Čo je spoločensky zodpovedným podnikaním

, 10.05.2019 06:00
eko, zem, muž, hruď
Prvotným cieľom firmy je zisk. Autor:

Ako vyzerá zodpovedné podnikanie v praxi?

 • Pojem „spoločenská zodpovednosť podnikov“ (ang. Corporate social responsibility – CSR) označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. Ide o čoraz intenzívnejšie zapájanie všetkých kľúčových partnerov do každodenných aktivít firiem a inštitúcií.
 • Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán firiem a inštitúcií v rámci spoločných kanálov komunikácie umožňuje firmám a inštitúciám lepšie predvídať a využiť rýchlo sa meniace očakávania spoločnosti a prostredia.
 • Týka celého radu oblastí: zodpovedné verejné obstarávanie, starostlivosť o zamestnancov, férový prístup k zákazníkom, etické riadenie podniku, ochrana životného prostredia, spolupráce s miestnou komunitou.
 • Spoločensky zodpovedné podnikanie (SZP) tvorí základ cieľov stratégie Európa 2020 a výrazne prispieva k plneniu cieľov zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja a vysoko konkurencieschop­ného sociálneho trhového hospodárstva.
 • Zodpovedné správanie sa podnikov je dôležité zvlášť vtedy, keď subjekty súkromného sektora poskytujú verejné služby. Pomoc pri zmierňovaní sociálnych vplyvov súčasnej hospodárskej krízy vrátane straty pracovných miest je súčasťou spoločenskej zodpovednosti podnikov.
 • SZP ponúka súbor hodnôt, na ktorých je možné budovať súdržnejšiu spoločnosť a na ktorých je možné založiť prechod k udržateľnému hospodárskemu systému a zvýšeniu zamestnanosti.

Prečo byť spoločensky zodpovednou firmou

Prvotným cieľom firmy je zisk. V prípade, že firmy okrem generovania zisku pridajú aj záujem o celkové fungovanie spoločnosti a životné prostredie, prinesú tak úžitok nielen firme, ale aj celej spoločnosti. Vďaka ich snahám a zveľaďovaniu spoločnosti a životného prostredia firmy dosiahnu zvýšenie reputácie a produktivity práce zamestnancov a tým sa vygeneruje prvotný cieľ – finančný zisk.

Benefity, ktoré prináša firmám SZP:

 • umožňuje manažovať riziká (zodpovedný prístup prejavujúci sa v manažovaní ľudských zdrojov, kontrola kvality produktov a environmentálnych štandardov môže firmu chrániť pred nákladnými súdnymi spormi a z toho vyplývajúceho poškodenia firemného mena/značky),
 • pomáha zvyšovať zisky (od zodpovedných firiem spotrebitelia radšej nakupujú),

pomáha znižovať náklady (tlak vyvíjaný na efektívne využívanie zdrojov),

 • zvyšuje dlhodobý potenciál firmy (pomocou SZP podporuje ťažšie merateľné podmienky rastu, ako je goodwill, motivácia zamestnancov pracovať v danej organizácii, priazeň miestnych obyvateľov a samosprávy),
 • podporuje inováciu (stimuluje inovatívne myslenie a postupy riadenia),
 • pomáha firmám udržať si legitimitu (SZP vníma firmu ako člena spoločnosti, ktorá sa skladá zo stakeholderov. Firma by so všetkými mala viesť otvorený dialóg, ktorý by mal presvedčiť o správnosti konania firmy),
 • pomáha pri budovaní dôvery a značky (reputácia, dôvera, značka – vďaka SZP si firma buduje „dobré meno“),
 • umožňuje lepší manažment ľudských zdrojov (prístup k odmeňovaniu, zosúladenie pracovného a súkromného času, kariérny prístup, tréningy a vzdelávanie, politiku boja proti diskriminácii),
 • zvyšuje príťažlivosť pre investorov (investičné fondy si radšej vyberajú príležitosti podľa finančných, ekonomických, sociálnych, environmentálnych a etických faktorov).
 • Sociálna zodpovednosť v sebe zahŕňa efektívny a zodpovedný prístup k zložkám investícií vyvíjaných pre spoločnosť, vzťahy so zamestnancami, kreativitu a trvalú udržateľnosť pracovných miest a záujem o životné prostredie.
Zdroj: iz.sk

Ako vyzerá zodpovedné podnikanie v praxi?

V životnom prostredí

 • Šetriť energie, vodu a teplo pri prevádzke/výrobe.
 • Minimalizovať tvorbu odpadu – snaha o opätovné využitie odpadu.
 • Analyzovať a znižovať emisie CO2 vzhľadom na klimatickú zmenu.
 • Ponúkať ekologické produkty a služby (výroba, dizajn, balenie, preprava…).
 • Vyžadovať ekologické štandardy aj od dodávateľov.

V komunite

 • Podporovať (finančne alebo nefinančne) verejnoprospešné projekty, ktoré majú súvis s predmetom podnikania firmy.
 • Budovať dlhodobé partnerstvá s vybranými neziskovými organizáciami s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny.
 • Podporovať dobrovoľníctvo zamestnancov a ich angažovanie sa v rozhodovaní o firemnej podpore projektov.

V partnerstvách

 • Podnikať eticky a transparentne.
 • Zlepšovať kvalitu a bezpečnosť produktov (certifikácie).
 • Ponúkať inovatívne produkty a služby so sociálnou alebo s ekologickou pridanou hodnotou.
 • Dodržiavať pravdivú reklamu a úplné informovanie zákazníkov.
 • Presadzovať férový a partnerský vzťah k dodávateľom, viesť dodávateľov k zodpovednému podnikaniu.
 • Viesť dialóg s partnermi, komunikovať a reportovať aj o aktivitách, ktoré majú vplyv na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu oblasť.

Vo vzťahu k zamestnancom

 • Dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov.
 • Poskytovať vzdelávanie a rozvoj zamestnancom.
 • Dbať na diverzitu a nediskrimináciu (rovné príležitosti) na pracovisku.
 • Podporovať vyváženosť pracovného a osobného života (work-life balance) zamestnancov.
 • Viesť dialóg o očakávaniach a potrebách zamestnancov, zapájať ich do firemných rozhodnutí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#podnikanie #spoločenská zodpovednosť
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku