Testovanie 9 prinieslo zopár zmien. NÚCEM zverejnil výsledky

Ako si viedli žiaci v celonárodnom testovaní? Výsledky Testovania 9 sú známe, dnes ich totiž zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

, 29.05.2019 17:00
testovanie, škola, zs kalinciakova, deviatak, 9 Foto: ,
Celoslovenské Testovanie 9, archívne foto.

V tomto školskom roku písalo testy z Testovania 9 spolu 40 529 žiakov (48,6 % dievčat a 51,4 % chlapcov). „Z uvedeného počtu malo 38 038 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 470 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 21 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo 3 584 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,8 % z celkového počtu testovaných deviatakov), 811 (2 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 116 (0,3 %) cudzincov,“ informoval v tlačovej správe zverejnenej na svojej stránke Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM.

Na 1 569 slovenských školách (z toho 1 446 ZŠ, 133 osemročných gymnázií a 10 stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom) sa začiatkom apríla konalo celoslovenské testovanie žiakov. Testovania sa zúčastnili všetci deviataci a aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

A aké sú úlohy v testoch? Ak by ste predpokladali, že zadania testov sú presne také, aké majú žiaci počas riešenia úloh v škole, tak sa mýlite. V Testovaní 9 to nie sú typické školské úlohy či príklady. Testy sú predovšetkým zamerané na porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach a na logické myslenie.

„V teste z matematiky sa tradične vyskytujú nesúvislé texty obsahujúce tabuľky a diagramy. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov,“ vysvetľuje NÚCEM skladbu testov.

Aké zmeny prišli v testovaní?

Tohtoročné Testovanie 9 prešlo určitými zmenami. Napríklad sa otvorené úlohy objavili aj v testoch z vyučovacích jazykov, zvýšil sa počet úloh, ale i testovací čas (okrem testu z ukrajinského jazyka a literatúry). Okrem iného bola súčasťou testovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry časť počúvania s porozumením, ktorá obsahovala i zvukové nahrávky.

Z akých predmetov boli žiaci testovaní? Školákov potrápili testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry. „Test z matematiky obsahoval 30 úloh (15 uzavretých a 15 otvorených), test zo slovenského jazyka a literatúry a test z maďarského jazyka a literatúry obsahoval 30 úloh (20 uzavretých a 10 otvorených). Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry obsahoval 30 úloh, z ktorých bolo 10 úloh zameraných na počúvanie s porozumením. Test z ukrajinského jazyka a literatúry obsahoval 20 úloh.“

Matematika

Test z matematiky riešilo spolu 40 452 žiakov. Podľa ministerstva dosiahli žiaci celkovú priemernú úspešnosť 63,1 %. „Dievčatá riešili test s úspešnosťou 62,3 % a chlapci 63,8 %, ich výsledky sú porovnateľné. Test z matematiky na základných školách písalo 37 296 žiakov (92,2 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,7 %. Test z matematiky na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo 2 956 žiakov (7,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 80,8 %. Test z matematiky na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 200 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 60,1 %,“ informuje o výsledkoch z matematiky NÚCEM.

Najväčší podiel žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií je podľa NÚCEM-u v Bratislavskom kraji (30,9 %), pričom najmenej ich je v Nitrianskom (7,7 %) a Banskobystrickom kraji (7,4 %). Žiaci osemročných gymnázií dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s úspešnosťou žiakov základných škôl. Rozdiel medzi nimi je viac než 19 percentuálnych bodov. To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o šesť úloh viac ako žiaci základných škôl. Analýza vybraných úloh v teste z matematiky ukazuje, že kým pre žiakov ZŠ boli niektoré kognitívne náročnejšie úlohy obťažné alebo stredne obťažné, pre žiakov gymnázií boli tieto úlohy ľahké.

„Výsledky žiakov základných škôl z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov osemročných gymnázií sú však v každom kraji významne lepšie ako celoslovenský priemer z matematiky,“ píše ďalej NÚCEM vo svojej správe.

A kde sú rozdiely? Tie sa potvrdili na regionálnej úrovni okresov. „Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli úspešnosť 78,8 %, ich výsledky boli silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Ďalšiu skupinu tvoria okresy, ktoré dosiali výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer, a to: Bratislava IV, Bratislava II, Považská Bystrica a Trenčín.“

Z hľadiska typu zriaďovateľa na štátne, cirkevné, súkromné školy, sú výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste z matematiky porovnateľné.

Slovenský jazyk a literatúra

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 38 058 žiakov, pričom o niečo viac sa darilo dievčatám ako chlapcom. „Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 62,3 %. Dievčatá dosiahli v teste úspešnosť 65,7 % a chlapci 59,1 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 34 999 žiakov, (92,0 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,1 %. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 2 858 žiakov (7,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 77,4 %. Test zo slovenského jazyka a literatúry na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 201 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,2 %.“

Žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom dosiahli štatisticky významne vyššiu úspešnosť ako žiaci základných škôl, rozdiel predstavuje 16 percentuálnych bodov. Čo to znamená? Žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o päť úloh viac ako žiaci základných škôl.

V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú, podobne ako v matematike, výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sú vo všetkých krajoch silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer.

Rozdiely sa opäť preukazujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 74,3 %, ich výsledky sú silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Bratislava II, Košice I a Bratislava IV.

Výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa zriaďovateľa sú porovnateľné.

Maďarský jazyk a literatúra

Spolu 2 466 žiakov potrápili testy z maďarského jazyka a literatúry. „Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,2 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 61,4 % a chlapci 54,9 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (67,0 %), najslabšie žiaci Košického kraja (49,3 %). Rozdiely v úspešnosti podľa zriaďovateľa nie sú vecne významné.“

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 462 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. „Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,1 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 67,1 % a chlapci 59,0 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Výsledky silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci Bratislavského kraja (87,2 %), najslabšie výsledky dosiahli žiaci Košického kraja (56,7 %).“

Ukrajinský jazyk a literatúra

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 21 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,4 %.

A čo tí najúspešnejší?

Čím úspešnejší v testovaní, tým viac výhod to prináša žiakom aj v rámci prijímacích skúšok. „Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania.“

Z tých, ktorí podstúpili testovanie, bolo takto úspešných 2 542 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským (6,7 % z testovanej populácie žiakov) – z toho 2 068 žiakov základných škôl (5,9 % z testovaných žiakov na základných školách), 471 žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (16,5 % z testovaných žiakov na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom), traja žiaci stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským to bolo 88 žiakov (3,6 %) – všetci boli žiakmi základných škôl. A v ktorom kraji bolo najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 90 % a viac (spolu základné školy aj osemročné gymnáziá) súčasne z oboch testovaných predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra? Bolo tomu tak v Bratislavskom kraji (9,6 % žiakov). Najmenej takýchto žiakov zas bolo v Trnavskom a Žilinskom kraji (5,4 % žiakov).

A ak by sme rozdelili úspešnosť na základe druhu škôl, tak v základných školách mali najväčšie zastúpenie s úspešnosťou 90 % a viac žiaci Košického kraja (7,1 %) a najmenšie žiaci Trnavského kraja (4,5 %). V gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom mali najväčšie zastúpenie s úspešnosťou 90 % a viac žiaci Bratislavského kraja (22,6 %) a najmenšie žiaci Trenčianskeho (10,3 %) a Košického kraja (10,4 %).

Z celkového počtu deviatakov s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosiahli v oboch testovaných predmetoch (matematika, slovenský jazyk a literatúra) viac než 90 %, bolo viac dievčat (59,2 %) ako chlapcov (40,8 %).

Podrobnejšie výsledky z testovania a celú tlačovú správu NÚCEM nájdete TU.

Zdroj: NÚCEM

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #núcem #Testovanie 9 #Testovanie 9 - 2019