Na studňu potrebujete povolenia, inak vám hrozia tisícové pokuty. Koľko vás vyjdú správne poplatky? A kedy nemusíte nič platiť?

Dominika Čillíková, Pravda | 18.02.2024 06:00
UP Studňa Foto:
Ilustračné foto.
Rovnako ako pri stavbe garáže, rodinného domu či prístavby potrebujete získať povolenie na výstavbu studne. Počítať musíte aj s ďalšími poplatkami.

Mnohí ľudia si na svojom pozemku vytvárajú studne bez toho, aby mali povolenie. Aj keď je to bežné, povolenie je potrebné. Či už je to studňa vykopaná alebo vŕtaná, zákon to vykazuje ako výstavbu, lebo sa z nej čerpá podzemná voda.

Nezáleží na tom, či je studňa vyhrabaná rukami alebo vyvŕtaná strojom, pretože oboje sa považuje za stavbu. Zákon hovorí, že keď z takýchto studní berieme vodu, musíme mať na to príslušné povolenie. Aby bola studňa postavená podľa pravidiel, musíme postupovať podľa určitých bodov v stavebnom zákone a vodnom zákone. Dôležité časti týchto zákonov sú paragrafy 18 a 26 (364/2004 Z. z.), ktoré nám povedia, čo všetko treba spraviť, aby bola studňa schválená a mohli sme ju používať legálne. Jedným z neoddeliteľných krokov pri získavaní povolenia na vybudovanie studne sú správne poplatky. Základný poplatok je stanovený vo výške 30 eur a pokrýva spracovanie žiadosti o stavebné povolenie na vodnú stavbu. Okrem toho však môžu vzniknúť ďalšie náklady spojené s potrebnými administratívnymi krokmi a overením dokumentácie. Medzi takéto poplatky patrí napríklad vyjadrenie o podzemných vedeniach vôd, ktoré je nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti studne. Rovnako tak môže vzniknúť poplatok za vypracovanie a overenie projektovej dokumentácie, ako aj za overenie listu vlastníctva. Celkovo môže suma spojená s týmito poplatkami dosiahnuť až 250 eur, v závislosti od konkrétnych požiadaviek a náročnosti prípadu.

Studňa vybudovaná bez povolenia sa považuje za čiernu stavbu a vlastníkovi hrozí pokuta. Studňa je totiž podľa zákona o vodách považovaná za vodnú stavbu. Čierna stavba studne je navyše považovaná za nelegálny odber podzemných vôd a pokuta sa môže vyšplhať u fyzických osôb aj na niekoľko tisíc eur.

Zákon o vodách

Mnohí možno argumentujú ustanovením § 18 zákona 364/2004 Z.z. o vodách, ktoré hovorí: „Zákon 364/2004 Z.z. o vodách § 18 – Všeobecné užívanie vôd – každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia a súhlasu orgánu štátnej správy odoberať alebo inak používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min…“

Na prvý pohľad toto ustanovenie vyzerá tak, že na vybudovanie studne netreba žiaden doklad, ale nie je to tak. Dôležité je si uvedomiť, že jednoduchým vodným zariadením na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa voda čerpá ručne, a pramenné záchytky s výdatnosťou menšou ako 10 l/min a prenosné nádoby.

Kedy povolenie nepotrebujete

To znamená, že bez povolenia môžete stavať studňu, z ktorej budete čerpať vodu len ručne. Studňa využíva podzemné zdroje vody, preto ju treba vykopať do dostatočnej hĺbky. Gravitačný odber znamená odber samospádom, čo vo väčšine prípadov pri rodinných domoch nie je reálna možnosť.

Osobitné nariadenia platia aj pri čerpaní vody z minerálnych prameňov. V tomto prípade neplatí, že takáto stavba nepotrebuje povolenie. Práve naopak, kvôli špecifickosti čerpanej vody (minerálnej) budete potrebovať viac povolení.

Pri čerpaní vody zo studne pomocou čerpadla sa postupuje podľa § 21 – Povolenie na osobitné užívanie vôd. To znamená, že pri stavbe studne je potrebné stavebné povolenie. Ak máte v úmysle vybudovať na svojom pozemku studňu s cieľom získať pitnú alebo úžitkovú vodu, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie na zriadenie takéhoto vodného diela.

Povolenie vydáva Obvodný úrad životného prostredia (v prípade, že je žiadateľom právnická osoba) alebo obec prostredníctvom obecného úradu (v prípade, že je žiadateľom fyzická osoba).

Riskovať sa neoplatí

Za výstavbu studne bez povolenia môžete dostať pokutu. Nelegálna stavba studne sa tiež považuje za nelegálny odber podzemných vôd a pokuta sa môže pohybovať v rozmedzí od niekoľkých stoviek do tisícov eur aj u fyzických osôb.

V prípade živnostníkov je pokuta ešte vyššia. Nie je podstatné, koľko vody ste skutočne odobrali, tá sa stanovuje odhadom. Preto nezabúdajte na najmenšie detaily pri získavaní povolenia a včasnom nahlásení prác obecnému úradu.

Všeobecne platí, že najmenej 15 dní pred začatím geologických prác vrtu (v prípade studne 30 dní vopred) súvisiacich so zásahom do pozemku, je nevyhnutné oznámiť účel, rozsah a harmonogram prác príslušnému obecnému úradu v lokalite, kde majú byť vykonané.

Prakticky je oznámenie riešené zaslaním kompletného projektu obecnému úradu. Ten sa k projektu vyjadrí a v odôvodnených prípadoch môže vyžadovať expertné posúdenie od geologickej služby alebo iného odborníka. V takom prípade sa začiatok prác musí odložiť.

Kolaudácia studne

Po úspešnom získaní povolenia a dokončení stavby studne prichádza na rad kolaudácia. Kolaudačný proces zahŕňa podanie žiadosti o kolaudačné rozhodnutie spolu s všetkými potrebnými dokumentmi. Tieto dokumenty musia obsahovať výsledky testov vody a overenia, ktoré preukazujú, že studňa bola vybudovaná správne a je bezpečná na používanie.

V prípade, že všetky aspekty sú v súlade s predpismi a normami, kolaudačný úrad vydá rozhodnutie o schválení studne. V opačnom prípade môže úrad požadovať dodatočné úpravy alebo opravy, kým nebude studňa považovaná za bezpečnú a vyhovujúcu všetkým normám. Poplatok na kolaudáciu studne v domácom prostredí je 20 eur.

Môžem si spraviť aj studňu samostatne?

Mnohí ľudia si na svojom pozemku vytvárajú studne bez toho, aby mali povolenie. Aj keď je to bežné, povolenie je potrebné. Či už je to studňa vykopaná alebo vŕtaná, zákon to vykazuje ako výstavbu, lebo sa z nej čerpá podzemná voda.

Nezáleží na tom, či je studňa vyhrabaná rukami alebo vyvŕtaná strojom, pretože oboje sa považuje za stavbu. Zákon hovorí, že keď z takýchto studní berieme vodu, musíme mať na to príslušné povolenie. Aby bola studňa postavená podľa pravidiel, musíme postupovať podľa určitých bodov v stavebnom zákone a vodnom zákone.

Dôležité časti týchto zákonov sú paragrafy 18 a 26 (364/2004 Z. z.), ktoré nám povedia, čo všetko treba spraviť, aby bola studňa schválená a mohli sme ju používať legálne.

Čo môžem robiť bez akýchkoľvek povolení?

Ak chcete čerpať podzemnú vodu, môžete použiť jednoduché studne na vašom pozemku, kde vodu čerpáte ručne, alebo malé zariadenia pre vodu z prameňov, ktoré majú výdatnosť menej ako 10 litrov za minútu.

Správne poplatky

Žiadosť o stavebné – na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30 eur

Žiadosť na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám: na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 50 eur

Žiadosť na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám: na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 20 eur

Poplatok na pošte za výpis z listu vlastníctva spôsobilého na právne účely – 7,90 eura

Kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 – 8 eur.

Realizácie vŕtacích prác strojným zariadením Cena
Paženie nesúdržnej horniny priemer fi 245 1 bm 56 eur
Vŕtanie nesúdržnej horniny fi 225 v pažení 1 bm 49 eur
Príklepové vŕtanie tvrdej horniny fi 225 1 bm 49 eur
Preventerové odsávania – čisté okolie vrtu zdarma
Paženie – výstroj studne Cena
165 ZAR – Filter studne fi 165mm/0,7mm/hr6,2mm 1 bm 15,50 eura
165 ZAR – Výstroj studne hr 6,2 1 bm 14,25 eura
165 ZAR – Spodné blendovanie 1 ks 13,50 eura
165 ZAR – Vrchný kryt 1 ks 13,50 eura
165 ZAR – Centrovacie kríže 1 ks 1,30 eura
145 ZAR – Filter studne fi 145mm/0,7mm/hr5,4mm 1 bm 14,20 eura
145 ZAR – Výstroj studne hr 5,4mm 1 bm 13,50 eura
145 ZAR – Spodné blendovanie 1 ks 13,50 eura
145 ZAR – Vrchný kryt 1 ks 13,50 eura
145 ZAR – Centrovacie kríže 1 ks 2,30 eura
Výstroj studne – ostatné Cena
Chránička na vstupe fi 200mm / h=3000 mm 1 ks 23,50 eura
Filtračný obsyp frakcia R4/8 1,6 tona/m3 – 50 kg / bm 1 bm 2,80 eura
Izolácia vodonosnej vrstvy filter/výstroj 1 ks 28,80 eura
Výstrojový obsyp frakcia R04-R08 1,4 tona/m3 – 45kg/bm 1 bm 4,70 eura
Ostatné Cena
Dopravné náklady – 1 nákladný automobil 25t 1 km 1,00 eur
Čerpacie skúšky po vykonaní vrtu 1 mj dohodou
Čerpacie skúšky 7 dní 1 mj dohodou
Čerpacie skúšky 14 dní 1 mj dohodou

Zdroj: vrtanie-studni.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ