Dialničná známka zadarmo? Nárok majú tisícky ľudí, nie sú to len niektorí seniori

Pravda | 05.04.2024 06:00
Dôchodci v aute Foto:
Ilustračné foto.
Kedy nemusia penzisti platiť za využívanie dialnic? Aké podmienky musia splniť a prečo nárok nemá každý starší človek? Čo treba urobiť, aby nemuseli platiť dialničnú známku?

Kedy nemusia penzisti platiť za využívanie dialnic? Aké podmienky musia splniť a prečo nárok nemá každý starší človek? Čo treba urobiť, aby nemuseli platiť dialničnú známku?

Máte zákonný nárok na oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky, ale neviete ako o to požiadať?Tu je návod:

Kto môže podať žiadosť

Žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky musí podať priamo prevádzkovateľ predmetného vozidla/jazdnej súpravy, v prípade držiteľa parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ŤZP) môže žiadosť podať aj ním poverená osoba, napr. zákonný zástupca. Platí, že senior, ktorý je uznaný ako ŤZP osoba a je držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, má nárok na jazdu po diaľnici bez diaľničnej známky.

<MT> Aké údaje musí obsahovať žiadosť

Žiadatelia (držitelia parkovacieho preukazu ŤZP) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, v ktorej uvedú tieto údaje: Identifikačné údaje žiadateľa, ktorý o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky žiada (tzn. údaje o držiteľovi parkovacieho preukazu ŤZP): meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,, kontaktné údaje – telefónne číslo a/alebo emailovú adresu.

Údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave): evidenčné číslo vozidla, krajinu, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo registrované. rílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu držiteľa parkovacieho preukazu): kópia oboch strán technického preukazu vozidla (osvedčenia o evidencii časť II. alebo osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu vozidla),kópia oboch strán parkovacieho preukazu. Žiadatelia (ostatné skupiny prevádzkovateľov vozidiel/jazdných súprav) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest.

Ako podať žiadosť

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) môžu žiadatelia podať Poskytovateľovi služby nasledujúcimi spôsobmi: na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách, ktorých zoznam nájdu v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta,alebo priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk (v tom prípade je potrebné predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).

Ako prebieha vybavenie žiadosti

O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje výlučne Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť), a to v čo najskoršej možnej lehote. V kompetencii Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je aj doručenie rozhodnutia o schválení, resp. o zamietnutí registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky žiadateľovi.

V prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť schváli, žiadateľovi doručí potvrdenie o registrácii s názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – schválenie. Údaje o predmetnom vozidle budú zároveň zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok. V opačnom prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť zamietne, žiadateľovi doručí rozhodnutie pod názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – zamietnutie.