Uvažujete nad oddychom v kúpeľoch, vo wellnesse alebo na horách? Využite príspevok na rekreáciu. Zamestnávateľ vám preplatí 275 eur

Už piaty rok má každý zamestnanec nárok na príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa v prípade, ak má tento viac ako 49 zamestnancov. Zamestnanec ho dostane, ak u svojho zamestnávateľa pracuje minimálne dva roky. Jeho suma je 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za rok.

01.03.2023 12:00
muž, žena, wellness, kúpele, relax Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na Slovensku,
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou,
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na Slovensku, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu dvoma spôsobmi:

  • na základe oprávnených výdavkov predložených zamestnancom zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca,
  • rekreačným poukazom, pričom povinnosťou zamestnávateľa je evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné použitie poukazu zamestnancom pre účely zahrnutia týchto výdavkov do daňových výdavkov.

Čo v prípade, ak zamestnanec nedodrží 30-dňovú lehotu, bude možné uznať u zamestnávateľa príspevok na rekreáciu?

Na daňové účely zmeškanie tejto lehoty nemožno považovať za porušenie podmienok.

kupele Čítajte viac Drahé energie dopadli aj na kúpele

Čo sa považuje za relevantný "účtovný doklad " na účely príspevkov na rekreáciu?

Základnými informáciami, ktoré by mal obsahovať účtovný doklad sú: identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu, identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený, uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili pobytu, popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, informácie o cene a dátume úhrady za pobyt, samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa.

Možno na účely príspevkov na rekreáciu považovať za účtovný doklad aj príjmový pokladničný doklad , na ktorom je uvedené meno zamestnanca a ostatné náležitosti o trvaní pobytu?

Ak príjmový pokladničný doklad spľňa všetky náležitosti účtovného dokladu, je akceptovateľným aj na účely poskytnutia príspevku.

Možno považovať za účtovný doklad aj výdavky na rekreáciu formou "voucheru " vyhotoveného portálom sprostredkujúcim ubytovanie?

Voucher sa považuje len za „objednávku“, ktorou sa objednáva ubytovanie (aj v prípade, že sa za voucher zaplatí vopred). Účtovným dokladom by mal byť „vyúčtovací doklad“ vystavený priamo ubytovacím zariadením, ktorým je zároveň potvrdené, že sa zamestnanec rekreácie zúčastnil.

Má zamestnanec povinnosť predložiť pri žiadosti o príspevok na rekreáciu zamestnávateľovi originál alebo kópiu účtovného dokladu?

Zamestnanec k žiadosti o príspevok na rekreáciu predloží kópiu účtovného dokladu. Ak zamestnávateľ požaduje predloženie originálu, zamestnanec mu ho predloží len k nahliadnutiu.

Ak rekreácia bola uhradená z účtu manžela (manželky) zamestnanca, ktorý má dispozičné právo k účtu, považuje sa takáto úhrada za hodnoverný účtovný doklad u zamestnávateľa ?

Prioritne úhrada oprávnených výdavkov na rekreáciu má byť zaplatená z účtu zamestnanca. Jediný prípad, kedy možno akceptovať úhradu z iného účtu je v prípade manželov, ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Spôsob preukazovania tejto skutočnosti si určuje zamestnávateľ.

kúpele, vana, wellness Čítajte viac Kúpele: Ako sa do nich dostanete a koľko za ne zaplatíte?

Zamestnanec absolvoval kúpeľný pobyt, pričom prvých desať dní kúpeľného pobytu bol práceneschopný a ďalších 11 dní čerpal dovolenku. Možno príspevok na rekreáciu počítať z celkových nákladov na kúpeľný pobyt alebo len pomernou časťou nákladov pripadajúcich na obdobie absolvovania dovolenky?

Ak je zamestnanec na liečení nariadenom napr. zdravotnou poisťovňou, je viazaný dodržiavať liečebný režim stanovený ošetrujúcim lekárom, nejde o rekreáciu, bez ohľadu na skutočnosť či bol zamestnanec časť pobytu práceneschopný a časť pobytu absolvoval dovolenku. V prípade nariadeného liečenia má zamestnanec nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na kúpeľnú liečbu za úhradu, ktorú platil a súvisí s kúpeľnou starostlivosťou. Len v prípade, ak zamestnanec využíva služby kúpeľov s odporúčanými procedúrami lekára v rámci svojej dovolenky, teda ak mu nebola kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom, alebo nebola schválená zdravotnou poisťovňou, vzniká mu nárok na príspevok na rekreáciu.

Zamestnanec požiadal o príspevok na rekreáciu. Predložil daňový doklad – doplatok skupiny B v kúpeľoch. Platil ubytovanie, daň z ubytovania, ale za čas absolvovania kúpeľov predložil zamestnávateľovi žiadosť o nemocenské. Má nárok na príspevok na rekreáciu?

Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu ak mu bol liečebný pobyt schválený zdravotnou poisťovňou, kedy je zamestnanec povinný dodržiavať liečebný režim (v danom prípade nejde o rekreáciu). Zamestnávateľ môže uhradiť zamestnancovi príspevok na rekreáciu, ktorú si zamestnanec dobrovoľne vyberie a sám si určuje obsahovú náplň odpočinku. Len v prípade, ak zamestnanec využíva služby kúpeľov s odporúčanými procedúrami lekára v rámci svojej dovolenky, teda ak mu nebola kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom, alebo nebola schválená zdravotnou poisťovňou, vzniká mu nárok na príspevok na rekreáciu.

Zamestnanec spolu so svojimi deťmi absolvuje liečenie počas letných prázdnin. Deťom zamestnanca liečenie uhradí zdravotná poisťovňa, zamestnanec si hradí pobyt sám. Má nárok na príspevok na rekreáciu, ak toto liečenie absolvuje počas pracovného voľna na ošetrovanie člena rodiny (OČR)?

Zamestnanec, ktorý je poistencom, je počas trvania OČR povinný dodržiavať účel OČR (osobné a celodenné ošetrovanie chorého dieťaťa), a preto nemožno toto obdobie považovať za obdobie absolvovania rekreácie. Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu za obdobie počas trvania OČR na dieťa.

Zdroj: Finančná správa

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #kúpeľný pobyt #kúpeľná liečba