Súťažte o detskú knihu S deťmi sa dá dohodnúť od Daniela Heviera

Kniha: S deťmi sa dá dohodnúť
Daniel Hevier - S deťmi sa dá dohodnúť

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vám Pravda.sk prináša súťaž o 10 ks jedinečných kníh Daniela Heviera.

Kniha pre malých čitateľov so pútavým názvom S deťmi sa dá dohodnúť obsahuje 600 + 6 básničiek známeho slovenského spisovateľa, ktorý okrem množstva vlastných ilustrácií prináša reprezentatívny výber doterajšej básnickej tvorby pre deti. Kniha vychádza pri príležitosti jeho 60. narodenín.

Publikácia je vhodná aj pre školy, školské kluby a knižnice, pre dramatické krúžky aj prípravu recitátorov. Dospelí tu určite nájdu mnohé obľúbené verše z detstva, ktoré možno aj sami recitovali.

Teraz aj ich deti budú môcť objaviť ten čarovný svet fantázie, hry slov, nápaditých obrazov, rytmu jazyka, poézie i humoru. Zaujímavosťou tejto knihy je, že niektoré básničky si môžu čitatelia pozrieť aj na videách v autorovom vlastnom podaní. Stačí vnútri knižky nájsť a „odkliať“ zopár QR kódov…

Túto publikáciu môžete teraz získať aj vy. Odpovedzte do 25. 5. 2016 do polnoci na jednoduchú otázku a hrajte o jednu z 10 kníh S deťmi sa dohodnúť.

Výhercovia

A. Kačmárová, Bardejov; M. Tormová, Snina; M. Szaloová, Trnava; S. Kristová, Nováky; J. Stejskal, Nováky; F. Rusiňák, Nová Polianka; Z. Slahučková, Dubnica nad Váhom; A. Vlková, Trenčianska Turná; J. Raninecová, Tovarníky; P. Cavar, Hnúšťa

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.