Potrebujete opatrovateľku? Obráťte sa na obec

Dorota Hudecová | 10.09.2014 10:08
opatrovateľka, dôchodca, nemocnica, domov,... Foto:
Ilustračné foto.
Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy sa - skôr či neskôr - dotknú každého z nás. Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných, je najlepšie, ak sa oňho môže niekto postarať v domácom prostredí. Ak tak nemôže urobiť rodina, môže človek, ktorý je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu.

Faktom je, že Slovensko starne a na nejaký druh sociálnej služby bude pre nesebestačnosť odkázaných čoraz viac ľudí. Čo vlastne nesebestačnosť je? „Je to odkázanosť na pomoc iných pri základných činnostiach, ako je stravovanie, základné telesné potreby, hygiena, obliekanie a vyzliekanie, pohyb, orientácia v priestore a liečebný režim. Podľa schopnosti človeka vykonávať tieto činnosti je potom zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Na účely opatrovateľskej služby je potrebné dosiahnuť minimálne II.¤stupeň odkázanosti,“ informovala Barbora Petrová z tlačového odboru rezortu práce.

Ak ste teda odkázaný na opatrovateľskú službu, musíte o ňu písomne požiadať obec či mesto podľa svojho trvalého pobytu. „Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu,“ vysvetlila Petrová. "Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť (napr. prostredníctvom neverejného poskytovateľa), ak je klient na ňu odkázaný.“ Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ klient nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len čiastočnú úhradu. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,4-násobok sumy životného minima, teda 277,33 eura.

"Obec či mesto poskytujú opatrovateľskú službu za dotované ceny, nakoľko sú financované z rozpočtu a ceny si určujú všeobecne záväzným nariadením, na ktorom sa dohodnú. Táto cena je však podstatne nižšia, ako sú náklady spojené s touto službou a rozpočet samosprávy na sociálne služby sa rýchlo vyčerpá. Čiže ten, kto získa služby od samosprávy, ich má za dotované ceny. A tí ostatní, ktorým sa už neujde, a ktorí si objednajú služby u neverejných poskytovateľov, musia platiť plnú alebo takmer plnú cenu, v závislosti od toho, či samospráva dá alebo nedá poskytovateľovi opatrovateľskej služby príspevok. Tí istí občania tej istej obce či mestskej časti tak nemajú možnosť získať služby za rovnakú cenu. Pri rovnakej odkázanosti ju jedni získavajú za výrazne nižšiu cenu ako druhí,“ vraví docentka Božena Bušová z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. "Náklady na hodinu opatrovania v Bratislave sa pohybujú od 7,50 do 8,50 eura. V ostatných častiach Slovenska môžu byť o niečo nižšie,“ dodala.

Opatrovateľskú službu v súčasnosti poskytuje viac ako tisíc poskytovateľov opatrovateľskej služby, ktorú poskytujú obce a neverejní poskytovatelia. Opatrovanie zahŕňa rôzne výkony, napríklad hygienickú starostlivosť o jednotlivé časti tela – ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, mejkap, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, mastí, medikamentov), hygienickú starostlivosť o celé telo – vo vani, prípadne v sprche (s umytím vlasov), stravovanie a dodržiavanie pitného režimu – porciovanie stravy, prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití.

"V rámci opatrovateľskej služby je možné poskytovať aj pomoc pri základných sociálnych aktivitách, ktoré zahŕňajú napríklad sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí a podobne. Seniori však môžu potrebovať najmä dohľad pri úkonoch sebaobsluhy či pri starostlivosti o svoju domácnosť – buď v určenom čase, alebo nepretržite,“ vysvetľuje docentka Bušová.

Ak človek nemá na zaplatenie takejto služby, stáva sa dlžníkom a po jeho smrti sa dlh premietne do dedičského konania.

Ak má senior navyše aj ťažké zdravotné postihnutie, môže sa uchádzať o peňažný príspevok na opatrovanie, ktorý sa podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytuje osobe, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie. Znamená to, že je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach, pričom táto pomoc je potrebná aspoň 8 hodín denne.

"V roku 2014 je výška príspevku 220,52 eura za mesiac, ak ide o opatrovanie jednej ťažko zdravotne postihnutej osoby, alebo 294,01 eura, ak ide o opatrovanie dvoch alebo viac ťažko zdravotne postihnutých osôb. Opatrovateľom môže byť príbuzný alebo osoba, ktorá býva s ťažko zdravotne postihnutým seniorom. Ak je opatrovateľom dôchodca, tieto sumy sú minimálne 91,88 eura, respektíve 121,28 eura,“ vraví docentka Bušová. Ak je príjem ťažko zdravotne postihnutého občana vyšší ako 1,4-násobok životného minima pre plnoletú osobu, príspevok sa kráti o sumu prevyšujúcu tento príjem. Príspevok nemožno poskytnúť, ak sa poskytuje príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľská služba v rozsahu viac ako 8 hodín mesačne, týždenná sociálna služba, celoročná pobytová sociálna služba. Žiadosť podáva ťažko zdravotne postihnutá osoba – na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ