Školský rok klope na dvere. Vyhrajte diáre pre učiteľov!

Dva mesiace prázdnin sa pomaly končia a učitelia sú v plnom prúde príprav na nový školský rok 2016/2017. Organizáciu ich náročného poslania s množstvom každodenných povinností im výrazne môže uľahčiť jeden celkom výnimočný pomocník. A práve tohto môžete dnes vyhrať! A to nielen pre seba, ale aj pre svojich kolegov!

raabe inzercia

Reč je o Pedagogickom diári 2016/2017, ktorý už šiesty rok vydáva odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. Nezáleží pritom na tom, či pracujete ako učiteľ na základnej škole, strednej škole alebo na gymnáziu – štruktúra diára je prispôsobená pre potreby pedagógov všetkých stupňov škôl. Obsahuje: týždenný diár, termíny školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, klasifikačné záznamy, evidenciu náhradného voľna, porád a dôležitých oznamov, najdôležitejšie zákony z oblasti školstva, stupnice platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov, metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, priestor pre vaše poznámky a kontakty. A aj učiteľky v materských školách majú svoj špeciálny diár – Pedagogický diár pre materské školy 2016/2017, ktorý namiesto klasifikačných záznamov prináša priestor na záznamy o deťoch a ich špecifických pokrokoch.

Pravda.sk v spolupráci s nakladateľstvom RAABE pre vás pripravili súťaž o balíček diárov. Tak neváhajte a odpovedzte správne na otázku do nedele 4.9.2016. Traja z vás budú odmenení balíčkom diárov z RAABE. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na www.raabe.sk

Výhercovia

Iveta Plevková, Budatínska Lehota, Olga Korduliaková, Strekov, Jana Píšová, Bojnice

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.