Do dôchodku v 58 rokoch? Nie všetko sa ale počíta do odpracovaných rokov. Tieto veci sa do úvahy neberú

Pravda | 29.02.2024 06:00
dôchodci, seniori, manželia, dôchodcovia Foto:
Ilustračné foto.
Ktoré roky sa do tých odpracovaných rátajú? Na výšku penzie má vplyv viacero vecí. Ako sa počíta napríklad penzia, ak bol niekto viackrát na PN alebo je dlhodobo chorý a blíži sa mu odchod do dôchodku?

Od minulého roka možno odísť do predčasného dôchodku aj po odpracovaní 40 rokov, stále platí aj možnosť požiadať o takúto penziu dva roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku. V praxi to znamená, že tento typ dôchodku možno poberať aj viac rokov, stále v zníženej sume oproti sume, ktorú by dôchodca dostával ako riadny starobný dôchodca.

Bude mať Slovensko armádu mladých dôchodcov? Čo všetko sa počíta do 40 odpracovaných rokov?
Video
Odpovedá Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

Čo sa počíta

Odpracovanými rokmi na účely posúdenia splnenia podmienky na nárok predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch sú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, a to aj vrátanie obdobia poistenia, ktoré ste prípadne získali v cudzine (cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení), okrem obdobia štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je obdobím štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokov), obdobia nezamestnanosti, obdobia odborného školenia alebo politického školenia, obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Uvedené obdobia sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia na účely posúdenia splnenia podmienky potrebnej doby 15 rokov a taktiež sú obdobím dôchodkového poistenia na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku.

Vplyv na výšku penzie

Na výšku penzie má vplyv viacero vecí. Ako sa počíta penzia, ak bol niekto viackrát na PN alebo je dlhodobo chorý a blíži sa mu odchod do dôchodku?

Suma starobného dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov a od vymeriavacích základov, ktoré zamestnanec dosiahol v zamestnaní. To znamená, že pre výpočet starobného dôchodku sa hodnotí od roku 1984 každý kalendárny rok s vymeriavacím základom až do roka pred rokom dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak poistenec v takomto období je práceneschopný a poberá nemocenské dávky, tak má za toto obdobie nižší vymeriavací základ a následne je nižší aj osobný mzdový bod pre výpočet dôchodkovej dávky. Obdobie práceneschopnosti sa však do výšky dôchodku započítava.

E. Tomáš: Projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných spustíme od 1. apríla
Video
Zdroj: TV Pravda

Obdobím dôchodkového poistenia je: obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa, obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie t. j. obdobie, kedy mala fyzická osoba prerušené poistenie, kedy bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ