Študenti, s peniazmi vám môže pomôcť štipendium

, 04.02.2020 10:00
peniaze, euro, mince, centy
Štipendium nemusia dostať iba študenti zo sociálne slabších rodín. Autor:

Mnohí študenti riešia problémy s financovaním svojho štúdia na vysokej škole. Je ale spôsob, ako im trochu pomôcť. Aké sú druhy štipendií a ako ich získať?

Štúdium na vysokej škole býva nákladné, a to aj vtedy, keď zaň človek neplatí školné. Potrebuje totiž peniaze na stravu, ak býva na internáte alebo v podnájme, tak aj na ubytovanie, na školské pomôcky, na odbornú literatúru, vreckové a ďalšie veci. Ak ho nepodporí rodina alebo si na svoje výdavky nezarobí sám (napríklad dobrou brigádou), môže sa ocitnúť vo finančných problémoch. Jednou z možností, ako tomu predísť, je získať štipendium.

Sociálne štipendium priznávajú jednotlivé vysoké školy na Slovensku svojim študentom na základe zákona o vysokých školách, resp. podľa vyhlášky ministerstva školstva. Môže ho dostať študent verejnej, štátnej, ale aj súkromnej vysokej školy, ktorý študuje na prvom alebo druhom stupni v dennej forme štúdia.

Žiadosť sa podáva na vysokej škole alebo na fakulte, kde sa študent zapísal na štúdium. Vysoká škola môže pritom odporúčať použitie vlastného formulára na podanie žiadosti. V prípade, že dotyčný študuje v zahraničí na zahraničnej vysokej škole, nárok na sociálne štipendium mu nevzniká, keďže tieto inštitúcie nepostupujú podľa slovenskej právnej úpravy.

Ak človek študuje súčasne na viacerých vysokých školách alebo fakultách, môže si podať len jednu žiadosť na jednej vysokej škole. Žiadosť o sociálne štipendium môže doručiť hocikedy počas akademického roka. Sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom žiadosť doručil. O priznaní rozhoduje vysoká škola alebo fakulta. Lehota na rozhodnutie je 30 dní, no v zložitých prípadoch sa môže predĺžiť.

Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia treba predložiť i potrebné doklady o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (zvyčajne rodičia a súrodenci) za predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie dokumenty umožňujúce posúdenie okruhu týchto ľudí.

Presné vymedzenie dokumentov závisí od konkrétnej situácie žiadateľa, pričom sa odporúča postupovať podľa vyhlášky a pokynov vysokej školy alebo fakulty. Za spoločne posudzované osoby sa nepovažujú osoby ako strýkovia, tety, starí rodičia a podobne, aj keby so študentom žili v spoločnej domácnosti.

Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí práve od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu. Na jeho výšku vplýva aj to, či žiadateľ študuje viac ako 30 kilometrov od miesta trvalého pobytu.

Vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa vychádza z ich aktuálnej situácie, ako napríklad, či je spoločne posudzovaná osoba v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, alebo je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi a podobne.

To, že študent nežije s rodičmi, však automaticky neznamená, že sa bude posudzovať samostatne. Na to je potrebné, aby preukázal dostatočný príjem, a to aspoň 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok (za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov do výšky 1,2-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby). V prípade, ak tento príjem nepreukáže, posudzuje sa spoločne s rodičmi bez ohľadu na to, či s nimi žije v spoločnej domácnosti.

Štipendium však nemusia dostať iba študenti zo sociálne slabších rodín. Tí, čo sa výborne učia, môžu získať motivačné (prospechové) štipendium. Vysoké školy poskytujú toto štipendium študentom z dotácie štátu. Vysoká škola ho priznáva za znamenité plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Získava ho maximálne desať percent študentov, ale nárok naň majú aj externisti či doktorandi.

Konkrétne podmienky, komu, v akej výške a za akých podmienok škola toto štipendium prizná, upravuje štipendijný poriadok vysokej školy alebo fakulty. Študentom vo vybraných odboroch však škola môže priznať i motivačné štipendium nad rámec toho základného.

Ľudia, čo idú študovať za hranice Slovenska, sa zase môžu uchádzať o príspevok z Národného štipendijného programu na podporu mobility študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov, ktorý vláda schválila už v roku 2005.

Financuje ho ministerstvo školstva. Tieto štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov na študijný, výskumný alebo umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole alebo na výskumnom pracovisku. Vyplácajú sa však maximálne jeden akademický rok.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci národného programu uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného, prípadne jeho časti, v súvislosti s plánovaným pobytom v cudzine.

Kedy nevzniká nárok na sociálne štipendium

Ak študent študijného programu prvého stupňa už má vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa (nie je pritom rozhodujúce, kedy, kde ani akou formou ho získal)

Ak študent študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia jeho študijného programu (výnimkou môžu byť jeho špecifické potreby)

Ak už študent v danom roku štúdia a na danom stupni sociálne štipendium poberal (napríklad keď ho dostával v akademickom roku 2018/2019 v bakalárskom programe a v nasledujúcom roku začal študovať iný bakalársky program)

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Výška sociálneho štipendia

  • minimálne 10 eur
  • maximálne 245 eur, ak študent navštevuje univerzitu vo vzdialenosti 30 km od trvalého bydliska
  • maximálne 295 eur, ak študent navštevuje vysokú školu vzdialenú vyše 30 km od trvalého bydliska
Pozn.: Ide o sumy platné v akad. roku 2019/2020.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#štúdium na univerzite #štipendium #Kam na vysokú školu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku