Priemerný vek učiteľa, pohlavie a vzťahy? Výskum TALIS prezrádza viac

, 24.06.2019 23:00
učitelka, žiaci, deti
Na Slovensku dominujú v učiteľskom povolaní viac ženy, priemerný vek riaditeľov je vyšší ako učiteľov. Autor:

Máme na Slovensku viac učiteľov – žien alebo mužov, aký je priemerný vek riaditeľov či učiteľov, aké majú vzťahy učitelia so svojimi žiakmi? Na tieto, ale aj mnohé iné otázky našla odpovede zaujímavá štúdia o učiteľoch.

Zaujíma vás, ako obstáli slovenskí učitelia v porovnaniach so zahraničím? Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS (Teaching and Learning International Study) je považovaná za najväčšiu medzinárodnú štúdiu, ktorá sa zameriava priamo na učiteľov a v tomto školskom roku sa aj Slovenská republika zúčastnila už po tretíkrát tohto výskumu o vyučovaní a vzdelávaní. Aké sú výsledky tohto medzinárodného výskumu?

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil výsledky spomínanej štúdie, do ktorej sa spolu zapojilo až 260-tisíc pedagógov z 31 krajín OECD a tiež 17 ďalších krajín a regiónov sveta. Z týchto čísel vyplýva, že sa do výskumu zároveň zapojilo 23 členských krajín EÚ.

„Slovensko sa zúčastnilo všetkých troch cyklov tejto štúdie, prvý cyklus bol realizovaný v roku 2008, druhý cyklus v roku 2013 a v poradí tretí v roku 2018. Do štúdie TALIS 2018 sa na Slovensku zapojilo 181 škôl s 3 046 učiteľmi, vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií a 180 riaditeľov škôl,“ informuje NÚCEM na svojej stránke.

Pohlavie a priemerný vek

Pýtate sa, akí sú učitelia, riaditelia škôl a prostredie našich škôl? Máme viac mužov alebo žien v učiteľskom povolaní?

Štúdia podľa NÚCEM-u zistila, že takmer vo všetkých zúčastnených krajinách tvoria väčšinu učiteľov ženy. Na Slovensku tomu nie je inak, pretože patríme medzi tie krajiny, ktoré sa môžu pýšiť s najväčším podielom žien – učiteliek. „Až 82 % všetkých učiteľov tvoria na Slovensku ženy, kým v priemere krajín OECD je to 68 %.“

A ako je to s priemerným vekom učiteľom, akú máme generáciu učiteľov my? Rovnako sa pýtate, či sú slovenskí riaditelia starší v porovnaní s priemerným vekom učiteľov?

V krajinách OECD zapojených do štúdie TALIS je priemerný vek učiteľov 44 rokov, pričom podobne je to aj na Slovensku. Priemerný vek riaditeľov škôl v krajinách OECD je však vyšší – 52 rokov. Na Slovensku sme s vekom riaditeľom na tom podobne. „Takmer štvrtina riaditeľov škôl na Slovensku (24 %) je vo veku 60 a viac rokov, v krajinách OECD je v priemere v podobnom veku 20 % riaditeľov. Slovenská republika patrí medzi krajiny, v ktorých sa za posledných 10 rokov výrazne zvýšil percentuálny podiel riaditeľov blížiacich sa k dôchodkovému veku (vek 60 a viac rokov) o viac ako 10 percentuálnych bodov,“ približuje ďalej NÚCEM.

U nás nám chýbajú mladí učitelia. Podľa NÚCEM-u je v porovnaní s priemerom krajín OECD na Slovensku nižší podiel učiteľov do 30 rokov (SR 8,2 %, OECD 11,1 %) a vyšší podiel učiteľov vo veku 30–49 rokov (SR 58,7 %, OECD 54,5 %). „Na slovenských školách sme zaznamenali za uplynulých 10 rokov od roku 2008 významný pokles podielu mladých učiteľov vo veku do 30 rokov – takmer o 8 percentuálnych bodov. Od roku 2013 je však tento pokles miernejší a predstavuje 3 percentuálne bo­dy.“

A ako sú na tom slovenské školy? Tie poskytujú žiakom bezpečné prostredie na učenie, na dennej či týždennej báze sa na školách vyskytuje len minimálne množstvo rôznych foriem nebezpečného správania žiakov. „V najväčšej miere sa vyskytuje zastrašovanie alebo slovná šikana iných žiakov (či iné formy verbálneho ohrozovania), a to tak na Slovensku, ako aj v krajinách OECD. Podiel takýchto škôl je však na Slovensku významne nižší, ako je priemer krajín OECD (SR 9 %; OECD 14,3 %). Slovenská republika však zaznamenala na školách v porovnaní s rokom 2013 ako jedna z troch krajín OECD 2 významný nárast výskytu zastrašovania a slovnej šikany zo strany iných žiakov (o 6,6 percen­tuálneho bodu; v roku 2013 – 2,4 %, v roku 2018 – 9 %).“

Vzťahy medzi študentmi a učiteľmi

Nezanedbateľnú súčasť vzdelávania tvoria aj vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Ak nefungujú a sú zle nastavené, ťažko môže fungovať aj motivácia učiť sa, dobrá klíma a všetko, čo k tomu automaticky patrí. Výsledky zapojených krajín ukazujú, že vzťahy medzi učiteľmi a ich žiakmi v školách sú mimoriadne pozitívne. „Z krajín OECD sa v priemere 96 % učiteľov (na Slovensku viac než 94 % učiteľov) zhoduje na tom, že vzájomné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú zvyčajne dobré. Slovensko patrí medzi krajiny, kde sme zaznamenali v tejto dimenzii školskej klímy významný nárast pozitívneho hodnotenia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi od roku 2008 (o viac ako 5 percentuálnych bodov),“ približuje NÚCEM.

A ako to vyzerá priamo počas vyučovania?

Vyučovanie nie je len o memorovaní, či diktovaní poznámok a skúšaní pri tabuli a písaní písomiek. Okrem toho vyučovanie sprevádza ďalšie aktivity. „V rámci krajín OECD učitelia uvádzajú, že v priemere 78,1 % času stráveného v triede venujú skutočnému vyučovaniu a vzdelávaniu (SR 80 %), pričom zostávajúci čas v triede trávia udržiavaním poriadku v triede (OECD 13,4 %; SR 12,1 %) a administratívnou prácou (OECD 8 %; SR 7,1 %). Na Slovensku sa od roku 2008 znížil čas (o takmer 3 percentuálne body), ktorý učitelia počas bežnej vyučovacej hodiny venujú skutočnému vyučovaniu a vzdelávaniu,“ hovorí NÚCEM.

A ako je to s ďalším vzdelávaním učiteľov a či sú vôbec spokojní s výberom svojho povolania? Ak si človek vyberá svoje budúce povolanie, tak ho k tomu motivuje viacero faktorov. Čo je motivujúcim prvkom pri výbere povolania učiteľ na Slovensku? Motiváciou je pre slovenských učiteľov najmä vplyv na vývin detí a mládeže.

„V priemere krajín OECD, a tiež na Slovensku, učitelia uviedli, že najdôležitejšou motiváciou pri rozhodovaní stať sa učiteľom bolo, že povolanie učiteľa im umožnilo ovplyvniť vývin detí a mládeže 92,3 % (SR 93,2 %) a povolanie učiteľa im umožnilo prispievať spoločnosti niečím hodnotným 88,2 % (SR 92,3 %),“ píše sa vo zverejnených výsledkoch.

Podľa výsledkov na Slovensku pracuje 15,8 % začínajúcich učiteľov. Významne viac ich pracuje v školách umiestnených v mestách (o 7,2 percen­tuálneho bodu) ako na vidieku. Významne viac ich vyučuje v súkromne riadených školách (o 5,5 percen­tuálneho bodu) v porovnaní so štátom riadenými školami. Začínajúci učitelia v rámci krajín OECD a aj SR sú vo všeobecnosti spokojnejší so svojím výberom povolania a s učiteľskou profesiou ako skúsenejší učitelia.

„V krajinách OECD má najviac učiteľov vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (22,2 %), IKT zručností vo vyučovaní (17,7 %) a vyučovania v multikultúrnom alebo multilingválnom prostredí (15 %). Slovenskí učitelia deklarujú vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (26,5 %), správania žiakov a vedenia triedy (19,1 %), IKT zručností vo vyučovaní (16,6 %) a vyučovania medzipredmetových zručností (16,3 %).“

Najviac slovenských učiteľov (takmer 43 %) podľa výsledkov, ktoré zverejnil NÚCEM na svojej stránke, súhlasilo, že v ich ďalšom vzdelávaní im bránia najmä skutočnosti, že ďalšie vzdelávanie je príliš drahé a neexistujú žiadne stimuly na účasť v ďalšom vzdelávaní. „Viac ako 40 % našich riaditeľov súhlasí s tvrdením, že prekážkou v ich ďalšom vzdelávaní je to, že neexistuje žiadna vhodná ponuka ďalšieho vzdelávania (47,2 %) a 41,3 % z nich súhlasí, že neexistujú žiadne stimuly na účasť v ďalšom vzdelávaní.“

SR na chvoste

Ako spoločnosť vníma povolenia učiteľa? Na Slovensku učitelia vnímajú svoje povolanie z pohľadu verejnosti skôr negatívne, kým v zahraničí sa cítia učitelia viac ocenení. „Len 4,5 % našich učiteľov si myslí, že práca učiteľa je spoločnosťou ocenená (v roku 2013 si to mysleli 4 % učiteľov). V krajinách OECD si to myslí v priemere 25,8 % učiteľov. V tomto ukazovateli sme sa, podobne ako aj v roku 2013, ocitli na poslednom mieste zo všetkých krajín OECD.“

Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v období od 30. 4. 2018 do 11. 5. 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: NÚCEM

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Učitelia #štúdia #výskum #OECD #núcem #TALIS
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku