Anketa: Prečo je dobré študovať na našej vysokej škole?

, 01.02.2020 11:00
študenti, vysoká škola, žiaci, profesor
Ilustračné foto. Autor:

Rektori slovenských vysokých škôl vysvetľujú, prečo je dobré študovať práve na ich škole. Ich minulosť aj súčasné ciele sú veľmi rôznorodé.

Marek Števček, rektor, Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v roku 2019 oslávila 100. výročie svojho vzniku. Pravidelne sa, ako jediná na Slovensku, umiestňuje vo viacerých celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Tvorí ju 13 fakúlt, ktoré ponúkajú vyše 800 študijných programov, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. To z UK robí nielen výnimočnú, ale aj najkomplexnejšiu univerzitu na Slovensku. Svoje miesto si na nej nájdu priaznivci humanitných vied, fanúšikovia prírodovedných či lekárskych odborov, rovnako ako tí, ktorí sa rozhodnú pre teológiu.

UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Vďaka spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Slovenskou akadémiou vied tiež zohráva významnú úlohu pri rozvíjaní výskumného potenciálu. Vedci z týchto inštitúcií vyprodukujú ročne až 70 percent všetkých karentovaných publikácií na Slovensku. Viacerí študenti sú už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov, či sa zúčastňovať na odborných stážach vrátane zahraničných.

Vycestovať môžu aj vďaka programu Erasmus+, ktorý už roky umožňuje študovať v zahraničí. Partnerstvá so zahraničnými univerzitami poskytujú možnosť vycestovať do európskych krajín, ale aj do USA, Kanady, Japonska, Brazílie či Austrálie.

Absolventi Univerzity Komenského sa uplatňujú vo všetkých sférach spoločenského života, nájdete ich naprieč profesiami po celom Slovensku, ale i vo svete. Medzi tých najznámejších patrí prezidentka SR Zuzana Čaputová, spolumajiteľ spoločnosti ESET a majiteľ ESET North America Anton Zajac či spolumajiteľ najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva Martinus.sk a manažér roka 2018 Michal Meško.

Miroslav Fikar, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prečo študovať techniku na Slovensku? Lebo Slovensko je zem zasľúbená pre technikov a inžinierov. Patríme k najviac priemyselným krajinám v Európe, a preto potrebujeme technicky vzdelaných ľudí. Práve preto majú absolventi STU spomedzi absolventov slovenských vysokých škôl najväčšie možnosti nájsť si dobré uplatnenie, medzi firmami patria dlhodobo k najžiadanejším a majú tiež najvyššie nástupné platy.

Faktom je, že STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku a platí tiež, že štúdium na STU je náročné. No o to lepšie možnosti sa otvárajú pred našimi študentmi po skončení školy. Diplom z STU má v praxi vysoký cveng. Zároveň platí, že štúdium majú študenti len také dobré, aké vysoké nároky budú mať počas štúdia sami na seba. Za univerzitu môžem povedať, že kvalitou mnohých študijných programov sme na tom porovnateľne so zahraničím. Aplikovaná informatika, počítačová bezpečnosť, materiálový výskum, chémia, alebo tiež strojárske a stavebné odbory u nás dosahujú vysokú úroveň. A dokazujú to aj medzinárodné porovnania a vedecké výsledky.

Podľa najnovších výsledkov rešpektovaného QS rankingu za rok 2019 sa STU umiestnila na 710. mieste z viac ako 20-tisíc svetových univerzít. V Šanghajskom rebríčku patrí STU v odbore matematika do skupiny TOP 500 najlepších univerzít sveta. Absolventi STU stále patria medzi firmami na Slovensku k najžiadanejším a majú najvyššie nástupné platy. Priemerný nástupný plat našich absolventov informatiky dosahuje podľa najnovších údajov úroveň 2 100 eur. A po piatich rokoch v praxi zarábajú v priemere až 3 000 eur.

Na našich internátoch poskytujeme ubytovanie pre viac ako 3 000 študentov, vo veľkom investujeme do ich rekonštrukcií, viac ako 40 percent našich kapacít už pripomína viac hotel, než klasický internát. Študentom poskytujeme mnohé štipendiá v celkovej výške viac ako tri milióny eur ročne. Študenti majú k dispozícii portfólio elektronických aplikácií, medzi nimi tiež neobmedzený úložný priestor v cloude.

A to najlepšie na záver: STU aktuálne realizuje najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska. Za viac ako 50 miliónov eur opravujeme svoje budovy a zdokonaľujeme laboratóriá. Ak sa rozhodnete pre štúdium na STU, tak o päť rokov ju skončíte v oveľa modernejšej škole, ako je to dnes. Tešíme sa na vás.

Ferdinand Daňo, rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Absolventi siedmich fakúlt nie sú klientmi úradov práce, ale sú v hľadáčiku renomovaných spoločností.

EU v Bratislave ponúka pre študentov štúdium v 61 študijných programoch, medzi nimi aj v programoch vyučovaných v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzita de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Martin-Luther-Universität v Halle-Wittenbergu v Nemecku, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave).

Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia. V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet.

René Bílik, rektor, Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita so svojimi piatimi kvalitnými fakultami patrí už takmer tridsať rokov k špičke slovenských univerzít. Dokonca sme sa nedávno stali výskumnou univerzitou ako jedna zo siedmich slovenských vysokých škôl.

Sme humanitne a spoločenskovedne orientovanou univerzitou. A tým sme užitoční! Pripravujeme učiteľov pre predprimárne a primárne vzdelávanie, pre základné i stredné školy. Pripravujeme ošetrovateľov a ošetrovateľky, zdravotníckych laborantov, expertov pre verejné zdravotníctvo, sociálnych pracovníkov, historikov, právnikov, sociológov, teológov a psychológov.

Keď vznikla Trnavská univerzita ešte v roku 1635, získala od panovníka rovnaké práva, aké vtedy mali univerzity v Kolíne, Prahe či vo Viedni. Znamená to, že v základoch našej alma mater je uložená príťažlivá idea univerzity, ktorá znamená všeobecnosť vzdelania a poznania, akcentáciu celostnosti a spoločenstvo študentov a vyučujúcich. Kto hľadá skutočnú ideu univerzity, kto chce študovať na prakticky najstaršej slovenskej – a prvej trnavskej – univerzite, navyše v najkrajšom meste na Slovensku, bude v Trnave určite správne.

Jozef Habánik, rektor, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je moderná vzdelávacia a výskumná inštitúcia, ktorá v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára podmienky na špičkové štúdium a prostredie, ktoré motivuje študentov.

Ak niekto uvažuje o vysokoškolskom štúdiu, mal by sa zamerať na odbor, ktorý mu neskôr umožní vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Na trhu práce sú momentálne žiadané technické, zdravotnícke a ekonomické smery, čo sú odbory, v ktorých je možné sa na Trenčianskej univerzite vzdelávať. Hodnotenia ukazujú, že kráčame po náročnej ceste, ale ideme správnym smerom a som veľmi rád, že sme už štvrtý rok v TOP 10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi. Dlhodobejšie registrujeme, že našich študentov oslovujú priamo firmy a pracovné ponuky majú ešte pred skončením štúdia.

Univerzita má záujem ponúkať nielen vzdelanie, ale aj úspešnú budúcnosť, preto študenti časť štúdia absolvujú priamo vo vybraných firmách ako profesijní bakalári. Spoluprácou s významnými spoločnosťami z nášho regiónu sme sa zaviazali k prenosu najnovších poznatkov, ktoré študenti získajú na univerzite, do praxe a k spolupráci pri vývoji, návrhu, realizácii a zavedení nových výrobkov na trh.

Naša univerzita sa stala treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické inžinierske študijné programy pod značkou EUR-ACE. Získanie akreditácie EUR-ACE považujem za veľký úspech, pretože univerzita prešla prísnym procesom európskeho hodnotenia a potvrdila tak kvalitu poskytovaného štúdia. Certifikáty garantujú kvalitu nastavenú európskou inžinierskou komunitou a zvýhodnia našich absolventov u zamestnávateľov v zahraničí.

Beriem univerzitu ako inštitúciu, ktorá je integrálnou súčasťou európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru, a preto chceme zvýšiť záujem zahraničných uchádzačov o štúdium napríklad tým, že ponúkame viaceré študijné programy v cudzom jazyku.

Katarína Chovancová, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka už 27 rokov kvalitné vzdelanie prevažne v oblasti humanitných a spoločenských vied v bakalárskom, magisterskom/in­žinierskom aj doktorandskom štúdiu vo vyše 400 študijných programoch.

V študijnej ponuke sú programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program, študijné programy úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine, študijné programy umožňujúce získať zároveň s diplomom z UMB aj diplom z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. V roku 2019 UMB slávnostne otvorila Konfuciov inštitút pre obchod pri UMB, ktorý ponúka výučbu čínskeho jazyka.

Výučbu vedú pedagógovia a pedagogičky s teoretickou aj praktickou znalosťou svojho odboru spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. Každý študent už počas štúdia povinne absolvuje odbornú prax pod vedením skúsených mentorov. Môže sa zapojiť aj do dobrovoľníckych aktivít v prospech komunity a získať tak neoceniteľné skúsenosti z reálnych pracovných projektov.

UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku Human Resources Strategy for Researchers za mimoriadnu kvalitu starostlivosti o svojich výskumníkov. O multikultúrnom, otvorenom akademickom prostredí svedčí aj to, že práve UMB si spomedzi slovenských univerzít počas 30 rokov fungovania programu Erasmus+ vybral za miesto svojho kratšieho alebo dlhšieho profesionálneho pôsobenia najväčší počet zahraničných vedcov.

UMB je štvrtou najúspešnejšou v programe Erasmus+, každoročne zrealizuje približne 450 zahraničných mobilít študentov a zamestnancov. Vzdelávajú sa tu aj učitelia slovenčiny zo zahraničia a študenti zo slovenských komunít vo svete. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo Francúzsku a francúzsky hovoriacich krajinách. Práve UMB bola tiež iniciátorkou vytvorenia siete slovenských univerzít, na ktorých sa študuje francúzština ako študijný program alebo rozličné študijné programy vo francúzštine.

Na banskobystrickej univerzite prebieha pestrý študentský život. Počas akademického roka sa koná veľké množstvo univerzitných a fakultných eventov rôzneho charakteru. Obľúbené sú aktivity v športových kluboch, v univerzitnom folklórnom súbore, speváckom zbore či komornom orchestri. Študentské spolky ponúkajú možnosti podieľať sa podujatiach organizovaných nielen na Slovensku, ale aj v spolupráci s EÚ či inými zahraničnými partnermi.

Počas svojej existencie UMB pripravila pre trh práce vyše 73 200 absolventov. Sú medzi nimi špičkoví diplomati, manažéri, učitelia, tlmočníci, vedci, umelci, športovci (vrátane viacerých olympijských víťazov) a množstvo odborníkov pôsobiacich v ďalších sférach. UMB je silná stredoslovenská univerzita, ktorú poznajú aj vo svete.

Jozef Jandačka, rektor, Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) patrí podľa výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl z roku 2015 do prvej päťky najlepších slovenských univerzít. Podľa posledného hodnotenia portálu Profesia.sk sa radí medzi tri najžiadanejšie slovenské univerzity podľa záujmu o absolventov.

UNIZA je vyhľadávaná vysokoškolská inštitúcia pre kvalitnú výučbu, moderné tvorivé prostredie, špičkové laboratóriá a atraktívne študijné programy. Vzdeláva budúcich pilotov, expertov na dopravné stavby, konštruktérov, odborníkov v informatike, v elektrotechnic­kých riešeniach, bezpečnosti, ako aj v ekonomike či humanitných vedách a v mnohých ďalších. Aktuálne na jej siedmich fakultách študuje takmer 8 000 študentov, pričom doteraz sa UNIZA stala alma mater pre vyše 85 000 študentov.

Cieľom univerzity je tiež podporovať študentov, snažiť sa rozvíjať ich schopnosti a prispievať k zlepšovaniu kvality štúdia či ubytovania a stravovania, ktoré sú na nadštandardnej úrovni. Každý študent má možnosť zapojiť sa do množstva študentských organizácií, oddýchnuť si pri niektorom z 22 druhov športov či získať štipendium.

Rozvinutá zmluvná spolupráca vo vede a vzdelávaní je jeden z najpodstatnejších pilierov univerzity. Najvýznamnejšia je spolupráca s významnými univerzitami, vysokými školami a vzdelávacími inštitúciami z rôznych častí sveta, napríklad s The UC Berkeley – College of Engineering v USA, Technickou univerzitou v Ningbo v Číne alebo Technickou univerzitou v Toyohashi v Japonsku.

Mnoho študentov a pedagógov každoročne vycestuje najmä cez program Erasmus+ do zahraničia na štúdium či stáž. UNIZA sa tiež vyznačuje významnou prepojenosťou s praxou, s poprednými slovenskými a medzinárodnými firmami ako napríklad Siemens, Scheidt & Bachmann, Železnice SR, Kia Motors Slovakia a iné. Aj to zvyšuje šance na uplatnenie sa absolventov v odbore, v ktorom študovali.

Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a marketing, Prešovská univerzita

Prešovská univerzita (PU) patrí počtom fakúlt aj počtom študentov medzi najväčšie univerzity na Slovensku. Patrí medzi univerzity, o ktoré je jeden z najvyšších záujmov o štúdium (tretia podľa počtu prihlásených).

Každoročne budúcim študentom ponúka priestor nadobudnúť univerzitné vzdelanie na jednej z ôsmich fakúlt (Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu, Fakulta zdravotníckych odborov) a na viacerých celouniverzitných pracoviskách. To vytvára širokú paletu viac ako 200 študijných programov, ktoré dokážu uspokojiť záujemcov o štúdium. Mnohé z programov sú jedinečné nielen na Slovensku. Univerzita aktívne ponúka svojim študentom možnosti absolvovania študijných pobytov v mnohých krajinách Európy i mimo nej. PU vo viacerých oblastiach patrí medzi špičku vo výskume. Má vybudované centrá excelentnosti, participuje na vedeckom parku, pričom na výskume pracujú aj študenti.

Rozmanitosť a pestrosť univerzity tkvie nielen v množstve študijných programov, ale najmä v širokom priestore na sebarealizáciu. Študenti PU ako jedni z mála majú možnosť sa zapájať do kultúrneho alebo športového života univerzity ako aj mesta, a to prostredníctvom viacerých študentských divadiel, speváckych súborov, folklórneho súboru, môžu pracovať v celouniverzitných študentských médiách (televízia, rádio, časopisy), rozvíjať športové aktivity v mnohých športových kluboch (napr. basketbalový, volejbalový), v univerzitnej futbalovej lige, využívať krytú plaváreň, telocvične či novozrekonštruovaný viacúčelový športový areál.

V tomto roku univerzita dokončila rozsiahlu rekonštrukciu študentských internátov, keď tri štvrtiny ubytovacích kapacít už sú kompletne zrekonštruované a zvyšok sa zrekonštruuje v najbližších rokoch. PU sa profiluje ako eco-friendly univerzita, kde dá priestor aj študentom na prezentovanie a presadzovanie environmentálnych návrhov. Toto všetko vytvára jedinečný priestor pre štúdium, vedu, rozvoj záujmov, čím prispieva k napĺňaniu univerzitného kréda „Viac ako vzdelanie“.

Pavol Sovák, rektor, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným vzdelávacím a vedeckým inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Na svojich piatich fakultách (lekárska, prírodovedecká, právnická, fakulta verejnej správy a filozofická) pripravuje kvalifikovaných odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky, lekárov, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť politológie, jazykov, psychológie či histórie.

Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí. UPJŠ v Košiciach sa umiestňuje v renomovaných hodnoteniach a rankingoch na veľmi dobrých pozíciách. Kvalitný vedecký výskum a špičková experimentálna prístrojová technika, najnovšie informačnokomu­nikačné technológie a inovatívne metódy vzdelávania sa stali na UPJSˇ prioritou pre vyučovacie procesy na všetkých študijných programoch a vo všetkých vzdelávacích stupňoch.

Študenti na UPJŠ oceňujú najmä moderný kampus neďaleko historického centra Košíc, priateľskú atmosféru, ako aj podporu rozvoja študentských aktivít zo strany univerzity. Záujemcovia tak majú možnosť zapájať sa do univerzitného kultúrneho a športového života prostredníctvom študentských spolkov či organizácií. K dispozícii majú aj ubytovacie, stravovacie, knižničné služby, ako aj kariérne, právne, sociálne a psychologické poradenstvo.

Študenti UPJŠ dlhodobo prejavujú záujem o medzinárodné mobility na viac ako 200 zahraničných univerzitách. Benefitom štúdia je tiež možnosť získať dvojité diplomy s niektorou z partnerských univerzít. Študenti sa taktiež veľmi dobre umiestňujú na excelentných vedeckých a iných medzinárodne akceptovaných pracoviskách doma a v zahraničí. Podporu v oblasti vedy, výskumu a inovácií zastrešujú univerzitné špičkové vedecké tímy, centrá excelentnosti, v spolupráci s košickými univerzitami a ústavmi SAV dva univerzitné vedecké parky pre biomedicínsky výskum a IT a vedeckovýskumné centrum pre výskum materiálov a Technologický a inovačný park.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Kam na vysokú školu #anketa #štúdium na univerzite
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku