Kedy a za akých podmienok vám požičia na štúdium štát?

, 10.09.2019 06:00
štipendium, študentská pôžička, štúdium, vysoká...
Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 eur. Autor:

Na poskytovanie pôžičiek pre študentov v akademickom roku 2019/2020 sú v rozpočte Fondu na podporu vzdelávania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 4 500 000 eur.

Táto suma bude rozdelená medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku takto:

 • finančné prostriedky vyčlenené na žiadosti o pôžičku doručované do 15. septembra 2019 – 1 500 000 eur
 • prostriedky vyčlenené na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2019 – 3 000 000 eur

Žiadateľ o pôžičku

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom nie je možné kombinovať pôžičky pre študentov a pôžičky pre pedagógov

Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia rezortu školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2019/2020.

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

 • Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 3 500 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 6 000 eur.
 • Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2019/2020 je stanovená na 3 % p. a.
 • Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 5 rokov.
 • Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov.
 • Pôžičky nie sú účelovo viazané.

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

Žiadosti o pôžičku treba doručiť do jedného z nasledujúcich termínov:

do 15. septembra 2019 alebo do 31. októbra 2019.

Rada fondu posudzuje žiadosti o pôžičku doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti o pôžičku doručenej do 15. septembra nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami o pôžičku doručenými do 31. októbra. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa pôžička poskytuje.

Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom fondom na príslušný akademický rok.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z týchto spôsobov

 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín
 • poštou
 • kuriérskou službou.

Adresa na doručovanie žiadosti o pôžičku: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 1

Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej doručenia v písomnej forme na uvedenú adresu fondu, nie deň odoslania na poštovú prepravu. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o pôžičku v lehote na to určenej. Z uvedeného dôvodu odporúčame v prípade zasielania žiadosti o pôžičku poštou alebo kuriérskou službou odoslať žiadosť o pôžičku na poštovú prepravu minimálne tri pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku (uvedený termín na odoslanie žiadosti o pôžičku je informatívny a termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu zaslania).

Prílohy k žiadosti o pôžičku

 • Žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa. Žiadosť o pôžičku spolu s jednotlivými prílohami a čestným vyhlásením (tvorí súčasť žiadosti o pôžičku) slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí si podali žiadosť o pôžičku a spĺňajú podmienky podľa § 10 zákona o fonde.
 • Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.
 • Žiadatelia študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (je rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • Ministerstvo uvádza na svojom webovom sídle www.minedu.sk zoznam uznaných vysokých škôl v pre účely posúdenia štúdia v zahraničí. Tento zoznam má platnosť už uvedeného rozhodnutia o rovnocennosti štúdia, preto žiadatelia študujúci na vysokých školách uvedených v tomto zozname nemusia rovnocennosť štúdia preukazovať.
 • Odporúčame študentom študujúcim v zahraničí, aby podávali žiadosti o pôžičku až po zverejnení uvedeného zoznamu na webovom sídle ministerstva.
 • Rozhodnutie ministerstva, že štúdium žiadateľa poskytované vzdelávacou ustanovizňou je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v Slovenskej republike, vydané na základe individuálnej žiadosti podanej Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní, musia predložiť len žiadatelia študujúci na vysokých školách v zahraničí, ktoré v zozname na webovom sídle ministerstva platnom pre akademický rok 2019/2020 uvedené nie sú.
 • Presný postup, ako získať takéto rozhodnutie pre študentov študujúcich na zahraničnej vysokej škole, nájdete na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk.
 • Nepredloženie povinných príloh bude znamenať vylúčenie žiadateľa z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku.
 • Informácie k váženému študijnému priemeru.
 • Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov fond upozorňuje študentov, že niektoré fakulty vypĺňajú nesprávne vážený študijný priemer (napr. v percentách) v časti 3B žiadosti o pôžičku.
 • V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4. Váženým študijným priemerom nie je percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia napriek tomu, že to niektoré fakulty uvádzajú.
 • Pre tých , ktorých sa táto skutočnosť týka, fond na svoje webovej stránke (www.fnpv.sk ) pripravil tabuľku pre výpočet VŠP, aby záujemcovia mohli doložiť splnenie kritéria na uprednostnenie – vážený študijný priemer známok za akademický rok 2018/2019.
 • Pre doloženie splnenia kritéria „vážený študijný priemer známok za akademický rok 2018/2019“ vyplňte tabuľku pre výpočet VŠP a predložte ju spolu so žiadosťou o pôžičku na adresu fondu. V prípade, ak ste už žiadosť o pôžičku zaslal, stačí, ak dodatočne zašlete fondu len predmetnú tabuľku.

Najčastejšie chyby v predkladaných žiadostiach o pôžičku

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie iba prvej strany)
 • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (údaje vyžadované zákonom – najmä dátum narodenia a kontaktné údaje)
 • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku
 • nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, výška žiadanej pôžičky, resp. nesprávne uvedená výška žiadanej pôžičky, ročník a forma štúdia, dátum zápisu do ročníka, predpokladaný dátum štátnej skúšky a pod.)
 • nepredloženie príloh k žiadosti o pôžičku v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadateľa
 • upravovanie a dopĺňanie predtlačených údajov štandardizovaného tlačiva žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia
 • skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu.

V prípade, ak ste zistili, že vami predložená žiadosť o pôžičku nespĺňa požadované podmienky, resp. obsahuje chyby (napr. aj už uvedené), môžete ju predložiť opätovne so sprievodným listom, ktorým stiahnete pôvodnú žiadosť o pôžičku a nahradíte ju novou. V prípade, ak predložíte viac žiadostí o pôžičku v rámci jedného termínu, posudzovaná bude žiadosť o pôžičku doručená ako posledná.

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 15. septembra 2019 alebo do 31. októbra 2019).

Proces schvaľovania pôžičiek pozostáva z týchto etáp:

 • posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
 • stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie podľa zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu podľa vnútorného predpisu
 • schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.

Oznámenie o schválení žiadosti o pôžičku

 • Fond zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila.
 • Žiadateľovi, ktorému pôžičku schválili, fond zašle návrh zmluvy o pôžičke vo dvoch rovnopisoch ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek a vyzve ho, aby návrh zmluvy o pôžičke podpísal a jeden podpísaný rovnopis doručil späť fondu v lehote určenej fondom v sprievodnom liste k zmluve o pôžičke, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek.
 • Ak podpísanú zmluvu o pôžičke žiadateľ nedoručí späť v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy o pôžičke nedošlo a pôžičku mu fond neposkytne.
 • Žiadateľom na zahraničných vysokých školách odporúčame splnomocniť oprávnenú osobu na podpis zmluvy o pôžičke v ich mene, aby predišli situácii, že takto podpísanú zmluvu o pôžičke vrátane všetkých príloh doručia po stanovenom termíne. Splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o pôžičke za neplatnú. Podpis dlžníka na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Postup pri podpisovaní zmluvy o pôžičke:

 • Podpisy dlžníka a ručiteľa na zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).
 • Zmluva o pôžičke musí byť dlžníkom a ručiteľom podpísaná v poradí najprv dlžník, potom ručiteľ tak, aby bolo jednoznačné, že ako prvý zmluvu o pôžičke podpisoval dlžník. Inými slovami, dátum a poradové číslo osvedčenia uvedené pri podpise dlžníka nemôže byť neskoršie ako dátum a poradové číslo osvedčenia uvedené pri podpise ručiteľa.
 • Ak je podpis dlžníka alebo ručiteľa osvedčený vo forme „uznal podpis za vlastný“, je nevyhnutné, aby k takémuto podpisu bol doplnený aj dátum, kedy daná osoba podpis vykonala.

Postup pri oprave chýb na zmluve o pôžičke

V prípade, že dlžník pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke spraví chybu alebo je zo strany dlžníka zistená chyba v predtlačených údajoch na prednej strane zmluvy o pôžičke, je možné takúto chybu opraviť:

 • prečiarknutím nesprávneho údaja a uvedením správneho cez hviezdičku s dátumom a podpisom osoby, ktorá opravu vykonala (vzor opravy údajov na prednej strany zmluvy o pôžičke nájdete v sekcii Zmluva o pôžičke) alebo
 • požiadaním o opätovné vystavenie a zaslanie zmluvy o pôžičke.

V prípade, ak dlžník po odoslaní zmluvy o pôžičke alebo príslušný referent po doručení zmluvy o pôžičke zistí, že predná strana zmluvy o pôžičke nie je úplne a čitateľne vyplnená, je možné niektoré chýbajúce údaje doplniť zaslaním tlačiva „Žiadosť o zmenu / doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke“ do termínu stanoveného na doručenie zmluvy o pôžičke.

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom o fonde majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia možnosť požiadať o pôžičku vo dvoch formách:

 • podľa §10 zákona o fonde ako pôžičku pre študentov
 • podľa §14 zákona o fonde ako pôžičku pre pedagógov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#vládne štipendium #štipendium
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku