Výhody a zľavy zlepšujú životnú úroveň penzistov

Dorota Hudecová, Pravda | 01.03.2019 06:00
seniori, dôchodcovia, smiech, káva, čaj Foto:
Dôchodcovia môžu usporiť aj na daniach.
Odchodom do penzie stráca človek polovicu svojho príjmu. Priemerný starobný dôchodok je 456 eur. Aj to je možno jeden z dôvodov, prečo mnoho penzistov aj po odchode do dôchodku pracuje.

Na konci minulého roka pracovalo viac ako štvrť milióna dôchodcov, presne 253 714. Väčšina z nich popri práci dostávala starobný dôchodok – 150 542 a ďalších 101 931 boli poberateľmi invalidného dôchodku. Vyplýva to zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne. „Najviac pracujúcich dôchodcov bolo v pozícii zamestnanec (144 179), dohodár (73 414) a živnostník/SZČO (19 645). Ostatní mali súbeh viacerých zamestnaní, najčastejšie išlo o súbeh zamestnanca a dohodára (12 959) a zamestnanca a SZČO (2 075), respektíve im dôchodkové poistenie vzniklo na základe dobrovoľného poistenia,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Pracujúci penzisti dostanú dôchodky zvýšené za obdobie dôchodkového poistenia (teda za zamestnanie) za minulý rok do konca marca. „Sociálna poisťovňa posúdi zvýšenie ich dôchodku za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia v zákonnom termíne. O zvýšení starobného dôchodku od 1. januára 2019 za obdobie dôchodkového poistenia získaného v roku 2018 (počas poberania starobného dôchodku) rozhoduje Sociálna poisťovňa osobitne. Na toto zvýšenie má podľa zákona termín do konca marca. Tiež ho vykoná automaticky a dôchodcovia o toto zvýšenie nemusia žiadať. Tí, ktorí počas minulého roka pracovali, potom dostanú zvýšený dôchodok aj s doplatkom od januára 2019,“ konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Od júla minulého roka si dôchodcovia pracujúci na dohodu môžu uplatniť odvodovú úľavu, to znamená, že si môžu uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. „Výnimka z platenia poistného sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Ak sa dôchodca zamestná na základe pracovnej zmluvy, nie je možné uplatniť si úľavu vo výške 200 eur mesačne. Zamestnávateľ má povinnosť vykonávať zrážku zo mzdy z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu a odvádzať poistné,“ upozorňuje Višváder. Finančnú situáciu a životnú úroveň pomáhajú penzistom vylepšovať aj rôzne výhody a zľavy. Tou najznámejšou a najvyužívanejšou je cestovanie vlakmi zadarmo, ale aj limity na lieky či nižšie koncesionárske poplatky.

Dôchodcovia môžu usporiť aj na daniach. O tom, v akej výške bude zľava poskytnutá, rozhodujú obce vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Zľavy sa týkajú napríklad platenia daní z nehnuteľností, poplatku za psa či komunálny odpad.

Penzisti, ktorí v domácnosti nežijú so zarábajúcim človekom, majú nárok na polovičnú zľavu z koncesionárskych poplatkov. Musia však predložiť potrebné doklady. Ak je jeden z dôchodcov aj zdravotne postihnutou osobou, koncesionárske poplatky neplatí vôbec. Musí však tiež predložiť potrebné doklady.

Už niekoľko rokov dôchodcom štát prispieva päťdesiatimi eurami na dovolenky. O pridelenie pobytu s dotáciou môže požiadať občan s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí ísť o poberateľa starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku. To zdokladuje čestným vyhlásením o tom, že je poberateľom daného dôchodku a nepracuje.

Opatrovateľku schvaľuje obec

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu).

Povinný zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby je 1,65-násobok sumy životného minima – 326,85 eura na mesiac (životné minimum na jednu plnoletú dospelú osobu je do 30. júna 205,07 eura).

Zdravotnícke pomôcky? Na predpis aj požičané

Barly, vozíčky a iné pomôcky. Súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok, ak splníte zákonné podmienky. Niektoré uhrádza zdravotná poisťovňa, niektoré si hradíte čiastočne alebo platíte v plnej výške.

Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš lekár, ktorý vám ju aj predpisuje. Zároveň vás informuje, či za ňu budete doplácať, alebo ju uhradí poisťovňa. Bežné zdravotnícke pomôcky si po ich predpísaní rovno vyberiete vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni. Tie finančne náročnejšie schvaľuje revízny lekár. Do tejto skupiny patria najmä vozíky, postele, inzulínové pumpy a príslušenstvo. Musíte tak do zdravotnej poisťovne doručiť osobne alebo poštou lekársky poukaz.

Opravy a úpravy mechanických a elektrických vozíkov a individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok (väčšinou protézy) hradí poisťovňa. Opravu iných zdravotníckych pomôcok si hradíte.

Ústredie práce vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú pomôcku alebo funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania osobe s hendikepom, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje hendikepovaná osoba komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej pomôcky alebo vráteného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí príslušný úrad práce s osobou s ŤZP, ktorá o ňu prejaví záujem. Zoznam vrátených pomôcok a zdvíhacích zariadení je aktualizovaný štvrťročne.

Lieky: Limit spoluúčasti je 30 eur

Limitom spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku hradeného z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí vo štvrťroku limit spoluúčasti 30 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých tak urobí.

Od 1. 1. 2018 je účinný zákon 336/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Znamená to, že na poberateľov starobného, výsluhového, predčasného dôchodku je limit spoluúčasti 30 eur. Ak štvrťročne zaplatia viac, ako je zákonom stanovený limit spoluúčasti, zdravotná poisťovňa im uhradí rozdiel medzi úhrnnou výškou prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku, najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu a limitom spoluúčasti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.

V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako tri eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší štvrťrok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ