Kedy môžete napadnúť zmluvu

, 16.12.2019 11:00
spravodlivosť, váhy
Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza. Autor:

V konaní o určenie neplatnosti zmluvy súd preskúmava zmluvu zo všetkých hľadísk, na ktoré Občiansky zákonník viaže všeobecnú platnosť právnych úkonov (§ 34 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Ako sa posudzuje relatívna neplatnosť zmluvy:

Občiansky zákonník (§ 40a) uvádza, kedy sa právny úkon považuje za platný, pokiaľ sa ten, koho sa právny úkon týka, nedovolá tejto neplatnosti. Urobiť tak možno dvoma spôsobmi: oznámením druhému účastníkovi právneho úkonu alebo prostredníctvom súdneho konania. Pri relatívnej neplatnosti platí premlčacia doba. Ak sa osoba dovoláva relatívnej neplatnosti po troch rokoch, druhý účastník právneho úkonu môže použiť námietku premlčania. Súd prihliada na relatívnu neplatnosť len na žiadosť dotknutej osoby. Relatívnej neplatnosti sa nemôže dovolať ten, kto ju spôsobil.

Dôvody relatívnej neplatnosti zmluvy:

 • ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný.
 • písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne.
 • písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé.
 • písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
 • na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou pečiatkou, sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje.
 • na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí, a je schopný vlastnoručne listinu podpísať.

Príklady relatívnej neplatnosti zmluvy

Zmluva môže byť označená za relatívne neplatnú v prípade, ak omyl konajúcej osoby vychádzal zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, alebo ak osoba, ktorej bol právny úkon určený, omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť, prípadne ho vyvolala úmyselne

Nerešpektovanie zákonného predkupného práva spoluvlastníkov pri prevode spoluvlastníckeho podielu na iné než blízke osoby.

Relatívnu neplatnosť môže spôsobiť aj chýbajúci súhlas manžela v nie bežných veciach týkajúcich sa spoločných vecí alebo chýbajúci súhlas spoločných nájomcov bytu v nie bežných veciach týkajúcich sa spoločného nájmu bytu.

Vynechanie neopomenuteľných dedičov (potomkov) poručiteľom v závete.

Kúpna cena, ktorá je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o cenách.

Ako sa posudzuje absolútna neplatnosť zmluvy

 • dôsledkom absolútnej neplatnosti právneho úkonu – zmluvy je, že právny úkon nemá žiadne právne účinky a takáto zmluva nikoho nezaväzuje
 • na dôvody absolútnej neplatnosti právneho úkonu pritom súd musí prihliadnuť z úradnej povinnosti
 • absolútnej neplatnosti zmluvy sa môže dovolávať aj iná osoba ako účastník zmluvy, za určitých okolností sa môže teda domáhať vyslovenia neplatnosti zmluvy aj osoba odlišná od zmluvných strán, avšak takáto tretia osoba by mala preukázať naliehavý právny záujem
 • absolútne neplatný právny úkon nemá od začiatku žiadne právne následky, hľadí sa naň, akoby neexistoval. Ak dôjde k plneniu na základe neplatného právneho úkonu, má druhá strana právo na vydanie bezdôvodného obohatenia
 • absolútne neplatný právny úkon nespôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Dôvody absolútnej neplatnosti zmluvy

 • právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný
 • právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný
 • právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný
 • neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony
 • takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou
 • neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom
 • dôvodom absolútnej j neplatnosti zmluvy je aj prípad, keď spotrebiteľská zmluva obsahujúca neprijateľnú zmluvnú podmienku v znení uvedenom v súdnom výroku bude uzatvorená za použitia nekalej obchodnej praktiky alebo úžery
 • zmluva je z dôvodu úžery absolútne neplatná, ak zmluvná strana zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany, pričom pod tiesňou sa rozumie hospodársky alebo sociálny stav, kvôli ktorému urobí právny úkon za nápadne nevýhodných podmienok

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#neplatná zmluva #napadnutie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku