Životné minimum ovplyvňuje aj náhradné výživné

dh, Pravda | 12.05.2022 08:00
matka, žena Foto:
Ilustračné foto.
Pomoc deťom v situáciách, keď jeden z rodičov neplatí výživné a keď je ohrozený ich zdravý vývin, ponúka štát formou náhradného výživného. Vypláca ho príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a poskytuje sa na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa.

Žiadateľom môže byť rodič dieťaťa, ale aj iná osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti, či nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené tieto podmienky:

  • neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd, alebo
  • oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Doteraz je suma náhradného výživného 368,37 eura, od júla sa jeho suma zrejme zvýši na 393,78 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ