Stavebný zákon by mal byť zákonom pre každého z nás

Jana Véghová, Pravda | 18.09.2014 00:00
Nie je veľa zákonov na Slovensku, ktoré sa tak bytostne týkajú každého z nás, ako je stavebný zákon. Každý človek chce žiť v peknom a kvalitne postavenom príbytku. Má záujem na tom, aby bol v krajine okolo neho poriadok, aby nevznikali čierne stavby.

„Aby sme boli schopní toto všetko garantovať, rozhodli sme sa pripraviť úplne nový stavebný zákon. Ten súčasný má takmer štyri desaťročia a dnes už nereflektuje na aktuálne požiadavky v oblasti územného plánovania a výstavby,“ vysvetľuje František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Podľa Palka je dôležité uvedomiť si, že nový stavebný zákon je čisto odborná záležitosť, ktorá by sa nemala spolitizovať. „Podľa toho sme k príprave tohto zákona aj pristúpili. Na jeho tvorbe pracovala široká pracovná skupina, kde bolo zaradených až 55 odborníkov, napríklad spomedzi zástupcov verejnej správy, samosprávy, akademickej obce, ale aj odborníkov z praxe. Často sme museli hľadať kompromis medzi rôznymi záujmami. Výsledkom bol návrh zákona, ktorý v lete minulého roka ponúkli verejnosti na širokú diskusiu. Každou jednou pripomienkou sa odborníci zaoberali a až 20 percent z nich sa nám podarilo do návrhu zákona zapracovať.“

Keďže tak ako pri všetkých zákonoch, aj tu budú finálnu podobu zákona schvaľovať poslanci NR SR, zákon osobitne predstavili aj jednotlivým poslaneckým klubom.

„Toto všetko sme robili nad rámec toho, čo sme museli urobiť, aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa objavilo množstvo názorov, ako stavebný zákon ešte zlepšiť. Už dnes je jasné, že niektoré z týchto požiadaviek si priamo odporujú. Evidujeme napríklad požiadavku na rozšírenie počtu účastníkov stavebného konania kvôli väčšej transparentnosti, iný návrh hovorí, naopak, o znížení počtu účastníkov kvôli urýchleniu konania,“ zdôrazňuje Palko.

Nový stavebný zákon by mal zjednodušiť život na stavebných úradoch. Namiesto štyroch územných konaní v súčasnosti (o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere) navrhuje nový stavebný zákon zaviesť len konanie o umiestnení stavby a o zmene využívania pozemkov. V prípade, ak bude mať obec zastavovací plán, tak dokonca aj konanie o umiestnení stavby sa bude môcť odstrániť. Výsledkom bude fakt, že vďaka novým postupom sa výrazne zrýchli celý byrokratický proces. Napríklad „papierovačky“ ohľadne stavby bežného rodinného domu by sa mali skrátiť o tri mesiace.

Rovnako by sa už nemalo stať, že na úrade narazíte na človeka, ktorý vám nebude vedieť poradiť. Jednou z veľkých tém nového stavebného zákona je totiž aj profesionalizácia pracovníkov na stavebných úradoch. Po novom už budú absolvovať školenie ešte pred nástupom do zamestnania a pravidelne sa v problematike vzdelávať aj počas svojej práce na tomto úrade. Aby to bolo možné, ráta sa s tým, že stavebné úrady sa budú spájať do väčších celkov.

Aby bolo do začiatku jasné, aký druh stavby vám v susedstve môže vyrásť, zavádza sa pre všetky obce povinnosť postupne si vypracovať svoje vlastné územné plány.

„Aby bolo možné vynútiť si ich dodržiavanie, tak výrazne upravujeme aj boj proti čiernym stavbám. Každý, kto bude takúto stavbu budovať, musí bezodkladne nepovolenú stavbu odstrániť na vlastné náklady. Ak stavebník neodstráni túto nepovolenú stavbu alebo jej časť, stavebný úrad bude môcť podať návrh aj na uskutočnenie exekúcie. Stavebný úrad môže navyše zakázať prístup na čiernu stavbu, môže dať na náklady zhotoviteľa stavbu uzavrieť, uzamknúť a strážiť strážnou službou, stavebné výrobky uložené na stavenisku zadržať a uschovať, alebo uskladniť stavebné mechanizmy na stavenisku. A môže dať podnet živnostenskému úradu na odňatie oprávnenia na živnostenské podnikanie tomu, kto túto stavbu buduje,“ dodáva na záver Palko.


” Nový stavebný zákon by mal zjednodušiť život na stavebných úradoch. Namiesto štyroch územných konaní navrhuje zaviesť len konanie o umiestnení stavby a o zmene využívania pozemkov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ