Predmanželská zmluva sa na Slovensku uzavrieť nedá. Ako ochrániť svoj majetok v prípade rozvodu?

Pravda | 08.04.2024 06:00
notár, právnik, manželia, rozvod, zmluva, dohoda Foto:
Ilustračné foto.
Na Slovensku nemôžu snúbenci uzavrieť pred svadbou predmanželskú zmluvu a dohodnúť sa tak vopred na vysporiadaní majetku v prípade rozvodu. Právny poriadok totiž takýto inštitút nepozná. Za trvania manželstva ale môže muž so ženou upraviť svoje vzájomné majetkové vzťahy, ktoré vyplývajú z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ako pri tom postupovať a čo všetko sa dá upraviť, radí Natália Strharská, partnerka právnickej firmy Vojčík & Partners.

„Vzájomné vzťahy vyplývajúce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžu manželia za trvania manželstva upraviť na základe dohody, ktorá musí byť vždy vo forme notárskej zápisnice,“ priblížila Natália Strharská. Takouto dohodou môžu manželia upraviť – čiže rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, pričom však platí, že dohoda o rozšírení alebo zúžení BSM môže upravovať len vzťahy a majetok nadobudnutý v budúcnosti. „Alebo môžu posunúť časový okamih vzniku bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva,“ dodala Natália Strharská.

pohadana dvojica Čítajte viac Rozvádzate sa? Pozrite si 13 dôležitých otázok a odpovedí, ktoré sa vám môžu hodiť a urýchlia rozvod

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov pritom tvorí všetok majetok, ktorý nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva. Nepatria sem však veci, ktoré sa získali dedičstvom, darom, alebo ktoré slúžia podľa svojej povahy osobnej potrebe jedného z manželov. Prípadne tie, ktoré slúžia podľa povahy výkonu povolania jednému z manželov či veci, ktoré boli vydané v rámci reštitúcií iba jednému z manželov. „Majetok, ktorý nadobudol niektorý z manželov pred vstupom do manželstva, nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, a aj po uzavretí manželstva ostáva vo výlučnom vlastníctve tohto manžela,“ vysvetľuje Natália Strharská z právnickej firmy Vojčík & Partners.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká spolu so zánikom manželstva, prípadne, ak sa vyhlási konkurz na majetok jedného z manželov, či súdnym výrokom o prepadnutí majetku jedného z manželov alebo smrťou jedného či oboch manželov. „Počas trvania manželstva je možné bezpodielové vlastníctvo zrušiť a vysporiadať majetok výlučne rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov po splnení zákonom určených podmienok. V praxi k tomu zväčša dochádza vtedy, keď počas trvania manželstva niektorý z manželov získa oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva bolo v rozpore s dobrými mravmi,“ opísala Natália Strharská.

Keď zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, urobí sa vysporiadanie majetku. To môže mať tri formy – dohodu manželov, súdne rozhodnutie a zákonnú domnienku vysporiadania. Zákonná domnienka znamená, že ak sa do troch rokov od zániku BSM manželia

nevysporiadajú dohodou, alebo nedoručia súdu návrh na vysporiadanie majetku, tak po uplynutí tejto lehoty sa považuje majetok za vysporiadaný podľa toho, ako každý z manželov veci z bezpodielového spoluvlastníctva užíva výlučne ako vlastník pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti. O ostatných hnuteľných a nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že sú podiely oboch bývalých manželov rovnaké. „To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Ide o spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva zo zákona bez ohľadu na vôľu bezpodielových spoluvlastníkov,“ doplnila Natália Strharská. Táto domnienka sa podľa jej slov uplatní aj v prípade, ak sa po vyporiadaní majetku rozhodnutím súdu či dohodou objaví majetok, ktorý do tohto procesu nebol zahrnutý.

Natália Strharská z právnickej firmy Vojčík & Partners zároveň dodáva, že pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa musí prihliadať na to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na oddelený majetok niektorého z manželova tiež na to, čo sa z oddeleného majetku niektorého z manželov vynaložilo na spoločný majetok. Súčasne sa prihliada na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a domácnosť. „Tiež, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Zreteľ treba brať aj na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti niektorým z manželom,“ vysvetlila Natália Strharská.