Čo treba vedieť o štúdiu na vysokej škole

Ako sa študuje na vysokej škole, čo je prijímacie konanie, koľko trvá akademický rok, ako napísať odvolania voči neprijatiu?

30.03.2015 00:00
debata

1. Dokedy treba podať prihlášku na vysokú školu?

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávali už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na týchto stránkach sú publikované pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok.

2. Čo môžem na vysokých školách študovať?

Študijný odbor vymedzuje oblasť poznania, ktorá je predmetom stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho stupňov. Študijný odbor je vymedzený obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré určujú profil absolventa. Najjednoduchším vyjadrením študijného odboru je jeho názov a sedemmiestny číselný kód

3. Ako sa študuje na vysokej škole?

Štúdium na vysokých školách prebieha v dennej a externej forme štúdia v prezenčnej, distančnej alebo kombinovanej metóde. Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie. Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učiteľ v priamom kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sieti.

4. Aké sú podmienky prijatia na vysokú školu?

Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené fakultou alebo vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium si určuje samotná fakulta/vysoká škola. Informácie o podmienkach štúdia, o prijímacom konaní a požiadavkách na prijímacie skúšky sú zverejnené prostredníctvom internetových (webových) stránok fakúlt a vysokých škôl najneskôr do 20. septembra 2014 alebo najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Vysoká škola alebo fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takú informáciu poskytnúť vysokej škole alebo fakulte do začiatku akademického roku. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a vysoká škola alebo fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.

5. Ako sa prihlásiť na vysokú školu?

Uchádzač sa prihlasuje na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a 1. a 2. stupňa spojeného do jedného celku vyplnením prihlášky a jej odoslaním do stanoveného termínu na príslušnú fakultu alebo na bezfakultnú vysokú školu. Elektronická prihláška sa podáva prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. E–prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou na úspešne podanie e–prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e–prihlášky. Poplatok za podanie elektronicko–papierovej oproti klasickej papierovej prihláške je nižší o 2 až 25 eur. Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e–prihlášky, príručky, animované tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e–prihlášku. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty. Cez rozhranie e–prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej prihlášky (elektronickej alebo papierovej) od zaevidovania, cez spárovanie podanej e–prihlášky s doručenou papierovou prihláškou a s poplatkom za prijímacie konanie, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e–prihláška následne spojená s odoslaním elektronickej návratky. V zásade ide o elektronické potvrdenie akceptácie prijatia na vysokú školu (záujmu študovať), zaslanie údajov pre zhotovenie študentského preukazu PIK (Personálna identifikačná karta) alebo ISIC (Medzinárodný študentský identifikačný preukaz, International Student Identity Card), evidenciu poplatkov k zápisu, objednanie učebníc z ponuky fakulty alebo vysokej školy. PIK je medzinárodný multifunkčný preukaz. Dňom zápisu vzniká študentovi zákonná povinnosť tento preukaz vlastniť. PIK slúži ako jediný preukaz zliav ŽSSK, SAD, MHD, ako knižničný preukaz viacerých knižníc, ako elektronický kľúč do budov, ako ubytovací a stravovací preukaz, pas AIS nutný ihneď po zápise na tvorbu rozvrhu, preukaz zliav ISIC, elektronická peňaženka (Fax&Copy, Ticketportal) a podobne. Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty. Formulár sa dá kúpiť v obchodoch s tlačivami (napr. ŠEVT), vo vybraných papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť z tejto alebo fakultnej webovej stránky.

6. Čo je prijímacie konanie?

Prijímacie konanie je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok, stať sa študentom vysokej školy a študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky na štúdium na vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Zápisom prijatého uchádzača sa z neho stáva študent a proces prijímacieho konania sa uzatvára. Prečítajte si pozorne zverejnené informácie na úradnej výveske alebo webovej stránke fakulty/ vysokej školy o podmienkach prijatia na štúdium, termíne a spôsobe overovania splnenia podmienok, forme a obsahu prijímacej skúšky, spôsobe vyhodnocovania jej výsledkov, informáciu o počte uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium, o priebehu prijímacieho konania a o prihláške. Štatistika histórie prijímacieho konania do prvých ročníkov na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a 1. a 2. stupňa spojeného do jedného celku na vysoké školy Slovenskej republiky od akademického roku 2001/2002 je na stránke Štatistika na webovej stránke uips. sk. Posledné ukončené prijímacie konanie je rozšírené o rebríček fakúlt, rebríček vysokých škôl a celoštátne rebríčky študijných odborov, uchádzačov, stredných škôl a veková štruktúra uchádzačov.

7. Koľko trvá akademický rok?

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Skladá sa z dvoch semestrov (zimného a letného) alebo z troch trimestrov. Každý semester trvá minimálne 12 výučbových týždňov, na ktoré nadväzuje maximálne 6–týždňové skúškové obdobie. Študenti posledného ročníka štúdia v letnom semestri môžu mať upravený počet výučbových týždňov odlišne. Organizácia akademického roka je stanovená štatútom fakulty alebo štatútom vysokej školy v prípade, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty.

8. Ako napísať odvolanie proti neprijatiu na vysokú školu?

Výsledok prijímacích pohovorov zverejňujú vysoké školy na svojich internetových stránkach, a tiež na výveskách vo fakulte/v škole pod jednotlivými kódmi. Len čo je známe, kto je prijatý a kto nie, začne sa v školách pohyb s prijímaním a odvolávaním uchádzačov. Niektorí totiž miesto na škole odmietnu, keďže boli úspešní aj na inej fakulte/škole, ktorú si vybrali, a tak sa na ich miesto budú snažiť dostať tí, čo skončili tesne pod čiarou prijatia. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie dekana o neprijatí na štúdium môže zmeniť rektor vysokej školy. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola, rozhoduje rektor vysokej školy. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia

debata chyba
Viac na túto tému: #škola #VŠ