Ako sa zvýšia sumy životného minima a s ním aj jednotlivé dávky

Dorota Hudecová, Pravda | 10.05.2022 08:00
rodina, starí rodičia Foto:
Ilustračné foto.
Životné minimum porastie a ovplyvní aj výšku iných dávok. Akú sumu dostane jednotlivec či rodina s nezaopatrenými deťmi? Prinášame prehľad výšky jednotlivých dávok a príspevkov.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • suma 218,06 eura mesačne sa upravuje na 233,10 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • suma 152,12 eura mesačne sa upravuje na 162,61 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • suma 99,56 eura mesačne sa upravuje na 106,42 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené di­eťa.

Akú sumu dostanete, ak ste:

 • Jednotlivec

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, by malo byť 233,10 eura mesačne.

 • Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 233,10 + 106,42 = 339,52 eura mesačne.

 • Dvojica bez detí

Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta takto: 233,10 + 162,61 = 395,71 eura mesačne.

 • Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 233,10 + 162,61 + 106,42 = 502,13 eura mesačne.

 • Dvojica s dvomi nezaopatrenými deťmi

Životné minimum rodičov s dvomi deťmi sa vypočíta takto: 233,10 + 162,61 + 106,42 + 106,42 = 608,55 eura mesačne.

 • Dvojica so štyrmi nezaopatrenými deťmi

Životné minimum – rodičia so štyrmi deťmi – sa vypočíta takto: 233,10 + 162,61 + (4 × 106,42) = 821,39 eura mesačne.

 • Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta takto: 233,10 + 106,42 = 339,52 eura mesačne.

 • Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku), sa vypočíta takto: 233,10 + 162,61 = 395,71 eura mesačne.

Výšky dávok a príspevkov v eurách:

Druh peňažného príspevku (PP) od 1. 7. 2021 (v eurách) od 1. 7. 2022 (v eurách)
PP na prepravu 111,26 118,93
PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie:    
I. skupina 40,48 43,27
II. skupina 20,24 21,63
III. skupina 12,15 12,98
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 20,24 21,63
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 36,42 38,93
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 48,57 51,92
Resocializačný príspevok od 1. 7. 2021 od 1. 7. 2022
Maximálna výška resocializačného príspevku 87,22 93,23
Náhradné výživné od 1. 7. 2021 od 1. 7. 2022
Maximálna výška náhradného výživného 368,37 393,78
Príspevky náhradnej starostlivosti od 1. 7. 2021 od 1. 7. 2022
Jednorazový príspevok pri zverení 550,60 588,59
Jednorazový príspevok pri zániku 1015,60 1085,67
Opakovaný príspevok dieťaťu    
do 10 rokov veku 199,20 212,94
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 229,00 244,80
nad 15 rokov veku 248,90 266,07
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 194,20 207,59
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 138,40 147,94
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 79,70 85,19
Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa od 1. 1. 2022 od 1. 1. 2023
Rodičovský príspevok 280,00 299,32
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 383,80 410,28
Prídavok na dieťa 25,88 27,66
Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 12,97
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 106,33 113,66
Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by od 1. 7. 2021 od 1. 7. 2022
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 141,74 151,52
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by 218,06 233,10
Predčasný dôchodok od 1. 7. 2021 od 1. 7. 2022
  261,70 279,75
Pomoc v hmotnej núdzi od 1. 1. 2022 od 1. 1. 2023
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2    
– jednotlivec bez detí 68,80 73,54
– jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 130,90 139,93
– jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 191,20 204,39
– dvojica bez detí 119,60 127,85
– dvojica s dieťaťom 1 až 4 179,00 191,35
– dvojica s dieťaťom 5 a viac 241,30 257,94
Ochranný príspevok § 11 ods. 2    
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 70,40 75,25
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,70 41,37
– pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa 15,10 16,14
Aktivačný príspevok § 12    
– príjem zo závislej činnosti 140,80 150,51
– uchádzač o zamestnanie 70,40 75,25
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 19,30 20,63
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2    
– jedna osoba 59,40 63,49
– dve a viac osôb 94,80 101,34

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ