Rady na prijímačkový deň

, 10.05.2019 06:00
prijimacky, skola, učenie, štúdium
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania. Autor:

Kedy sa dozviete či vás prijali na vysokú školu? V akom prípade môžete požiadať o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania?

Večer pred skúškou

 • Večer, ale najlepšie deň pred prijímačkami sa už neučte. Radšej sa venujte činnosti, ktorá vás baví a máte z nej radosť. Doprajte si ľahkú a výživnú večeru. Vyhnite sa ťažkým jedlám, predídete zaťaženiu žalúdka, prípadne aj žalúdočným ťažkostiam. Vyhnite sa potravinám, ktoré by vám mohli takzvane ležať v žalúdku.
 • Oblečenie si dôkladne premyslite už večer. Je dôležité, aby ste sa vo vybranom odeve cítili uvoľnene. Máte obľúbenú sukňu alebo košeľu? Viete, ktoré oblečenie vám pristane a cítite sa v ňom dobre? Máte pocit, že vám niektorá farba prináša šťastie? Teraz je naozaj vhodná príležitosť toto oblečenie využiť. Nezabudnite si zobrať so sebou aj niečo náhradné pre prípad nejakej nehody (oblejete sa, zmoknete).
 • Pripravte si veci, ktoré si beriete so sebou na skúšku – pozvánku, doklady, písacie potreby.
 • Skôr ako zaspíte, si skúste predstavovať, ako bude prebiehať samotná skúška a myslite na to, že všetko prebehne v poriadku. Nechoďte spať veľmi neskoro. Nezabudnite si skontrolovať budík.

Ráno pred skúškou

 • Určite nevstávajte skôr kvôli precvičeniu nejakej látky.
 • Dajte si dobré a výživné raňajky. Opäť sa snažte vyhnúť jedlám, ktoré zaťažujú žalúdok alebo môžu spôsobiť zdravotné problémy.
 • Z domu vyrazte včas, počítajte s tým, že môže byť zápcha alebo môže mať váš vlak alebo autobus meškanie. Ak sa chystáte na prijímačky do mesta, ktoré je veľmi vzdialené, oplatí sa prísť tam o deň skôr a prespať už na mieste. Prípadné meškanie alebo nečakané udalosti na ceste vás môžu stáť cenné body. V každom meste možno nájsť ubytovanie za rozumnú cenu.
 • Pred odchodom si skontrolujte, či naozaj so sebou máte všetky potrebné doklady a písomnosti.
 • Vyhýbajte sa známym, ktorí vyzerajú príliš vystresovaní a mohli by na vás svoju náladu preniesť. Radšej vyhľadajte niekoho, kto vyzerá v pohode alebo zostaňte sami.
 • Vo chvíľach pred testom nemyslite na to, aké bude obsahovať otázky. Môžete pozorovať výzdobu školy, obrazy, prečítajte si niečo, robte čokoľvek, čo vás na chvíľu rozptýli.
 • Môžete si tiež ľahko masírovať spánky končekmi prstov alebo sa sústrediť na chuť sladkosti, ktorú si dáte na posilnenie. Upokojí vás aj pobyt na čerstvom vzduchu. Ak nie je možné čakať vonku, snažte sa stáť blízko okna.
 • Tesne predtým, ako skúška začne, sa niekoľkokrát zhlboka nadýchnite nosom a vydýchnite ústami.
 • Nezabudnite, že trochu stresu pred skúškou pôsobí pozitívne – človeka zmobilizuje často k nečakaným výkonom. Od určitej miery má však stres na výkon deštruktívne účinky.

Rozhodnutie o výsledku prijímačiek

O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola, rozhoduje rektor.

Výsledok prijímacích pohovorov zverejňujú vysoké školy na svojich internetových stránkach, a tiež na výveskách na fakulte/v škole pod jednotlivými kódmi.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske vysokej školy alebo fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Odvolanie

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podáva tomu, kto rozhodnutie vydal do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak je ním dekan, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo fakulty alebo s podmienkami zákona o vysokých školách. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo s podmienkami zákona o vysokých školách. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Ak rozhodnutie o neprijatí na štúdium vydal rektor, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo s podmienkami zákona o vysokých školách. Inak postúpi žiadosť akademickému senátu vysokej školy. Ten zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo s podmienkami ustanovenými v zákone o vysokých školách. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na vysokú školu alebo fakultu.

Kedy sa možno odvolať? Uchádzač splnil všetky podmienky na prijatie, dosiahol viac bodov, ako bolo potrebných a napriek tomu dostal rozhodnutie o neprijatí. V tomto prípade treba v odvolaní uviesť, koľko bodov získal a koľko bolo potrebných na prijatie. Uchádzač po nahliadnutí do testu zistil, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body, je presvedčený o správnosti svojho riešenia, za ktoré však nedostal plný bodový zisk atď. Uchádzač má pocit, že počas prijímacích skúšok bol znevýhodnený v porovnaní s ostatnými uchádzačmi. Vysoká škola/fakulta porušila niektorú zo zásad prijímacieho konania, ako to určuje zákon o vysokých školách napr.: obsah testu bol nad rámec obsahu úplného stredného vzdelania, vysoká škola/fakulta nezverejnila niektorú z informácií, ktoré sú uvedené v zákone o vysokých školách, vysoká škola/fakulta nedodržala niektorý z časových termínov, ktoré sú uvedené v zákone o vysokých školách. Napriek žiadosti, uchádzačovi nebolo umožnené nahliadnuť do vlastného testu.

Okrem uvedených dôvodov existuje aj „špekulatívny dôvod“ podania žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Výsledkom je, že aj uchádzač, ktorý má menej bodov, ako bola hranica na prijatie, má šancu, že bude nakoniec prijatý. Väčšina uchádzačov si podáva viac ako jednu prihlášku na vysokú školu. Veľa z nich sa dostane na viac škôl a nakoniec si vyberú len jednu. To znamená, že sa uvoľní miesto na škole, ktorú si uchádzač nevybral. Keďže vysoká škola má naplánovaný počet študentov, ktorí by mali nastúpiť do prvého ročníka, môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. Čím viac uchádzačov sa nezapíše na fakultu, tým väčšiemu počtu neprijatých uchádzačov môže škola ponúknuť miesto v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. Z uvedeného dôvodu sa odporúča, aby si uchádzači o štúdium v prípade, že sa umiestnili „relatívne“ dobre v poradí pod prijatými uchádzačmi, podali odvolanie.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania.

Vysoká škola alebo fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takú informáciu poskytnúť vysokej škole alebo fakulte do začiatku akademického roku. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a vysoká škola alebo fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoká škola #prijímačky #prijímacie skúšky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku