Čím viac rokov, tým vyšší minimálny dôchodok. Lenže tých kvalifikovaných, nie odpracovaných

dh, Pravda | 16.09.2022 06:00
Dôchodci, peniaze, sporenie Foto:
Ilustračné foto
Kto má nárok na minimálny dôchodok? Aké sú jeho sumy? A aké sú pravidlá zvyšovania dôchodku na minimálny? Ukážeme vám na príkladoch

Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 • bude mať odpracovaných najmenej 30 kvalifikova­ných rokov,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je

obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy). Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004, od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia získaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami.

Poberateľom dôchodkov, ktorí 31. decembra 2020 majú nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, sa obdobie dôchodkového poistenia získané do 31. decembra 2020 bude aj naďalej zohľadňovať bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu. To znamená, že týmto poberateľom sa obdobie dôchodkového poistenia v kalendárnom roku zohľadní aj vtedy, ak osobný mzdový bod je v hodnote nižšej ako 0,241.

invalid, dôchodca, dôchodci, dôchodkyňa, poistenie, dôchodok, senior, Čítajte viac Minimálny dôchodok: Podstatné sú kvalifikované, nie odpracované roky. Alebo keď 30 rokov nestačí

Aká bude suma minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj

 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.
Suma minimálneho dôchodku
Obdobie dôchodkového poistenia Suma minimálneho dôchodku (v eurách)
30 334,30
31 338,50
32 342,70
33 347,00
34 351,20
35 355,40
36 359,60
37 363,80
38 368,00
39 372,20
40 378,50
41 384,80
42 391,10
43 397,40
44 403,70
45 410,00
46 416,30
47 422,60
48 428,90
49 435,20
50 441,50
Dôchodky, seniori, penzia Čítajte viac Dôchodky vyvolávajú množstvo otázok. Kedy do penzie? Ako sa zmení dôchodkový vek...

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poistencovi Sociálna poisťovňa za 42 odpracovaných rokov prizná starobný dôchodok v sume 362,50 eura. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznanej penzie na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 372,20 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľovi starobného dôchodku Sociálna poisťovňa prizná dôchodok v sume 245,60 eura mesačne za 45 odpracovaných rokov. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznanej penzie na sumu minimálneho dôchodku za 45 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 410,00 eura mesačne.

Príklad č. 3

Penzistovi Sociálna poisťovňa prizná dôchodok v sume 350,00 eura mesačne za 47 odpracovaných rokov. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznanej penzie na sumu minimálneho dôchodku za 46 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 416,30 eura mesačne.

Príklad č. 4

Poistencovi Sociálna poisťovňa za 38 rokov odpracovaných rokov prizná starobný dôchodok v sume 260,50 eura. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznanej penzie na sumu minimálneho dôchodku za 31 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 338,50 eura mesačne.

Pozostalostné dôchodky

Vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ