UNIZA ocenila sedem najlepších diplomových prác študentov za rok 2019

Motivácia študentov je často náročná, ale samotné univerzity môžu urobiť veľa. Iniciatíva Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) urobila zaujímavý výber tých diplomových prác svojich študentov, ktoré ovplyvňujú súčasnosť. A tak sedem fakúlt UNIZA vyberalo z viac než 2 000 záverečných prác študentov. Každá fakulta vybrala jednu najlepšiu – spolu teda sedem najlepších diplomových prác.

, 29.05.2020 15:00
vysokoškoláci, prednáška Foto:
Ocenené diplomové práce majú významný vplyv aj na súčasnú situáciu a reflektujú tak na aktuálny stav spoločnosti.

„UNIZA každoročne vyberá a oceňuje najlepšie záverečné práce študentov, ktoré nominujú jednotlivé fakulty. V roku 2019 každá fakulta vybrala jednu najúspešnejšiu diplomovú prácu, ktorú vytvoril jej študent alebo študentka a má významný vplyv na súčasnú spoločnosť,“ hovorí Adriana Valentovičová z UNIZA.

Výber témy, spracovanie cieľa, správna metodika, prepojenie s praxou, s požiadavkami na trhu práce a v spoločnosti spolu so silným zázemím modernej univerzity so špičkovým vybavením a kvalitnými zamestnancami . Toto všetko vytvára podľa Adriany Valentovičovej úspech záverečných prác, diplomoviek, ktoré sú podmienkou ukončenia druhého stupňa vysokoškolského štúdia. „Za nimi stoja študenti, úspešní inžinieri a magistri, vedci aj výskumníci, kvalifikovaní odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline,“ hovorí ďalej Valentovičová.

Ktoré sú tie najlepšie?

Diplomová práca Automatizácia vedenia električky na električkovej dráhe s podporou systému CBTC na Fakulte prevádzky ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) sa zaoberá návrhom prvkov automatizácie pre vedenie električkových dráhových vozidiel, výpočtom spotreby energie pri automatizovanom režime jazdy a niekoľkými variantami optimalizácie spotreby energie spolu s vyhodnotením. Táto diplomová práca je podľa Valentovičovej príkladom veľmi dobrej spolupráce Katedry železničnej dopravy (KŽD), jej študentov a absolventov, čo sa odrazilo na jej samotnom spracovaní, ako aj využití výsledkov pre pôvodnú spoločnosť, a teda pre prax.

Najvýznamnejšou diplomovou prácou roka 2019 na Strojníckej fakulte (SjF) je diplomovka zameraná na vytvorenie výpočtového programu s grafickým používateľským prostredím použitím softvérového balíka Matlab. Tento výpočtový balík má k dispozícii bezplatne každý zo zamestnancov a študentov univerzity, rieši širokú škálu problémov z rôznych vedeckých oblastí, a preto je využívaný i mnohými komerčnými firmami. Diplomová práca Vytvorenie výpočtového programu pre riešenie prútových sústav v programe MATLAB bola riešená ako súčasť výskumného projektu KEGA. Vytvorený program sa používa vo vzdelávaní na SjF v rámci bakalárskeho štúdia.

Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) ocenili diplomovú prácu Meracie zariadenia na optimalizáciu pohonnej jednotky pre RC modely a UAV zariadenia. Autor práce riešil hardvérovú aj softvérovú časť systému, ktorý zobrazuje namerané údaje na LCD displeji a zaznamenáva ich do externej pamäte. „Ide o veľmi zaujímavú a praktickú aplikáciu s vysokým potenciálom aj pre komerčné využitie, čo vždy nebýva výsledkom diplomovej práce. Realizácii konštrukcie zariadenia na vysoko profesionálnej úrovni predchádzali virtuálne vytvorené 3D modely, ktoré študent precízne vytvoril v mechanickej aj elektronickej časti zariadenia. Testovací stand (meracie zariadenie) poskytuje unikátne riešenie, ktoré nemá v komerčnom prostredí žiadneho konkurenta,“ opisuje Valentovičová.

Stavebná fakulta (SvF) ocenila prácu s názvom Degradačné funkcie premenných parametrov netuhých vozoviek, v ktorej autor riešil aktuálnu problematiku rozvoja cestnej siete na Slovensku. „Zameriaval sa na moderné diagnostické metódy hodnotenia parametrov cestnej siete, ako sú drsnosť a rovinatosť vozoviek. Vývoj týchto parametrov sa modeloval prostredníctvom sofistikovaných experimentálnych zariadení. Výsledky boli zakomponované do informačného systému cestnej databanky, čím sa umožnil optimálny výpočet ekonomickej efektívnosti prostredníctvom výnosových analýz. Práca využíva najmodernejšie diagnostické metódy a výpočtové programy v rámci tvorby informačného systému cestnej infraštruktúry, je prínosom pre správcov cestných komunikácií a ďalších študentov, ktorí môžu s funkciami ďalej pracovať.“

Témou najlepšej záverečnej práce na Fakulte bezpečnostného inžinierstva (FBI) bol Vplyv komunikačných prostriedkov na funkčnosť lavínových vyhľadávačov. „Diplomová práca bola vybratá z dôvodu poukázania laickej, ale aj odbornej verejnosti na existujúci problém ovplyvňovania lavínových vyhľadávačov mobilnými komunikačnými prostriedkami a to najmä pri zásahoch Horskej záchrannej služby. Zistené poznatky boli aplikované v praxi s cieľom zvýšiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v prostredí ohrozenom lavínami. Práca poukazuje na potrebu zmeny metodiky vyhľadávania zasypaných osôb, kde pri hľadaní bude potrebné upraviť rozstup medzi záchranármi, vzhľadom na možné rušenie signálu. Práca ako celok je teoreticko-praktická štúdia a jej výsledky sú priamo uplatniteľné v praxi.“

Najlepšia záverečná práca roka 2019 na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) má názov Reverzibilná extrakcia príznakov a zaoberá sa témou rozpoznávania vzorov pomocou neurónových sietí. „Rozpoznávanie vzorov hrá dôležitú úlohu v oblastiach analýzy dát a data miningu, využíva sa napríklad v oblastiach ako počítačové videnie či rozpoznávanie hlasu. Autor vyvinul aj metódu na odhaľovanie cudzích vzorov v dátach, čo umožní detegovať tieto vzory a zároveň pomáha pri výskume a lepšom porozumení správania a rozhodovania neurónových sietí. Táto práca postúpila do finále prestížnej súťaže diplomových prác IT Spy medzi osem najlepších diplomových prác vytvorených na informatických fakultách v Česku a na Slovensku. Diplomová práca bola na základe verejného hlasovania na stránkach súťaže ocenená Cenou verejnosti.“

Diplomová práca Axiologická dimenzia fenoménu smrti vo filozofickej reflexii je dielom študenta z Fakulty humanitných vied (FHV). Práca prezentuje fenomén smrti vo filozofickom myslení analýzou literárnych prameňov. „Prínosom práce je predstavenie fenoménu smrti z hľadiska pojmov, komplexu, z pohľadu filozofie, biomedicíny, práva, náboženstva a z historického pohľadu. Je písaná odborným jazykom a miestami poetikou, cez objektívnu analýzu chce vytvoriť u čitateľa názor na smrť samotnú. Práca môže slúžiť aj ako sprievodca o smrti k seriálom a filmom, ktoré najčastejšie produkuje Netflix. Smrť ako hodnota a motivácia? Áno. Práca vyzýva na vzdelávanie sa v tejto oblasti a následné vytváranie vlastného poznania v hodnotových škálach v každom smere.“

Výnimočná je aj práca autorky z Univerzity tretieho veku (U3V), ktorej témou je Miesto seniora v rodine kedysi a dnes. „Práca je realistickým pohľadom na úlohu a postavenie starého rodiča v rodine a súčasne seniora v spoločnosti. Poukazuje na to, že základné ľudské hodnoty lásky a porozumenia sa nemenia, mení sa len forma ich odovzdávania. Aj keď najúčinnejší je osobný kontakt, seniori si uvedomujú, že aj medzigeneračná komunikácia prostredníctvom moderných technológií je v dnešnej dobe pre ich aktívny a plnohodnotný život nevyhnutná. Dôkazom toho bolo aj aktuálne obdobie izolácie počas koronakrízy. Sociálne siete a virtuálna komunikácia s najbližšími mnohým seniorom zachránila vzťahy aj zdravie.“

A čo na to hovorí samotný rektor UNIZA, ako hodnotí študentov – absolventov? „Zo Žilinskej univerzity v Žiline vychádzajú skutočne vynikajúci a talentovaní absolventi, ktorí sa už počas štúdiá profilujú prostredníctvom odborných študijných programov, riešení projektov alebo medzinárodných skúseností a nachádzajú tak lepšie uplatnenie v praxi. Výsledky ich záverečných prác len podčiarkujú ich silnú motiváciu a cieľavedomosť,“ hodnotí na záver práce aj rektor Jozef Jandačka.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #záverečné práce #vysokoškoláci #UNIZA #magisterské štúdium #diplomové práce