Príklady: Vrátenie a reklamácia tovaru

Kedy je možné vrátiť tovar do kamennej predajne? Ako postupovať pri reklamácii služby? Čo ak bola predajňa zrušená? A ako dlho by malo trvať vybavenie reklamácie?

12.01.2020 11:00
žena, sedenie, nevhodný darček, vrece, rozmýšľanie Foto:
V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní.
debata

Vrátenie tovaru kúpeného v kamennej predajni

Pri nákupe tovaru v kamennej predajni nie je zákonom upravená lehota na vrátenie tovaru. Pokiaľ predávajúci poskytuje akúkoľvek lehotu na vrátenie tovaru, je to nad rámec zákona. Predávajúci v rámci svojich obchodných podmienok môže takúto lehotu spotrebiteľovi poskytnúť, pričom verejným prísľubom v rámci obchodnej a marketingovej praktiky určuje dĺžku tejto lehoty aj podmienky vrátenia tovaru, teda napríklad, či spotrebiteľovi vráti zaplatenú sumu, či mu poskytne iný tovar v rovnakej hodnote podľa výberu spotrebiteľa, prípadne či mu ponúkne nákupný kredit – poukážku – danej výške pre budúci nákup a podobne. Ak predávajúci takúto možnosť deklaruje, je povinný tovar vrátený v ním stanovenej lehote a za dodržania ním stanovených podmienok prijať naspäť. Zákonná lehota 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, počas ktorej spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy na kúpu tovaru alebo poskytnutie služby, platí výhradne v prípade kúpy tovaru alebo služby podomovým alebo zásielkovým spôsobom predaja, napríklad na prezentačnej akcii, cez katalóg, internet a podobne.

Postup pri reklamácii služby

Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa. Na nekvalitne poskytovanú službu SOI odporúča bezodkladne uplatniť riadnu reklamáciu. Reklamáciu je potrebné doručiť poskytovateľovi služby osobne alebo doporučenou poštou. V písomnosti môže spotrebiteľ navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie (napríklad vrátenie časti poplatku za službu).

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa vybavenie takto uplatnenej reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak uvedená lehota nebude dodržaná, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na inšpektorát SOI podľa sídla poskytovateľa služby. K podaniu spotrebiteľ prikladá kópie dokladov (doklad o zaplatení služby, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.).

Lehota na vybavenie reklamácie

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní bez ohľadu na to, akým spôsobom kupujúci tovar kúpil. Podľa tohto zákona vybavením reklamácie sa rozumie skončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Podľa Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.

Nedodržanie zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť, teda právny nárok na zrušenie kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo na výmenu tovaru. Uplatnenie práva vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa a z Občianskeho zákonníka. Svojho práva sa môže spotrebiteľ domáhať u predávajúceho preukázateľným spôsobom, napríklad doporučenou poštou. Lehotu na vrátenie kúpnej ceny určuje spotrebiteľ. Vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim je občianskoprávny. Za predpokladu, že predávajúci ani po takomto preukázateľnom vyzvaní sumu nevráti, o nároku môže v ďalšom rozhodnúť iba súd.

Právomoci Slovenskej obchodnej inšpekcie v reklamačnom konaní upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého, ako je už uvedené, predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pre nedodržanie zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho. K podaniu je nevyhnutné priložiť kópie dokladov (doklad o zaplatení ceny za výrobok, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.). Bez predloženia relevantných dokladov nie je možné vykonať kontrolu u predávajúceho.

Zrušená predajňa

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedený prevádzkový čas, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môžu spotrebitelia uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

Náhrada tovaru

Ustanovenie žiadneho zákona neukladá povinnosť predávajúcemu poskytnúť náhradný tovar spotrebiteľovi počas doby vybavenia reklamácie.

Pôvodný obal

Žiaden právny predpis neukladá kupujúcemu povinnosť, aby si odkladal originál obalu, ani aby ho predložil pri reklamácii chybného výrobku, a zároveň žiadny právny predpis nedáva predávajúcemu právo požadovať od kupujúceho pri reklamácii predloženie pôvodného obalu. Niektoré skupiny tovarov si však vyžadujú mimoriadnu opatrnosť pri manipulácii, pretože bez obalu sa môžu poškodiť nárazom, vlhkom, klopením, stohovaním, premiestňovaním a pod. O tom musí predávajúci kupujúceho vopred písomne informovať, napr. v záručnom liste, kúpnej zmluve a pod. K uvedenému treba dodať, že i v prípade, že predávajúci týmto podmieni prijatie reklamácie, nezbavuje ho to povinnosti prijať reklamovaný tovar do reklamačného konania bez originálneho obalu.

Odmietnutie prijatia reklamácie

V prípade, že predávajúci zamietne prijať reklamáciu, môžete sa obrátiť so žiadosťou o prešetrenie na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho. Adresu inšpektorátu nájdete na webovej stránke www.soi.sk/kontakty. K podnetu na prešetrenie pripojte kópie dokladov súvisiacich s kúpou a reklamáciou tovaru a doklady z pošty. Uplatnenie práva zodpovednosti za chyby, reklamáciu, môžete urobiť aj poslaním reklamovaného tovaru predávajúcemu poštou s popisom chyby, ktorú reklamujete, a s dokladom o kúpe tovaru. Odporúčame vám urobiť to doporučenou zásielkou. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní od prevzatia zásielky, a to buď opravou, výmenou tovaru, vrátením peňazí alebo odôvodneným zamietnutím na základe odborného posudku.

Doklad o kúpe

K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé, u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Zdroj: SOI

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ochrana spotrebiteľa #reklamácie #vrátenie tovaru #SOI