie upozornili v marci minulého roka aj riaditelia stredných odborných škôl zameraných na informačno-komunikačné technológie spolu s ďalšími expertmi z oblasti IT. Podľa nich by kvalifikácia absolventov mala zodpovedať potrebám trhu práce. Ako pripomenuli, na štúdium v neuplatniteľných odboroch sa každý rok „vyhodí“ zhruba 250 miliónov eur.

„Stredné odborné školy by si mali stanovovať ciele podľa požiadaviek trhu práce a najnovších technologických trendov,“ odporučil prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény. Pri rozhodovaní o ďalšom vzdelávaní žiaka by sa preto mali brať do úvahy aj tieto okolnosti.

Prihlášky na strednú školu treba odovzdať riaditeľovi základnej školy – do 20. februára na odbory, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností alebo nadania, a do 10. apríla na ostatné. Riaditeľ základnej školy potom prijaté prihlášky odošle na stredné školy do 28. februára, respektíve do 20. apríla.

Aj keď sa prihlasovanie na stredné školy týka najmä deviatakov, existujú i výnimky. Prvou sú ôsmaci, ktorí sa môžu hlásiť na bilingválnu strednú školu (gymnázium alebo obchodnú akadémiu), kde potom študujú päť rokov (v rámci nultého ročníka sa zdokonaľujú v cudzom jazyku).

Druhou výnimkou sú piataci, ktorí sa môžu prihlásiť na osemročné gymnáziá. Dostať sa tam je však čoraz ťažšie. Začal totiž platiť zákon, podľa ktorého sa na osemročné gymnáziá dostane už len päť percent žiakov v jednotlivých krajoch. Samosprávne kraje sa však túto kvótu pokúšajú zvýšiť.

S podrobnosťami prijímacieho konania by mal žiakov i rodičov oboznámiť výchovný poradca na základnej škole. Ten má k dispozícii všetky konkrétne informácie vrátane aktuálnych údajov o plánovaných a prihlásených počtoch žiakov na jednotlivé stredné školy a odbory. Usmerňuje celý proces vypĺňania prihlášok, kontroluje a dopĺňa niektoré údaje a zabezpečuje ich odoslanie na stredné školy.

Podľa školského zákona môže uchádzač o štúdium na strednej škole alebo jeho zákonný zástupca podať dve prihlášky, a to na presne určenom tlačive, ktoré schválilo ministerstvo školstva. Môže ísť o prihlášky na dve rozličné stredné školy alebo na dva vzdelávacie odbory v rámci jednej školy.

V odôvodnených prípadoch je možné aj to, že si uchádzač podá ešte ďalšie dve prihlášky na štúdium, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky), a ďalšiu na školu, ktorá pre nenaplnený počet žiakov vyhlásila dodatočné prijímačky. Také skúšky sa potom konajú v júni.

Pokiaľ ide o prijímačky, vyhnúť sa im môžu uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete úspešnosť aspoň 90 percent. O ich prijatí bez prijímacej skúšky potom rozhodne riaditeľ strednej školy. Nevzťahuje sa to však na vzdelávacie zariadenia, kde sú skúšky potrebné na overenie špeciálnych schopností alebo nadania.

Predmety, z ktorých sa skladajú prijímačky, vyberá rezort školstva v spolupráci so školami a v prípade zdravotníckych odborov aj s ministerstvom zdravotníctva. Na väčšine stredných škôl ide o skúšku zo slovenského jazyka a matematiky, na odborných školách však podľa ich zamerania možno overovať i vedomosti z iných predmetov, napríklad z fyziky, chémie, prírodopisu či cudzích jazykov.

Na stredných školách, kde sa od uchádzačov vyžadujú talentové skúšky, sa prijímačky robia v predstihu už v čase od 25. marca do 15. apríla. Na ostatných školách sa konajú 13. a 16. mája. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní od ich skončenia na výveske školy. V prípade, ak žiaka v riadnom termíne neprijali na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Rozhodnutie o takých skúškach musí škola zverejniť najneskôr do 6. júna.

Dôležité termíny

 • podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška – do 20. februára 2019
 • podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa nevyžaduje talentová skúška – do 10. apríla 2019
 • talentové skúšky na stredné školy: 25. marca – 15. apríla 2019
 • prijímacie skúšky na stredné školy: 13. a 16. mája 2019

Základné rozdelenie stredných škôl

 • gymnáziá
 • stredné odborné školy
 • konzervatóriá

Gymnáziá

 • poskytujú úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) v štvor-, päť- alebo osemročnom vzdelávacom programe, ukončené maturitnou skúškou
 • vzdelávanie je zamerané najmä na prípravu na štúdium na vysokých školách, prípadne na pôsobenie vo verejnej správe, v kultúre či športe
 • okrem všeobecného zamerania sa gymnáziá môžu špecializovať na matematiku, šport alebo vybraný cudzí jazyk (bilingválne štúdium); absolventi športového gymnázia spravidla získavajú osvedčenie trénera tretej triedy vo zvolenom športe
 • pre mimoriadne nadaných študentov je určené osemročné gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave
 • na Slovensku je celkovo 236 gymnázií s 3 035 triedami, kde študuje zhruba 72 840 žiakov
 • 145 gymnázií je štátnych, 40 súkromných a 51 cirkevných
 • 138 gymnázií je osemročných, ktoré navštevuje viac ako 23-tisíc žiakov
 • najviac gymnázií je v Bratislavskom (45) a Prešovskom kraji (37), najmenej v Trenčianskom (19) a Trnavskom kraji (20)
 • na 134 gymnáziách je vyučovacím jazykom slovenčina, na 16 maďarčina, na ôsmich slovenčina s maďarčinou a na jednom ukrajinčina
 • 77 gymnázií je bilingválnych (dvojjazyčných), najviac s anglickým (47), francúzskym (7), nemeckým (6), španielskym (6) a ruským jazykom (4)
 • študent gymnázia sa povinne učí minimálne dva cudzie jazyky

Stredné odborné školy

 • poskytujú odborné vzdelávanie rozdelené na teoretické a praktické vyučovanie
 • žiakov pripravujú v najmenej dvojročnom a maximálne päťročnom vzdelávacom programe
 • vzdelávanie je zamerané predovšetkým na prípravu v povolaniach v oblasti národného hospodárstva, zdravotníctva, verejnej správy, kultúry alebo umení, no žiaci sa môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium
 • na Slovensku je 441 stredných odborných škôl s 5 591 triedami, kde študuje vyše 125-tisíc žiakov
 • 337 týchto škôl je štátnych, 87 súkromných a 17 cirkevných
 • najviac ich je v Prešovskom (71) a Košickom kraji (61), najmenej v Trenčianskom (36) a Trnavskom kraji (46)
 • na 389 SOŠ je vyučovacím jazykom slovenčina, na 25 slovenčina s maďarčinou a na 12 maďarčina
 • 15 stredných odborných škôl je bilingválnych – 13 s anglickým a dve s nemeckým jazykom
 • asi 2 000 žiakov v tomto školskom roku opakuje ročník

Žiak môže získať:

 • nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) – trvá spravidla dva roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu; na taký vzdelávací program možno prijať i uchádzača, ktorý nedokončil základnú školu; po splnení podmienok môžu absolventi pokračovať v ďalšom štúdiu v rámci SOŠ
 • stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – trvá najmenej tri až štyri roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu
 • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – trvá štyri až päť rokov a uzatvára sa maturitnou skúškou
 • vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) – trvá dva až tri roky, žiak po absolventskej skúške získava absolventský diplom s právom používať neakademický titul „diplomovaný špecialista“ (skratka DiS., ktorá sa uvádza za menom)
 • stredné odborné školy poskytujú aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania: nadstavbové (zakončené maturitou) alebo pomaturitné štúdium (zamerané na prehĺbenie vedomostí, prípadne získanie špecializácie či kvalifikácie v inom odbore)

Typy stredných odborných škôl:

 • stredná odborná škola s prívlastkom (napr. ekonomická, drevárska, lesnícka, polygrafická, veterinárna a pod.)
 • stredná priemyselná škola s prívlastkom (napr. stavebná, dopravná, elektrotechnická, strojnícka a pod.)
 • stredná umelecká škola s prívlastkom (napr. dizajnu, animovanej tvorby, scénického alebo úžitkového výtvarníctva a pod.)
 • stredná zdravotnícka škola
 • obchodná akadémia
 • hotelová akadémia
 • policajná stredná odborná škola
 • stredná škola požiarnej ochrany

Konzervatóriá

 • žiakov pripravujú na profesionálne umelecké uplatnenie alebo na vyučovanie umeleckých predmetov
 • vzdelávací program trvá šesť rokov – po skončení štvrtého ročníka skladá študent maturitnú a po skončení šiesteho ročníka absolventskú skúšku; v odbore tanec sa študuje až osem rokov
 • na Slovensku je 17 konzervatórií so 160 triedami, kde študuje vyše 3 000 žiakov
 • šesť konzervatórií je štátnych, desať súkromných a jedno je cirkevné
 • najviac ich je v Košickom (4) kraji, najmenej v Trnavskom (1) a Prešovskom kraji (1); v Trenčianskom kraji konzervatórium nie je
 • študent môže získať nižšie stredné vzdelanie (ak absolvuje štyri roky štúdia), úplné stredné odborné vzdelanie (ak zmaturuje) alebo vyššie odborné vzdelanie (ak absolvuje celých šesť či osem rokov a úspešne zvládne absolventskú skúšku; dostane absolventský diplom s právom používať neakademický titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou DiS.art., ktorý sa uvádza za menom)
 • konzervatórium môže byť: hudobné a dramatické alebo tanečné
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#deviataci #stredná škola #gymnáziá #stredná odborná škola #konzervatórium #Kam na strednú školu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku