Zmeny v penziách: Dôchodkový strop sa ruší, ADH čaká korekcia

dh, Pravda | 27.09.2021 06:00
muž, senior, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
To sú len dve zmeny spomedzi mnohých ďalších. Aký bude ich dopad?

Zmena prvá: Dôchodkový strop sa ruší

Najväčšou zmenou, ktorú prináša novela zákona o sociálnom poistení, ktorá podľa ministerstva práce prispeje k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému, je opätovné naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života. V súčasnosti dôchodkový vek pevne stanovuje tabuľka, pričom jeho rast sa na základe súčasného právneho stavu zastaví v roku 2030 na úrovni 64 rokov, ktorý prislúcha osobám narodeným v roku 1966 (bez zohľadnenia výchovy dieťaťa).

Navrhovaná právna úprava zavádza nový automatický mechanizmus predlžovania dôchodkového veku vzhľadom na zmenu strednej dĺžky života, ktorý je naviazaný na kalendárne ročníky, teda aby osoby narodené v rovnakom roku mali rovnaký dôchodkový vek. Zároveň sa ustanovuje, že dôchodkový vek bude automaticky zvyšovaný na mesačnej báze, teda zmena dôchodkového veku bude vyjadrená v mesiacoch. Na základe uvedeného a s prihliadnutím na vývoj strednej dĺžky života v dôchodkovom veku vypočítanej z poslednej demografickej prognózy Eurostatu EUROPOP2019 a údajov Štatistického úradu SR sa odhaduje v najbližších rokoch tempo rastu dôchodkového veku na úrovni jedného alebo dvoch mesiacov ročne.

Prvý ročník, ktorému sa začne upravovať dôchodkový vek, je ročník osôb narodených v roku 1967, teda ide o ľudí, ktorí v zásade začnú odchádzať do dôchodku až po roku 2030. Tzv. všeobecný dôchodkový vek sa bude znižovať v závislosti od počtu vychovaných detí, rovnako ako je tomu dnes, teda o 6, 12 alebo 18 mesiacov. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby ženám, ktoré vychovali dieťa, bol aj naďalej dôchodkový vek znížený o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov (platí pre ženy, ktoré vychovali tri a viac detí). Rezort práce vydá opatrenie, ktorým určí dôchodkový vek pre osoby narodené v roku 1967, v roku 2026.

2021, 2022, roky, rast, progres Čítajte viac 2022: Čo čaká penzie?

Vypustenie tzv. „dôchodkového stropu“ samo osebe nezakladá potrebu novelizácie zákona o sociálnom poistení v oblasti dôchodkového veku. Aktuálne platná a účinná právna úprava dôchodkového veku bude vykonateľná aj po nadobudnutí účinnosti ústavného zákona č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR, ktorý nadobúda účinnosť 1. 1. 2023. Vzhľadom na neustále sa predlžujúcu strednú dĺžku života je však potreba naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života z pohľadu finančnej udržateľnosti dôchodkového systému nevyhnutná.

Aj napriek potrebe naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života je zrejmé, že predovšetkým v manuálnych profesiách je schopnosť v plnom rozsahu vykonávať zárobkovú činnosť až do dovŕšenia rastúceho dôchodkového veku limitovaná objektívnymi faktormi. V prípade zhoršeného zdravotného stavu, ktorý však nie je zhoršený v takom rozsahu, aby zakladal nárok na invalidný dôchodok, je v zmysle účinnej právnej úpravy možnosť odísť dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku do predčasného dôchodku, ak je suma predčasnej penzie vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Obnovenie väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života má negatívny vplyv na prístup k právam poistencov, lebo osoby odchádzajúce do starobného dôchodku získajú nárok na starobný dôchodok vo vyššom veku, čo bude znamenať nižší počet vyplatených súm dôchodkov. Obnovenie väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života bude mať pozitívny vplyv na sumu novopriznaného starobného dôchodku, keďže vplyvom dlhšieho obdobia dôchodkového poistenia získajú poistenci nárok na vyššiu sumu novopriznaného starobného dôchodku. Priemerné zvýšenie miery náhrady novopriznaných dôchodkov predstavuje na konci prognózy v roku 2070 približne 6,1 percentuálneho bodu, čo predstavuje zvýšenie o 11,7 %. Negatívny vplyv tohto opatrenia (zvýšenie veku pre nárok na starobný dôchodok) bude zároveň kompenzovaný možnosťou odchodu do dôchodku za 40 odpracovaných rokov, čo možno vnímať ako zavedenie „individuálneho dôchodkového veku“.

Zdroj: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
manželia, penzisti, notebook, rozmýšľanie, problém, peniaze Čítajte viac Zmeny v penziách: Do penzie po 40 odpracovaných rokoch?

Zmena druhá: Aktuálnu dôchodkovú reformu čaká korekcia

V nadväznosti zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a to najmä systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému, sa navrhuje korekcia mechanizmu medziročnej úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

V súčasnosti je aktuálna dôchodková hodnota každoročne k 1. januáru upravovaná vzhľadom na medziročnú zmenu priemernej mzdy v národnom hospodárstve zistenú Štatistickým úradom SR za 3. štvrťrok kalendárneho roka. Korekčný mechanizmus spočíva v tom, že z medziročnej zmeny priemernej mzdy sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára 2023 použije len 95 % tejto hodnoty. To znamená, že ak by predstavovala medziročná zmena priemernej mzdy za 3. štvrťrok napríklad rast na úrovni 5 %, na určenie aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa použije hodnota 0,95 × 5 % = 4,75 %, teda index úpravy bude predstavovať hodnotu 1,0475.

Vplyv uvedeného opatrenia bude postupný a výraznejšie ovplyvní predovšetkým poistencov, ktorí budú odchádzať do penzie v budúcnosti, lebo budú mať nižšiu novopriznanú sumu dôchodku v porovnaní so súčasným právnym stavom. V roku 2070 rezort predpokladá pokles novopriznaných dôchodkov o približne 8,2 %.

Úsporu vo výdavkoch v roku 2023 odhaduje na úrovni približne 0,7 milióna eur a v roku 2024 na úrovni približne 2,2 milióna eur.

skupina, kolegovia, tím, úsmev Čítajte aj Budúci dôchodok: Myslieť naň treba od prvej výplaty

Príklad

Na základe Rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2021–2023 sa predpokladá v roku 2023, kedy by k zmene malo dôjsť, aktuálna dôchodková hodnota v sume 15,0842 eura.

Podľa navrhovanej právnej úpravy z dielne rezortu práce spočíva korekčný mechanizmus aktuálnej dôchodkovej hodnoty v tom, že z medziročného zvýšenia priemernej mzdy sa použije 95 %, čo v našom konkrétnom prípade znamená, že sa zvýši aktuálna dôchodková hodnota o 3,8 %. Výsledná suma by tak mala byť 14,5040 × 1,038 = 15,0552.

Ak by sa do dôchodku človeka, ktorý odpracoval 45 rokov a zarábal priemernú mzdu v roku 2023 započítala celá predpokladaná aktuálna dôchodková hodnota – 15,0842, jeho penzia by bola:

= 1,0012 × 45 × 15,0842 = 679,60 eura

V prípade ak by sme aplikovali hodnotu 15,0552 do príkladu, teda ak do penzie odchádza človek, ktorý zarábal priemernú mzdu a odpracoval 43 rokov, suma dôchodku bude v roku 2023 predstavovať:

= 1,0012 × 45 × 15,0552 = 678,30 eura.

Rozdiel v sumách dôchodkov by tak, oproti dnes platným pravidlám, predstavoval 1,30 eura.

Príklad je len informatívny.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ