Peniaze z faktúry nezostávajú živnostníkovi všetky

Zuzana Hlavačková, Pravda | 19.07.2022 10:00
živnosť, szčo, podnikanie Foto:
Ilustračné foto.
Poznáte odvodové povinnosti SZČO? Koľko musí platiť do Sociálnej poisťovne a koľko do zdravotnej?

Odvody do Sociálnej poisťovne

Živnostník nemá po založení živnosti voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Tie mu vznikajú až po prekročení ročnej hranice príjmov od 1. júla alebo 1. októbra nasledujúceho roka – podľa dátumu daňového priznania. Platiť si však môže dobrovoľné príspevky.

Pre SZČO je 1. júl každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť. Sociálna poisťovňa každoročne počas júla posiela SZČO oznámenie, ak jej:

•od 1. júla/1. októbra vzniká povinné poistenie

•pokračuje povinné poistenie aj po 30. júni/30. septembri

•zaniká povinné poistenie k 30. júnu/30. septembru.

Oznámenie od Sociálnej poisťovne v júli nedostanú len tí, ktorí nemali povinné poistenie, ktorým od 1. júla povinné poistenie nevzniklo alebo ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak je SZČO od 1. júla povinne poistená, v oznámení od Sociálnej poisťovne sa dozvie aj novú výšku poistného. Toto poistné treba prvýkrát zaplatiť za júl so splatnosťou 8. augusta. Ak SZČO má odklad daňového priznania, novú výšku poistného sa dozvie z oznámenia od Sociálnej poisťovne v októbri. Novú výšku poistného prvýkrát zaplatí za október so splatnosťou 8. novembra.

živnostník, Čítajte viac Ste živnostník? Na odvodoch už zaplatíte minimálne 190 eur. A kto viac?

SZČO začiatok svojej činnosti Sociálnej poisťovni neoznamuje. V prípade opätovného začatia výkonu činnosti tak urobí len SZČO bez oprávnenia predložením čestného vyhlásenia. SZČO sa na poistenie nemusí ani prihlásiť. Vznik poistenia jej oznámi Sociálna poisťovňa do 20 dní odo dňa, keď jej takáto povinnosť vznikne (od 1. júla nasledujúceho roku po začatí činnosti). Táto situácia nastane vtedy, keď prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu. Vznik povinného poistenia Sociálna poisťovňa posudzuje až po tom, čo SZČO podá prvé daňové priznanie.

Odvodová povinnosť SZČO sa posudzuje až na základe prvého daňového priznania. Preto hneď po začatí činnosti nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Obdobie neplatenia poistného po začatí činnosti môže byť rôzne dlhé, nemusí vždy trvať celý rok. Závisí od toho, kedy SZČO začala svoju činnosť vykonávať a kedy jej vznikne prvá daňová povinnosť.

Dokedy treba zaplatiť: SZČO musí poistné zaplatiť do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Napríklad za január musí zaplatiť do 8. februára. Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Spôsoby platby: SZČO môže zaplatiť poistné – bezhotovostným prevodom (platobným príkazom v banke), – poštovým poukazom, – v hotovosti alebo bankovou kartou v pobočke Sociálnej poisťovne.

Odvody v roku 2022

SZČO a vznik odvodovej povinnosti k 1. júlu 2022: Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2022 fyzickým osobám (FO), ktoré za kalendárny rok 2021 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 798,00 eura (čiže 6 798,01 eura a viac), za rok 2021 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2022 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2021 bez odpočítania výdavkov. Ak je SZČO povinne poistená k 30. júnu 2022 a za rok 2021 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 6 798,00 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 30. júna 2022 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2021 dosiahli príjem rovnajúci sa sume 6 798,00 eur alebo nižší. Ak takáto SZČO mala za rok 2021 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, povinné poistenie jej zaniká až 30. septembra 2022.

Vznik, pokračovanie a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa písomne (ak má SZČO aktivovanú e-schránku, tak prostredníctvom nej). SZČO, ktorá za rok 2021 nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik povinného poistenia alebo pokračovanie povinného poistenia, má od júla 2022 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného uhrádza prvýkrát so splatnosťou do 8. augusta 2022.

V roku 2022 pre povinne poistenú SZČO platí:

  • minimálny mesačný vymeriavací základ 566,50 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 187,78 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 153,79 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie)
  • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 931,00 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 629,12 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 2 153,26 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie)

SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2021

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra 2022 fyzickým osobám (FO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 a v kalendárnom roku 2021 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 798,00 eura ( 6 798,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. októbru 2022 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Hranicu príjmu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 2021 bez odpočítania výdavkov. Ak je SZČO povinne poistená k 30. septembru 2022 (SZČO, ktorá mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021) a za rok 2021 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 6 798,00 eura, povinné poistenie jej trvá naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 30. septembra 2022 tým FO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 a ktoré za kalendárny rok 2021 dosiahli príjem rovnajúci sa alebo nižší sume 6 798,00 eura. Ak povinne poistená SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021, za obdobie od 1. júla 2022 do 30. septembra 2022 platí poistné z vymeriavacieho základu, z ktorého platila aj pred 1. júlom 2022.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa. SZČO, ktorá má za rok 2021 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia, má od októbra 2022 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného uhradí prvýkrát so splatnosťou do 8. novembra 2022.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotná poisťovňa: povinnosť platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vznik hneď od začatia živnosti.

Sadzba mesačných platieb je 14 percent z vymeriavacieho základu, pre osoby so zdravotným postihnutím sú polovičné. Minimálne odvody na zdravotné poistenie sú teda 79,31 eura mesačne.

Podnikatelia so zdravotným postihnutím platia 39,65 eura mesačne.

Samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné 79,31, samoplatitelia so zdravotným postihnutím 39,65 eura.

Minimálny vymeriavací základ je 566,50 eura (vypočítaný ako 50 % z 1 133 eura, teda z priemernej mesačnej mzdy v roku 2020) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím. Tieto odvody neplatia SZČO, ktorú sú súčasne zamestnancami alebo poistencami štátu. Suma preddavku je vypočítaná a oznámená v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2020.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ