Pôdu možno získať do vlastníctva aj vydržaním

Zuzana Hlavačková, Pravda | 21.02.2020 12:45
muž, dedina, pole, pôda, čistenie, burina
Výrazné množstvo poľnohospodárskej pôdy, ktorá môže byť predmetom vydržania, spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF). Autor:
Obrábate pôdu v držbe a chcete sa stať jej vlastníkom?

Vydržaním možno nadobudnúť vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Pokiaľ sa chcete stať vlastníkom napríklad pôdy, ktorú obrábate, musíte ju mať v nepretržitej držbe pod dobu najmenej desať rokov. Podmienkou vydržania je, aby bol vydržateľ po celý čas užívania pozemku dobromyseľný. Musí sa celý čas domnievať, že je skutočným oprávneným držiteľom pozemku a zaobchádzať s ňou, ako by mu patrila. Plynutie vydržacej doby sa nepreruší ani tým, ak sa pozemok stane dedičstvom. Dobu, počas ktorej bol poručiteľ dobromyseľným držiteľom pozemku, si dedič môže započítať do celkovej vydržacej doby.

Pri rozhodovaní sa skúma, či držiteľ mohol, alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec naozaj patrí. Vydržať pôdu alebo iný majetok sa vám môže podariť napríklad vtedy, ak sa nájdu dôkazy o tom, že v minulosti sa bývalí vlastníci dohodli o výmene pôdy a podobne. Výmenu potom nenahlásili do pozemkovej knihy, pretože to nebolo povinné. Každý prípad vydržania vlastníckeho práva býva však individuálny, vždy sa posudzujú všetky okolnosti a následne sa rozhodne.

Pri splnení zákonom stanovených podmienok vydržania získa vydržiteľ predmetný majetok do svojho vlastníctva. Za okamih vzniku vlastníckeho práva sa považuje samotné uplynutie vydržacej doby. Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním osvedčuje notár vo forme notárskej zápisnice, ktorú notár pošle príslušnému katastru na zápis.

Výrazné množstvo poľnohospodárskej pôdy, ktorá môže byť predmetom vydržania, spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF). „Podkladom pre vypracovanie stanoviska a vydanie vyjadrenia je písomná žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní podľa notárskeho poriadku, ktorú predloží osoba, v prospech ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu má vydržať alebo notár na príslušnom regionálnom odbore. Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť môže byť doručená poštou, faxom, osobne,“ uvádza SPF.

Ak sa žiadateľ dostaví na príslušný regionálny odbor alebo právny odbor osobne a požiada o informáciu k vydržaniu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (bez písomnej žiadosti) preveruje sa, či je SPF príslušnou právnickou osobou pre vydanie vyjadrenia, a zároveň sa žiadateľovi poskytne informácia o náležitostiach žiadosti. Náležitosti žiadosti predstavujú základné údaje o osobe žiadateľa: titul, meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, trvalé bydlisko, PSČ, prípadne telefonický kontakt a e-mail. V žiadosti nesmie chýbať označenie osoby, po ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu osvedčuje s jej základnými údajmi: meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, dátum úmrtia, príbuzenský vzťah. Potrebné je, samozrejme, identifikovať nehnuteľnosť. Priložiť treba aj doklady a iné súvisiace listiny, o ktoré žiadateľ opiera svoje tvrdenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: napríklad kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, iná listina, doklad o odovzdaní pozemkov do užívania JRD.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ