Neprijali vás na vysokú školu? Odvolajte sa

Ak dostanete rozhodnutie, že vás na vysokú školu neprijali, nemusíte sa hneď vzdávať, môžete sa odvolať. Ako na to?

, 12.04.2021 12:00
muž, strach, stres, nervozita, problém Foto:
V každom rozhodnutí o neprijatí je poučenie o tom, ako sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Pozorne si ho preštudujte a na základe neho napíšte odvolanie.

Prijímacie konanie na vysokých školách upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Ďalšie podmienky pre prijímacie konanie si určuje samotná fakulta/vysoká škola vo svojom vnútornom predpise. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie dekana o neprijatí na štúdium môže zmeniť rektor vysokej školy. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola, rozhoduje rektor vysokej školy.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Uchádzačovi sa musí doručiť do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske vysokej školy alebo fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Každý účastník prijímacieho konania má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, teda aj do testu. Vo väčšine prípadov postačuje ústna žiadosť o nahliadnutie do testu, uchádzač by však mal byť pripravený napísať stručnú žiadosť, ak ju zamestnanci vysokej školy požadujú. V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. V žiadosti môže žiadateľ vysvetliť dôvod podania, napríklad: zle spočítané body, zle opravený test, atď.

Kedy sa odvolať?

Ak vás neprijali preto, že ste nezvládli prijímacie skúšky, nemáte veľké šance v odvolaní uspieť. Ak vás však neprijali len preto, že ste sa umiestnili pod čiarou prijatia, môžu vás ešte na odvolanie prijať. V školách sa totiž uvoľnia miesta po uchádzačoch, ktorí boli prijatí na dve fakulty/školy naraz a vybrali si jednu z nich. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu (zle oznámkovala váš test, v otázkach bolo učivo zo strednej školy, ktoré tam nemá čo robiť).

Ako sa odvolať

V každom rozhodnutí o neprijatí je poučenie o tom, ako sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Pozorne si ho preštudujte a na základe neho napíšte odvolanie. Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela dekanovi fakulty vysokej školy, a to do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Dekan fakulty preskúma dôvody vášho odvolania a ak zistí, že ste v práve, vydá rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia (neprijatia) a následne rozhodne inak (prijatie). Z podania odvolania musí byť jasné, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje. Pre posúdenie, či ide o odvolanie, nie je dôležité jeho označenie, ale obsah. Odvolanie možno vykonať písomne alebo ústne do zápisnice.

Dôvody na odvolanie môžu byť:

  • uchádzač splnil všetky podmienky na prijatie, dosiahol viac bodov, ako bolo potrebných a napriek tomu dostal rozhodnutie o neprijatí. V tomto prípade treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo potrebných na prijatie.
  • uchádzač po nahliadnutí do testu zistil, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body, je presvedčený o správnosti svojho riešenia, za ktoré ale nedostal plný bodový zisk
  • uchádzač má pocit, že počas prijímacích skúšok bol znevýhodnený v porovnaní s ostatnými uchádzačmi
  • vysoká škola/fakulta porušila niektorú zo zásad prijímacieho konania, ako to určuje zákon o vysokých školách, napríklad obsah testu bol nad rámec obsahu úplného stredného vzdelania, vysoká škola/fakulta nezverejnila niektorú z informácií, ktoré sú uvedené v zákone o vysokých školách, vysoká škola/fakulta nedodržala niektorý z časových termínov, ktoré sú uvedené v zákone o vysokých školách, napriek žiadosti uchádzačovi nebolo umožnené nahliadnuť do vlastného testu.

Oplatí sa počkať

Väčšina uchádzačov si podáva viac ako jednu prihlášku na štúdium na vysokú školu. Veľa z nich sa dostane na viac škôl a väčšinou si nakoniec vyberú len jednu. To znamená, že sa uvoľní miesto na škole, ktorú si uchádzač nevybral. Keďže vysoká škola má naplánovaný počet študentov, ktorí by mali nastúpiť do prvého ročníka, môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. Čím viac uchádzačov sa nezapíše na fakultu, tým väčšiemu počtu neprijatých uchádzačov môže vysoká škola ponúknuť miesto v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.

Zdroj: cvtisr.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #Prihlášky na VŠ #odvolanie