VŠ: Pravidlá prijímacieho konania a rozhodnutie o prijatí na štúdium

, 16.07.2020 10:00
vysoká škola, prihláška
Účastník prijímacieho konania má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, teda aj do testu. Autor:

V ktorom zákone sa dajú nájsť? Kto rozhoduje o prijatí či neprijatí uchádzačov na štúdium? A ako je to s odvolaním voči tomuto rozodnutiu?

Prijímacie konanie na vysokých školách upravuje zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ďalšie podmienky pre prijímacie konanie si určuje samotná fakulta alebo vysoká škola vo svojom vnútornom predpise. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie dekana o neprijatí na štúdium môže zmeniť rektor vysokej školy. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola, rozhoduje rektor vysokej školy.

Výsledok prijímacích skúšok

Výsledok prijímacích pohovorov zverejňujú vysoké na svojich internetových stránkach, a tiež na výveskách vo fakulte/v škole pod jednotlivými kódmi. Hneď, ako je známe, kto je prijatý a kto nie, začne sa v školách pohyb s prijímaním a odvolávaním uchádzačov. Niektorí totiž miesto na škole odmietnu, keďže boli úspešní aj na inej fakulte/škole, ktorú si vybrali, a tak sa na ich miesto budú snažiť dostať tí, čo skončili tesne pod čiarou prijatia.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske vysokej školy alebo fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia

Nahliadnutie do testu

Účastník prijímacieho konania má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, teda aj do testu. Vo väčšine prípadov by mala byť postačujúca ústna žiadosť o nahliadnutie do testu, uchádzač by však mal byť pripravený napísať stručnú žiadosť, ak ju zamestnanci vysokej školy požadujú. V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. V žiadosti môže žiadateľ vysvetliť dôvod podania, napríklad: zle spočítané body, zle opravený test, atď.

Odvolanie voči neprijatiu

V prípade, ak je uchádzač neprijatý na fakultu/vysokú školu preto, že nezvládol prijímacie skúšky, nemá veľké šance v odvolaní uspieť. Ak však bol neprijatý len preto, že ste sa umiestnil pod čiarou prijatia, môže byť ešte na odvolanie prijatý. V školách sa totiž uvoľnia miesta po uchádzačoch, ktorí boli prijatí na dve fakulty/školy naraz a vybrali si jednu z nich. Uspieť môže aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu.

V každom rozhodnutí o neprijatí je poučenie o tom, ako sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Pozorne si ho treba preštudovať a na základe neho napísať odvolanie. Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela dekanovi fakulty vysokej školy, a to do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Dekan fakulty preskúma dôvody odvolania a ak zistí, že je uchádzač v práve, vydá znovu rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia (neprijatia) a následne rozhodne inak (prijatie). Z podania odvolania musí byť jasné, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje. Pre posúdenie, či ide o odvolanie, nie je dôležité jeho označenie, ale obsah. Odvolanie možno vykonať písomne alebo ústne do zápisnice.

Preskúmanie rozhodnutia

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak je týmto orgánom dekan, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo fakulty. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.

Akademický senát vysokej školy zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na vysokú školu alebo fakultu.

Kedy sa možno odvolať

Uchádzač splnil všetky podmienky na prijatie, dosiahol viac bodov, ako bolo potrebných a napriek tomu dostal rozhodnutie o neprijatí. V tomto prípade treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo potrebných na prijatie. Uchádzač po nahliadnutí do testu zistil, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body, je presvedčený o správnosti svojho riešenia, za ktoré ale nedostal plný bodový zisk, atď… Uchádzač má pocit, že počas prijímacích skúšok bol znevýhodnený v porovnaní s ostatnými uchádzačmi… Vysoká škola/fakulta porušila niektorú zo zásad prijímacieho konania, ako to určuje zákon o vysokých školách, napr.: obsah testu bol nad rámec obsahu úplného stredného vzdelania, Vysoká škola/fakulta nezverejnila niektorú z informácií, ktoré sú uvedené v zákone o vysokých školách, Vysoká škola/fakulta nedodržala niektorý z časových termínov, ktoré sú uvedené v zákone o vysokých školách… Napriek žiadosti uchádzačovi nebolo umožnené nahliadnuť do vlastného testu…

Okrem uvedených faktických dôvodov existuje aj „špekulatívny dôvod“ podania žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Výsledkom je, že aj uchádzač, ktorý má menej bodov, ako bola hranica na prijatie, má šancu, že bude nakoniec prijatý. Väčšina uchádzačov si podáva viac ako jednu prihlášku na štúdium na vysokú školu. Veľa z nich sa dostane na viac škôl a väčšinou si nakoniec vyberú len jednu školu. To znamená, že sa uvoľní miesto na škole, ktorú si uchádzač nevybral. Keďže vysoká škola má naplánovaný počet študentov, ktorí by mali nastúpiť do prvého ročníka, môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Čím viac uchádzačov sa nezapíše na fakultu, tým väčšiemu počtu neprijatých uchádzačov môže vysoká škola ponúknuť miesto v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. Z uvedeného dôvodu sa odporúča, aby si uchádzači o štúdium v prípade, že sa umiestnili „relatívne“ dobre v poradí pod prijatými uchádzačmi, podali odvolanie. Ak rozhodnutie o neprijatí na štúdium vydal rektor, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy. Inak postúpi žiadosť akademickému senátu vysokej školy.

Akademický senát vysokej školy zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na vysokú školu alebo fakultu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#prijímacie skúšky #Prihlášky na VŠ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku