Znevýhodnení ľudia môžu požiadať o poradenstvo pri hľadaní práce

Dorota Hudecová | 02.05.2023 10:00
Poradenstvo Foto:
Ilustračné foto.
Hlavnou aktivitou Národného projektu „Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ je poskytovanie individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Cieľom je podpora znevýhodnených ľudí pri zvyšovaní ich konkurencieschop­nosti na trhu práce a zvyšovaní ich zamestnateľnosti prostredníctvom rozvoja tzv. mäkkých faktorov zamestnateľnosti, ktorými sú kompetencie pre integráciu na trh práce.

Rozvoj kompetencií je zameraný na vytvorenie individuálneho osobnostného profilu na základe zhodnotenia potenciálu záujemcu o prácu a identifikovania prekážok (vrátane nedostatočných digitálnych zručností) ovplyvňujúcich ich pozíciu na trhu práce a na stanovenie aktivít a opatrení potrebných pre ich integráciu na trh práce.

Poradenský proces pozostáva z individuálnych a skupinových poradenských aktivít, zameraných na posúdenie silných a slabých stránok hendikepovaného človeka, na identifikáciu bariér a vypracovanie krokov potrebných pre priblíženie, resp. uplatnenie sa na trhu práce.

Trvanie poradenského procesu: 7 až 8 stretnutí/aktivít (celkovo maximálne 28 hodín), pričom výška paušálneho príspevku na úhradu časti výdavkov je 4,76 eura za každý deň účasti na poradenstve (teda maximálne 38,08 eura) po splnení stanovených podmienok.

Martin Kontúr, Ide o peniaze Čítajte viac Veľké zmeny v dôchodkoch - koho sa týkajú a čo bude nové od 1. mája?

Čo sú odborné poradenské služby?

Ide o služby zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu:

 • zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností znevýhodneného uchádzača o prácu a zhodnotením jeho kompetencií,
 • vypracovaním individuálneho akčného plánu na podporu pracovného uplatnenia,
 • diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce,
 • vytvorením osobnostného profilu žiadateľa o prácu na určenie aktivít, opatrení a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce.

Formy odborných poradenských služieb

Úrady práce môžu zabezpečiť odborné poradenské služby v rámci individuálneho alebo skupinového poradenstva.

Individuálne poradenstvo

 • je najčastejšie využívanou formou poradenstva, ktoré je prioritne zamerané na podporu zamestnateľnosti klienta a na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej profesijnej dráhy
 • cieľom je pripraviť znevýhodneného záujemcu o prácu na kontakt s trhom práce

Individuálne poradenstvo zahŕňa:

 • komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie,
 • určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,
 • určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,
 • vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.
dôchodca, penzia, senior, Sociálna poisťovnňa Čítajte viac Minimálne dôchodky čaká od júla "rozmrazenie". Nárok na ne bude mať viac penzistov

Skupinové poradenstvo

 • je ďalšou z foriem uplatňovaných na úradoch práce. Je určené predovšetkým znevýhodneným skupinám ľudí, ktorí pre dosiahnutie žiaduceho cieľa zväčša vyžadujú doplnenie individuálneho poradenstva ďalšími aktivitami.
 • zaradenie klienta do skupinového poradenstva vychádza z individuálnych potrieb a osobného záujmu klienta.
 • obsahová náplň skupinových aktivít vychádza zo špecifických potrieb klienta s cieľom získania a rozvoja kľúčových kvalifikácií potrebných na prekonávanie prekážok pri hľadaní zamestnania a uplatnenia sa na trhu práce.

Orientované sú najmä na:

 • motivovanie klienta k analýze a zhodnoteniu osobnostných vlastností, kvalifikačných predpokladov a podmienok pre umiestnenie sa na trhu práce,

motivovanie znevýhodneného uchádzača o prácu k reálnej profesijnej orientácii,

 • rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručností,
 • zvládanie situácií v problémovom rozhodovaní sa, kreatívne zvládanie netradičných situácií,
 • orientácia na trhu práce,
 • formy efektívnej komunikácie s potenciálnym zamestnávateľom a pod.

Individuálny akčný plán

 • je písomný dokument, ktorý na základe činností a postupov odborných poradenských služieb určuje opatrenia, postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce.
 • úrad práce v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o prácu môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia sám alebo prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb.

Individuálny akčný plán sa vypracúva na základe ponuky úradu práce alebo na základe písomnej žiadosti uchádzača o zamestnanie o poskytovanie odborných poradenských služieb.

Dôchodca s okuliarmi Čítajte viac Porastú minimálne dôchodky tento rok dva razy? Od júla minimálne o 20 eur. A koľko vám štát pridá v októbri?

Finančné príspevky súvisiace s poradenstvom

Náhrada cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť a náhrada výdavkov na ubytovanie a stravné.

Úrad práce poskytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastnil odborných poradenských služieb realizovaných prezenčnou formou náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania poradenstva a späť a náhradu výdavkov na ubytovanie a stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Výška paušálneho príspevku na náhradu cestovných výdavkov na dopravu a stravné je za každý deň potvrdenej prezenčnej účasti na poradenstve:

 • 5,85 eura, ak trvá menej ako 5 hodín,
 • 9,63 eura, ak trvá 5 hodín a viac.

Pre účely úhrady paušálneho príspevku nie je potrebná žiadosť ani žiadne cestovné lístky.

Zdroj: upsvar.sk