Vysoká škola: Vyberte si odbor a prihláste sa

Brány stredných škôl čoskoro opustí vyše 37-tisíc maturantov. Tých, čo chcú pokračovať vo vzdelávaní, čaká jedno z najvážnejších rozhodnutí v živote - vybrať si vhodný študijný odbor a vysokú školu, no možno aj cestu, po ktorej chcú ďalej kráčať.

, 28.01.2020 08:00
muž, zamyslenie Foto:
Prvým krokom pri výbere správneho štúdia je odhadnúť svoje schopnosti a záujmy.

Ktorý odbor či vysoká škola je tá správna? Hoci sa k tomuto rozhodnutiu treba postaviť zodpovedne, netreba ho ani preceňovať. Nie je to vec, ktorá by sa nedala napraviť. Často sa stáva, že sa človek pomýli a prihlási sa na školu, ktorú nezvláda alebo ho nebaví, takže to vzdá a začne študovať niečo iné. Ponuka je pestrá. Na Slovensku pôsobí až 39 vysokých škôl – 20 verejných, 12 súkromných, tri štátne a štyri zahraničné, ktoré majú spolu 128 fakúlt.

Prvým krokom pri výbere správneho štúdia je odhadnúť svoje schopnosti a záujmy. To, že naozaj nejde o ľahké rozhodnutie, potvrdzujú i údaje ministerstva školstva. Podľa nich zanechá štúdium už do dvoch rokov až tretina vysokoškolákov. Aj zo staršieho prieskumu Centra edukačného manažmentu Univerzity Komenského a spoločnosti Profesia vyplynulo, že keby študenti vysokých škôl opäť stáli pred možnosťou výberu, viac ako 32 percent z nich by sa rozhodlo študovať iný odbor.

Ak si chcete ušetriť také problémy, ale aj vynaložený čas a energiu, mali by ste si zvoliť štúdium, ktoré vám najviac vyhovuje. Zvážiť treba aj to, čo od neho vlastne očakávate. Ide vám iba o to, aby ste získali vysokoškolský diplom – pokiaľ možno bez väčšej námahy, alebo hľadáte oblasť, v ktorej by ste neskôr pôsobili? Chcete, aby vám štúdium pomohlo pri uplatnení na pracovnom trhu, pri budovaní kariéry a plnení vašich snov? Láka vás práca vedca, alebo len túžite dobre zarábať?

To všetko sú veci, ktoré by ste si mali ujasniť ešte skôr, ako si vyberiete vysokú školu a študijný odbor. Okrem toho sa môžete rozhodnúť, či chcete bezplatne študovať na verejnej, prípadne štátnej škole, alebo si zaplatíte školné na niektorej zo súkromných vysokých škôl. Vybrať si tiež môžete medzi denným štúdiom a externým. Alebo to môžete skúsiť v zahraničí, kde študuje čoraz viac mladých Slovákov.

Dobrou správou je, že dostať sa na vysokú školu už nie je také náročné ako kedysi. Nepriaznivý demografický vývoj spôsobil, že študentov stále ubúda a nároky na nich sa znižujú. Prijímacie skúšky sú tak často už len formalitou, prípadne ich školy celkom zrušili. Na vysoké školy tak nastupujú i slabší študenti, ktorých by tam v minulosti možno ani nezobrali. V uplynulom akademickom roku sa bez prijímačiek dostalo na denné a externé štúdium až 66 percent prihlásených.

Podľa ročenky vysokých škôl, ktorú vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR, prijala v tom roku všetkých uchádzačov bez prijímacích pohovorov napríklad Právnická fakulta UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Stavebná fakulta STU, Materiálovotechno­logická fakulta STU, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, Lesnícka, ako aj Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, sedem fakúlt Technickej univerzity v Košiciach či dve fakulty Trnavskej univerzity. Vysoký podiel prijatých však vykazovali aj mnohé ďalšie fakulty.

Tento trend potvrdzujú aj odborníci. "Hoci je dnes mladých ľudí končiacich stredné školy takmer o tretinu menej ako pred desiatimi rokmi, počty plánovaných miest na vysokých školách výrazne neklesli. Aj preto má dnes každý maturant miesto na niektorej z vysokých škôl na Slovensku,“ uviedla vo svojej analýze Katarína Vančíková z projektu To dá rozum.
Podľa nej sa mnohé vysoké školy rozhodli o študentov bojovať tak, že zľavili z kladených požiadaviek. "Kritériá prijímania sú na mnohých vysokých školách také nízke, že ich splní takmer každý uchádzač. Výberových škôl je čoraz menej,“ upozornila analytička.

K podobnému záveru dospela už predtým Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), ktorá v minulosti hodnotila kvalitu vysokých škôl. Už v roku 2012 sa vraj ukázalo, že školy mali miesta pre viacej študentov, ako sa ich prihlásilo. O tri roky neskôr sa na vysoké školy hlásilo len 83 percent uchádzačov z celkového množstva, ktoré mohli prijať. Vďaka tomu sa úspešnosť prijatia na vysokú školu už v roku 2015 zvýšila až na 87 percent.

Z analýzy projektu To dá rozum zase vyplýva, že napríklad pred dvoma rokmi, keď na Slovensku maturovalo asi 40-tisíc ľudí, aj vysoké školy otvárali akademický rok pre zhruba 40-tisíc študentov denného štúdia.

"Každý maturant mal teda možnosť získať miesto na niektorej z vysokých škôl na Slovensku. Ak sa do počtu miest na VŠ započíta aj externá forma štúdia, miest bolo ešte o 11-tisíc viac. Celkové kapacity miest na slovenských vysokých školách teda presahovali počet maturantov o viac než 20 percent,“ porovnala Vančíková.

Veľa však závisí tiež od fakulty a študijného odboru. Tie, ktoré majú dostatok, či dokonca priveľa záujemcov o štúdium, si aj dnes môžu vyberať – robia prijímacie pohovory, alebo je štúdium už v prvom ročníku také náročné, že to veľká časť prijatých študentov nezvládne. Napríklad na medicínu sa hlási taký vysoký počet záujemcov, že tam v roku 2018 prijali len 40 percent prihlásených, na zubné lekárstvo dokonca iba 25 a na logopédiu 16 percent. Na jedného prijatého medika tak pripadajú traja neprijatí, na študujúceho zubára piati a na jedného študenta logopédie dokonca viac ako šiesti neprijatí. Pomerne nízka je aj úspešnosť záujemcov o niektoré umelecké odbory ako filmové (36 %) a divadelné umenie (22 %), reštaurovanie (34 %), dizajn (42 %) alebo výtvarné umenie (39 %).

Mladí ľudia, ktorým záleží na vzdelaní a nejde im len o diplom, by preto pri voľbe študijného odboru a vysokej školy mali zohľadniť i jej povesť a spoločenské renomé. Ak si vyberú správne, majú lepšie vyhliadky nájsť si po skončení vysokej školy dobrú prácu, kde by zužitkovali to, čo sa naučili.

Zvýšiť šance na prijatie si môžu tiež tým, že si podajú prihlášky na viacero študijných odborov alebo vysokých škôl súčasne. V roku 2018 sa napríklad vyše 10 000 ľudí prihlásilo na dva rôzne odbory, asi 4 400 na tri, 1 500 na štyri, 429 na päť, 149 na šesť, 37 na sedem, 11 na osem, dvaja na deväť, traja na desať a jeden "rekordman“ dokonca až na 11 študijných odborov, resp. vysokých škôl.

Celkovo si tak vyše 39-tisíc uchádzačov podalo zhruba 65 600 prihlášok. Takmer 47 500 odpovedí vysokých škôl bolo kladných, ale na zápis ich nakoniec prišlo iba 31-tisíc. To znamená, že mnohých naraz prijali na viacero odborov. Potom zostalo už len na nich, či sa rozhodli študovať iba jeden odbor, alebo aj dva súčasne. V roku 2018 navštevovalo denné štúdium takmer 96-tisíc ľudí a externé ďalších 24 800.

Na ktoré študijné odbory sa hlási najviac uchádzačov
Študijný odbor počet prihlášok podľa rokov
  2014 2015 2016 2017 2018
všeobecné lekárstvo 5 277 4 745 4 275 3 479 3 884
učiteľstvo predmetov (v kombináciách) 5 384 4 826 4 137 3 612 3 601
ekonomika a manažment podniku 4 364 3 827 3 271 2 941 3 216
právo 2 903 2 422 2 416 2 467 2 911
predškolská a elementárna pedagogika 2 517 3 044 3 012 2 780 2 853
psychológia 2 994 2 827 2 485 2 315 2 521
informatika 2 293 2 363 2 362 1 893 2 142
manažment 2 554 2 173 2 235 2 031 1 696
ošetrovateľstvo 2 009 2 090 2 013 1 760 1 676
masmediálne štúdiá 2 025 1 853 1 925 1 782 1 661
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii. Ide len o uchádzačov so slovenským občianstvom.
Študijné odbory s najväčším počtom prihlášok pripadajúcich na jedno prijatie
Študijný odbor počet prihlášok na jedného prijatého uchádzača
  2014 2015 2016 2017 2018
logopédia 6,23 7,71 6,20 6,55 6,30
divadelné umenie 6,59 5,05 6,12 6,11 5,38
zubné lekárstvo 9,24 7,68 6,69 5,17 4,84
dentálna hygiena 2,68 3,46 3,08 2,77 3,27
štatistika 2,90 3,14 3,66 4,00 3,25
všeobecné lekárstvo 5,45 4,89 4,57 3,73 3,08
filmové umenie a multimédiá 3,79 3,51 2,41 3,00 3,04
výtvarné umenie 3,53 2,77 3,01 2,87 2,95
matematika 2,20 2,44 2,15 2,26 2,92
reštaurovanie 3,10 2,70 1,86 2,88 2,92
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii. Ide len o uchádzačov so slovenským občianstvom.
O aké oblasti je najväčší záujem
skupina študijných odborov počet uchádzačov podľa rokov
  2014 2015 2016 2017 2018
ekonomické vedy 9 377 8 511 7 621 6 820 6 994
zdravotnícke vedy (nelekárske) 3 983 3 780 3 789 3 387 3 500
spoločenské a behaviorálne vedy 4 464 3 792 3 189 2 809 3 074
pedagogické vedy 3 583 3 522 3 280 2 905 2 937
informačné a komunikačné technológie* 3 128 3 096 2 938 2 487 2 885
lekárske vedy 3 698 3 366 3 086 2 608 2 827
učiteľstvo predmetov (v kombináciách) 4 110 3 712 3 177 2 819 2 774
právne vedy 2 009 1 759 1 833 2 040 2 299
strojárstvo a kovospracujúca výroba 2 461 2 467 2 195 1 994 2 026
elektrotechnika 2 249 2 329 1 870 1 793 1 767
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Ide len o občanov SR. Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii. * Do roku 2017 sa odbor volal informatika a výpočtová technika.
Rebríček vysokých škôl s najvyšším počtom prihlášok na štúdium
Vysoká škola počet prihlášok podľa rokov
  2014 2015 2016 2017 2018
Univerzita Komenského v Bratislave 19 112 17 148 16 780 14 302 15 396
Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 931 7 510 6 407 5 719 6 100
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 5 603 5 109 5 239 4 714 5 316
Prešovská univerzita v Prešove 5 905 5 149 5 050 4 957 4 748
Technická univerzita v Košiciach 4 607 4 399 4 235 3 906 4 433
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 548 5 571 4 943 4 177 4 112
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 352 4 151 3 668 3 547 3 960
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 896 4 480 3 605 3 304 3 742
Žilinská univerzita v Žiline 4 654 4 308 4 027 3 805 3 741
Trnavská univerzita v Trnave 3 368 3 296 3 007 2 571 2 615
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii.
Fakulty, kam sa hlási najviac uchádzačov
Fakulta počet prihlášok podľa rokov
  2014 2015 2016 2017 2018
Lekárska fakulta, UK Bratislava 3 234 2 945 2 619 2 744 2 611
Lekárska fakulta, UPJŠ Košice 2 296 2 115 2 229 2 217 2 440
Filozofická fakulta, UK Bratislava 3 631 2 989 2 699 2 222 2 295
Jesseniova lekárska fakulta, UK Martin 2 059 2 049 1 911 1 554 1 674
Pedagogická fakulta, UK Bratislava 1 931 1 612 1 924 1 738 1 642
Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava 1 783 1 460 1 688 1 203 1 452
Filozofická fakulta, UKF Nitra 2 228 1 820 1 642 1 355 1 408
Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice 1 250 1 338 1 330 1 286 1 408
Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava 1 200 1 206 1 225 1 240 1 404
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava 1 502 1 475 1 493 900 1 252
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii. Ide o prihlášky na denné i externé štúdium.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola #prijímacie skúšky #Kam na vysokú školu