Potrebujete list vlastníctva? Kataster ho musí vydať do 30 dní

Zuzana Hlavačková, Pravda | 01.08.2022 08:00
kataster, list vlastníctva Foto:
Ilustračné foto.
Kúpili ste, zdedili alebo vám niekto daroval nehnuteľnosť? Vlastníkom sa stanete, až po tom, čo kataster povolí návrh na vklad vlastníckeho práva.

Predtým ako podáte návrh na vklad, dôkladne si ho skontrolujte. Prečo? V prípade, ak v ňom budú chyby, katastrálny odbor vám návrh vráti a predĺži sa doba, kým získate list vlastníctva. Vydanie listu vlastníctva totiž vôbec nie je automatická záležitosť. Kataster má povinnosť návrh skontrolovať a list vlastníctva vydá, len keď návrh spĺňa zákonom stanovené podmienky. V rámci konania o povolení návrhu na vklad kontroluje samotný návrh, ako aj zmluvy, na základe ktorých má dôjsť k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti. Ak zistí, že v dokumentoch sú chyby, ktoré je možné odstrániť, vyzve účastníkov konania, aby tieto v určenej lehote odstránili. V takomto prípade treba doručiť katastru buď písomný dodatok, alebo urobiť opravu formou doložky. Konanie sa zvyčajne prerušuje na 30 dní.

A doručený dodatok spracujú účastníci opätovne nesprávne alebo úrad dodatočne zistí ešte ďalší nedostatok, môže byť výzva na opravu zaslaná aj opakovane a konanie sa znovu preruší. Ak účastník požiada o predĺženie lehoty, napríklad zo zdravotných dôvodov, dlhšieho pobytu jedného z účastníkov v zahraničí a iných opodstatnených dôvodov, kataster môže lehotu predĺžiť. Prerušenie konania a zaslanie výzvy na odstránenie nedostatkov návrhu, prípadne jeho príloh nie je možné považovať za obštrukcie zo strany katastra. Ak účastníci na výzvu v stanovenej lehote nereagujú, môže kataster návrh na vklad zamietnuť. Ak po zamietnutí návrhu majú účastníci aj naďalej záujem, aby došlo k zápisu a zmene vlastníckych práv, musia podať nový návrh na vklad, opraviť zistené nedostatky a opätovne zaplatiť správny poplatok.

Pozor si treba dať napríklad na podpisy. Podpisy na návrhu na vklad nemusia byť úradne osvedčené. Osvedčiť ale treba podpisy na zmluvách, a to podpisy tých účastníkov, ktorých zapísané práva zanikajú, menia sa alebo sa určitým spôsobom obmedzujú. V každom prípade si treba dať pozor, či návrh na vklad a priložené prílohy spĺňajú zákonom stanovené náležitosti. V konaní o povolení vkladu sa posudzujú zákonné náležitostí samotného návrhu, ale aj formálne a obsahové náležitostí zmluvy, " hovorí právnička. Ak sa zistí, že návrh neobsahuje predpísané náležitosti, konanie preruší a účastníka vyzve, aby v určenej lehote nedostatky odstránil.

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností je podľa katastrálneho zákona 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad alebo do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. Do 15 dní by odo dňa doručenia návrhu na vklad mal kataster rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad. Ako sa možno ale brániť sa, keď sa na list vlastníctva čakáte viac, ako je zákonom určená lehota a váš návrh nemá žiadne chyby?

Ak občan čaká na rozhodnutie úradu dlhšie, ako je stanovená lehota, môže sa na tento úrad obrátiť písomne, a to formou takzvanej urgencie, v ktorej úrad vyzýva, aby úrad uviedol celú záležitosť do poriadku a do súladu so zákonom. Urgencia je písomná žiadosť, v ktorej navrhovateľ žiada, aby kataster dodržiaval zákonnú lehotu a snažil sa prípad čo najskôr vybaviť. V urgencii nesmie chýbať adresa príslušného katastra, meno a adresu toho, kto podal návrh alebo žiadosť, o ktorých príslušný úrad nerozhodol v zákonom určenej lehote, dátum, kedy boli návrh alebo žiadosť podané, číslo, pod ktorým bol napríklad návrh na vklad podaný alebo evidenčné číslo iných podaných žiadostí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ