Štát pomáha znevýhodneným ľuďom príspevkami. Aké novinky ich čakajú na budúci rok?

dh, Pravda | 06.12.2022 06:00
dôchodca, zdravotné postihnutie Foto:
Ilustračné foto
Nielen zdravotné problémy, ale najmä sociálne znevýhodnenia trápia takmer pol milióna Slovákov, ktorí trpia ťažkým zdravotným postihnutím. Viac ako 150-tisíc z nich dostáva niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Slovenský právny systém nepozná definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím. Nazerá na zdravotné znevýhodnenie z iného pohľadu a používa vlastné posudzovacie kritériá na určenie toho, kto spĺňa právne podmienky na poskytnutie niektorej z dávok, služieb či podpôr.

„Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ informovala Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia sa vyplácajú jednorazovo alebo opakovane. Najviac príspevkov poberajú ľudia na hygienu, na prevádzku auta, na diétne stravovanie.

Najdiskutovanejšími príspevkami sú príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie. Pri opatrovaní starostlivosť väčšinou poskytuje člen rodiny alebo profesionálna opatrovateľka, ktorú zabezpečuje mesto, kraj alebo súkromný poskytovateľ. V rámci asistencie poskytujú pomoc asistenti, ktorých si zabezpečujú sami užívatelia. Ak je opatrovateľom rodinný príslušník, človek so zdravotným postihnutím sa môže spoľahnúť na istotu a nepretržitosť pomoci. Opatrovanie nie je náročné na administratívu a opatrovatelia majú stabilný príjem. Užívateľ asistencie, naopak, zodpovedá za organizovanie služieb asistentom a má administratívne povinnosti voči štátu.

hendikepovaný barle barla zdravotne postihnutý Čítajte viac Parlament schválil štvoricu sociálnych zákonov. Pomôžu najmä zdravotne znevýhodneným

Pokiaľ ide o príspevok na opatrovanie, v tomto prípade sú jeho sumy odlišné. Závisia od toho, či je opatrovateľom aktívny človek, alebo penzista. Toto ale už bude od júla budúceho roka minulosťou. Penzistom, ktorí opatrujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sa suma opatrovateľského príspevku od júla budúceho roka nebude krátiť na polovicu. Vláda zvýši sumu opatrovateľského príspevku pre penzistov na 75 percent výšky opatrovateľského príspevku, na ktorý majú nárok osoby v produktívnom ve­ku.

Dnes penzista, ktorý opatruje svojho príbuzného, dostane 262,85 eura mesačne. Ak je opatrovateľom človek v produktívnom veku, za tú istú „prácu“ dostane 525,65 eura. Ak by zákon začal platiť hneď, opatrovateľ v penzijnom veku by dostával 394,23 eura. Aká bude skutočná suma tohto príspevku, bude známe až na budúci rok v júni. Štát totiž každoročne zvyšuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie podľa aktuálne platnej minimálnej mzdy.

Od júla 2024 bude výška opatrovateľského príspevku pre dôchodcov rovnaká ako suma príspevku pre ľudí v produktívnom ve­ku.

Novela zákona tiež umožňuje zvýšenie príspevku na opatrovanie o 100 eur mesačne, ak osoba opatruje jedno alebo viacero nezaopatrených detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Zo štátneho rozpočtu si tieto opatrenia vyžiadajú 70 miliónov eur ročne.

Kedy sa začína vyplácať opatrovateľský príspevok?

? Podala som si žiadosť o priznanie príspevku na opatrovanie. Ako dlho trvá schvaľovací proces? Vyplatia mi peniaze odo dňa podania žiadosti alebo až odo dňa schválenia?

Konanie o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie. V zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, je lehota na jeho vypracovanie 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vypracovania komplexného posudku. Ak je podkladom na rozhodnutie lekársky posudok, lehota na jeho vypracovanie je 30 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania lekárskeho posudku.

Pokiaľ bude mať príslušný úrad preukázané splnenie všetkých podmienok ustanovených zákonom v kontexte s peňažným príspevkom na opatrovanie, príspevok prizná od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa konanie začalo.

? Započítavajú sa odpracované roky do penzie ak pracujem ako osobný asistent?

Osobný asistent je poistencom štátu, ak osobnú asistenciu vykonáva najmenej 140 hodín mesačne a poskytuje sa mu peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Dôchodkovo poistená osoba je aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Od 1. januára 2018 Sociálna poisťovňa automaticky eviduje takúto osobu na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

? Moja mama je osoba so zdravotným postihnutím, potrebuje ale pomoc s upratovaním, varením, nákupmi, potrebuje sprievodcu k lekárovi. Môžem ukončiť pracovný pomer, zaevidovať sa na úrade práce a požiadať o príspevok na opatrovanie?

Peňažný príspevok na opatrovanie sa podľa charakteru nároku považuje za fakultatívnu dávku, teda na jeho priznanie neexistuje právny nárok. Možno ho priznať a poskytovať len v prípade splnenia všetkých podmienok ustanovených zákonom č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Základnou podmienkou je, že fyzická osoba, ktorá má byť opatrovaná, sa považuje za osobu so zdravotným postihnutím, teda jej bola určená miera funkčnej poruchy najmenej 50 %, podľa prílohy č. 3 zákona č. 447/2008.

Zdroj: upsvar.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ