Vyhrajte anglickú gramatiku a hovorte správne po anglicky!

3d gramaticky spravne po anglicky

S touto podrobnou gramatikou s názvom Gramaticky správne po anglicky, ktorá aktuálne vyšla v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko, si môžete osvojiť svoje gramatické vedomosti až po úroveň C1 Európskeho referenčného rámca, t.j. sú tu preberané všetky dôležité témy anglickej gramatiky. Mnoho praktických, reálnych príkladov vám ukáže, ako sa daný gramatický jav správne používa. Na okraji stránky nájdete veľa užitočných tipov a informácií, ktoré sa týkajú správneho jazykového použitia:

  • učebné tipy a doplňujúce odkazy,
  • pravidlá, zvláštnosti, výnimky,
  • odkazy na ostatné kapitoly,
  • porovnania britská angličtina – slovenčina a britská angličtina – americká angličtina,
  • pomoc pri slovnej zásobe a preklade.

Pravda.sk v spolupráci s nakladateľstvom RAABE pre vás pripravila súťaž o túto jedinečnú anglickú gramatiku. Tak neváhajte a odpovedzte správne na otázku do 14.3.2018. Traja z vás budú odmenení anglickou gramatikou a ďalšími pomôckami na jazykové vzdelávanie značky PONS. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na http://www.raabe.sk

Výhercovia

Dana Foltánová, Horné Vestenice, Anna Matúšová, Hvozdnica, Daniela Synáková, Liptovská Štiavnica

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.