SR má učiteľov s vysokým potenciálom, ukazujú prvé výsledky výskumu

Pravda, Martina Miksová | 15.08.2019 17:00
učitelka, žiaci, deti Foto:
Okrem štandardizovaných testov boli pripravené aj psychologické dotazníky zamerané na osobnostné charakteristiky.
O testovaní žiakov informujeme pravidelne. Ako sú však na tom učitelia? Zaujímavý projekt realizuje NÚCEM od začiatku tohto mesiace. Výskum sa práve sústredil na kľúčové kompetencie učiteľov základných škôl.

Začiatkom augusta sa tak začal projekt – výskum, ktorý už má prvé výsledky. „Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizuje od 1. augusta 2018 národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súčasťou tohto projektu je aj výskum kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov na Slovensku, a to v oblasti čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov s využitím IKT (informačno-komunikačných technológií),“ informuje o tom ministerstvo školstva na svojej stránke.

NÚCEM ho realizuje v spolupráci s výskumníkmi z OECD s využitím testovacieho nástroja Vzdelávanie a zručnosti online. „V úvodnej fáze výskumu NÚCEM elektronicky otestoval úroveň kľúčových kompetencií na vzorke 670 učiteľov zo základných škôl v rámci celého Slovenska.“

Dôležité sú aj osobnostné charakteristiky

Nesmeli chýbať ani psychologické testy, a tak učitelia podľa ministerstva okrem štandardizovaných testov vypĺňali aj psychologické dotazníky zamerané na ich osobnostné charakteristiky súvisiace s kvalitou vykonávania ich pedagogickej činnosti.

Výsledky ešte nie sú konečné, ale už teraz preukázali pozitívne výsledky. Učitelia majú lepšie výsledky. „Prvé výsledky tohto výskumu sú veľmi priaznivé. Ukazuje sa, že v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku, ktorí boli testovaní v prvom cykle medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých PIAAC v roku 2012, dosahujú testovaní učitelia vyššiu úroveň čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov s využitím IKT. Veľmi zaujímavé sú aj spracované dáta a zistenia súvisiace s osobnostnými charakteristikami testovanej vzorky učiteľov,“ hovorí o prvých výsledkoch ministerstvo na svojej stránke.

ČO je hlavným cieľom prebiehajúceho výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online)? Je to najmä zistiť úroveň kognitívnych zručností pedagógov v troch základných gramotnostiach: v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení problémov s využitím IKT. Zároveň sa vo výskume sledujú aj nekognitívne faktory, ako napr. zázemie učiteľov, ich správanie, vlastnosti a osobnostné charakteristiky, ktoré dopĺňajú odborný profil učiteľov. „Unikátnosť tohto výskumu spočíva v tom, že umožňuje sledovať kognitívne zručnosti učiteľov a zároveň aj ich osobnostné črty, tzv. nekognitívne faktory, ktoré úzko súvisia s kvalitou vykonávania ich pedagogickej činnosti.“

A na čo poslúžia výsledky výskumu? „Na základe výskumov navrhneme spolu s odborníkmi konkrétnejšie odporúčania pre vzdelávaciu politiku ministerstva školstva k inovovaniu vzdelávacích programov, ktoré by mali rozvíjať potrebné kompetencie pedagógov,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

Testovanie v roku 2018

Pedagockí zamestnanci už majú s testovaním svoje skúsenosti. „Prvá fáza testovania pedagogických zamestnancov prebehla v novembri 2018. V rámci nej bolo oslovených viac než 2 000 učiteľov 2. stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Záujem o účasť v elektronickom testovaní prejavilo 670 učiteľov z celého Slovenska,“ píše ministerstvo na svojej stránke.

Testovali sa však v pohodlí domova. „Učitelia dostali prístupy do testovacieho nástroja a v domácom prostredí vypĺňali oba online moduly – testy aj dotazníky. Vo vzorke učiteľov bolo 18 % mužov a 82 % žien, čo zodpovedá podielu mužov – učiteľov na Slovensku. Priemerný vek zúčastnených učiteľov bol 43 rokov, teda sa významne nelíši od priemerného veku učiteľov na Slovensku (44 rokov) zapojených do výskumu TALIS (2018)."

Učitelia najskôr riešili štandardizovaný test na zisťovanie úrovne kognitívnych zručností. Test mal spolu 87 úloh.

Bol rozdelený do troch modulov:

  1. čitateľská gramotnosť (40 úloh)
  2. matematická gramotnosť (38 úloh)
  3. riešenie problémov s využitím IKT (9 zadaní).

Úlohy, ktoré obsahuje nástroj Vzdelávanie a zručnosti online, vychádzajú z merania prvého cyklu PIAAC (PIAAC 1) a sú nastavené tak, aby ich obťažnosť bola porovnateľná s testovaním dospelých v PIAAC 1 v roku 2012.

Čo teda ukazujú prvé výsledky? „Úroveň čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov vzorky učiteľov základných škôl je vyššia v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku v prvom cykle štúdie PIAAC".

Podrobné informácie o testovaní nájdete TU.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ