Kúpele: Ako sa do nich dostanete a koľko za ne zaplatíte?

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou a musí jej predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Nie je možné predpísať kúpele pri prvých príznakoch ochorenia, ako prvú zdravotnú starostlivosť.

03.03.2023 11:00
kúpele, vana, wellness Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kto ich vypisuje a navrhuje?

Primárne vypisuje poukaz na kúpeľnú starostlivosť lekár špecialista, ale podľa platnej legislatívy ho môže vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista, ktorý môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Treba absolvovať nejaké vyšetrenia?

Dôležitou podmienkou na schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je, že žiadne zo zákonom predpísaných klinických a laboratórnych vyšetrení nesmie byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať navyše v návrhu na liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

Aká je cesta návrhu na kúpeľnú liečbu?

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí (poštou alebo osobne) do pobočky svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient liečbu absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením. Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu.

kupele Čítajte viac Drahé energie dopadli aj na kúpele

Ako často môže ísť pacient do kúpeľov?

V zásade platí, že v jednom kalendárnom roku môžete absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých diagnózach raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či po operáciách je kúpeľná liečba možná len raz pre konkrétny stav. Ak máte pochybnosti, koľkokrát do roka môžete kúpele navštíviť cez zdravotnú poisťovňu, opýtajte sa odborného lekára, prípadne sa informujte vo vašej poisťovni.

Kedy vám ich neschvália?

O tom, či máte nárok na kúpele vzhľadom na svoju diagnózu, rozhodne váš ošetrujúci lekár. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť. Revízny lekár zdravotnej poisťovne ho však môže vrátiť na doplnenie alebo ho zamietnuť, ak nespĺňa určené podmienky. Zamietnutie návrhu musí vykonať s príslušným odôvodnením. Okrem toho, či je návrh vyplnený správne a v súlade so zákonom, či sú priložené všetky potrebné lekárske správy a vyšetrenia, posudzuje poisťovňa aj ďalšie kritériá. Napríklad či sa poistenec skutočne lieči na ochorenie, na ktoré mu bola navrhnutá kúpeľná liečba a či je indikácia v čase posudzovania platná.

Ďalšou prekážkou môže byť aj pridružené ochorenie (kontraindikácia), pre ktoré kúpeľnú liečbu nemôže absolvovať (napríklad akútne infekčné ochorenia, inkontinencia, tehotenstvo, zhubné nádory počas liečby a pod.). Častým dôvodom zamietnutia návrhu je tiež chýbajúca predchádzajúca ambulantná či ústavná liečba.

Koľko sa platí za kúpele?

Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne. V prípade indikácií zaradených v kategórii „A“ má pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. V prípade indikácií zaradených v kategórii „B“ má pacient hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si hradí sám.

Ubytovanie a stravovanie počas kúpeľnej liečby, pri ochoreniach označených ako skupina B v indikačnom zozname, platí 5,00 eura za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 eura v II. a III. štvrťroku ak je ubytovanie v štandardnej izbe – čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením. Kúpeľný podnik oznámi poistencovi ceny za jeden deň pobytu a špecifikuje kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky.

pacient, kúpele, rehabilitácia, liečba, Čítajte viac Čakanie na kúpele dlhé týždne je minulosťou. Dočkáte sa ich do 24 hodín

Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A platí pacient poplatok 1,70 eura denne (prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň).

Oslobodení od tohto poplatku sú nositelia najmenej striebornej Janského plakety, oslobodené sú detí do 3 rokov a ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi (potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu). Oslobodenia od úhrady poplatku neplatia pre indikácie v skupine B.

Za čo sa ešte platí?

Podľa zákona č. 582/2004 o miestnych poplatkoch kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecným záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška cca 1 euro za deň pobytu. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ŤZP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecnom záväznom nariadení obce. Kúpele nerozhodujú o týchto výnimkách. Vhodné je sa vopred informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.

Do akého termínu musí poistenec absolvovať kúpeľnú liečbu?

Lehoty dokedy môže poistenec absolvovať kúpeľnú liečbu sú uvedené pri jednotlivých indikáciách. V prípade, že pri indikácii nie je uvedená lehota, kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do jedného roka odo dňa vystavenia návrhu. V oschválenom návrhu a v oznámení o schválení kúpeľná liečba adresovanom poistencovi zdravotná poisťovňa uvádza lehoty absolvovania kúpeľnej liečby.

Zdroj: zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #kúpeľný pobyt #kúpeľná liečba