Maturita 2015: Zvládli by ste test zo slovenského jazyka a literatúry?

Na slovenských školách sa začali maturitné skúšky. V polovici marca im predchádzali písomné testy. Jeden z nich - zo slovenčiny a literatúry, prinášame na Pravda.sk. Vyskúšajte, či by ste zmaturovali.

18.05.2015 18:00
debata (2)

Test, písaný od 17. marca do 20. marca a preslávený najmä slovíčkom SÚC, pozostáva zo 64 úloh a študenti naň mali 90 minút. V niektorých otázkach síce nefigurovali možnosti A, B, C, D, ale test sme upravili tak, že napríklad k správnej odpovedi na otázku Vypíšte slovotvorný základ zo slova vychýrený – sme priradili podobné, ale nesprávne možnosti.

Maturanti písali testy z vyučovacích jazykov a matematiky . Pri predmete Slovenský jazyk a literatúra dosiahli žiaci priemernú úspešnosť testu 52,3 percenta. Žiaci gymnázií pritom dosiahli vyššiu úspešnosť 66,1 percenta v porovnaní so študentmi stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí dosiahli 44,8 percenta. Úspešnosť nižšiu, alebo rovnú 33 percentám dosiahlo 6 747 žiakov, čiže 15,41 percenta.

Veľmi zjednodušene: Aby ste sa dostali v úspešnosti aspoň na hranicu 33 percent, musíte mať správne 22 odpovedí. Ak by ste v teste nezískali ani 25 percent, teda nemali by ste 17 a viac správnych odpovedí, maturitný test by ste museli opakovať (neberieme do úvahy kombináciu so „slohom“ a ústnou časťou maturitnej skúšky).

Či maturovať budete, maturovali ste vlani alebo dajme tomu pred 40 rokmi, smelo do toho. Nezabudnite sa svojím výsledkom pochváliť na Facebooku. Určite na tom nie ste tak zle, aby ste sa za výsledok hanbili :-)

Test vypracoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a zverejňujeme ho s jeho súhlasom.


Maturita 2015 - Slovenský jazyk a literatúra

Zvládnete maturitný test zo slovenčiny? Otestujte sa! Na vypracovanie testu, ktorý obsahuje 64 úloh, mali maturanti 90 minút.

TEST SJL

1. Z ukážky 1 vyplýva, že Trigorin je

2. Ktoré tvrdenie o Trigorinovi z ukážky 1 je pravdivé?

3. Ktoré slovo obsahuje neslabičnú predponu?

4. Ktorý druh vety alebo výpovede v Nininých replikách chýba?

5. Ktorý frazeologizmus vyjadruje pominuteľnosť uznania?

6. Aký je odborný názov textu uvedeného v niektorých Trigorinových replikách v zátvorke?

7. Slovotvorný základ zo slova "vychýrený" je:

8. Pomenujte druh nasledujúceho priraďovacieho súvetia. "Alebo moju povesť zveličujete, alebo sláva neprináša nijaké pocity."

ukazka 2

9. Ktorá z nasledujúcich charakteristík postavy nevyplýva z ukážky 2?

10. Ktorý umelecký jazykový prostriedok sa nachádza vo zvýraznenej časti ukážky 2?

11. Z koľkých viet sa skladá nasledujúce súvetie? "Bol nahnutý k zemi, a ako šiel, vietor, čo dobehol časom od hôr, svieži, ihravý, nadnášal mu pravý rukáv, v ktorom nebolo ruky."

12. Použité výrazové prostriedky v ukážke 2 dodali textu znaky

13. Ktoré z nasledujúcich slov je v ukážke 2 neurčitým slovesným tvarom?

14. Ktoré podstatné meno v ukážke 2 je z hľadiska súčasnej spisovnej slovenčiny uvedené v archaickom tvare?

15. Ktoré slovo v ukážke 2 obsahuje dvojhlásku tvorenú jednou grafémou?

16. Aký je základný tvar slovesa "súc" v ukážke?

ukazka 3

17. Z ukážky 3 vyplýva, že mladí manželia

18. V ktorej z nasledujúcich viet sa nachádza prídavné meno/spodstatnené prídavné meno vo funkcii priameho predmetu?

19. Vyberte pravdivé tvrdenie o nasledujúcej vete: "Naposledy som bola, tuším, pred tromi rokmi."

20. Ktoré z nasledujúcich súvetí je podraďovacie?

21. Podľa kontextu je vo zvýraznenej vete v ukážke 3 dôraz na slove

22. V prehovore staršej dcéry je pomnožným podstatným menom slovo:

23. V ktorom odseku sa nachádza výlučne nasledovný typ zápisu priamej reči: uvádzacia veta – priama reč? Prvým slovom tohto odseku je:

24. V druhom odseku tretej ukážky sa nachádzajú tieto ohybné zložené slová:

ukazka 4

25. Z ukážky 4 vyplýva, že pre rodičov a ich tri deti (vo veku 2, 8, 12 rokov) stojí najlacnejšia vstupenka do ZOO Bratislava počas augusta

26. Kto podľa ukážky 4 nemusí zaplatiť v zimnej sezóne vstupné do ZOO Bratislava?

27. Ktoré z nasledujúcich slov je v ukážke 4 značkou?

28. V ktorej možnosti je uvedený skloňovací vzor slova dospelí?

29. Ktoré z uvedených tvrdení o ZOO Bratislava vyplýva z ukážky 4?

30. Ktorá melódia sa uplatňuje v podčiarknutej vete ukážky 4?

31. Ktorý slohový postup prevláda v ukážke 4?

32. Vokalizovanou predložkou v ukážke číslo 4 je:

ukazka 5

33. Ktorá z nasledujúcich viet z diela Drak sa vracia ilustruje názor A. Matušku vo zvýraznenej časti ukážky 5?

34. Ktorá výpoveď o diele Drak sa vracia je pravdivá?

35. Ktorá možnosť vyplýva z ukážky 5?

36. Ktorá možnosť predstavuje začiatok diela Drak sa vracia?

37. V ktorej možnosti je správne určený vetný člen, ktorým je prvé slovo v nasledujúcej vete? "Hlavné sa robí za včasného rána, za súmraku alebo v noci."

38. Do ktorého literárneho smeru sa zaraďuje tvorba Dobroslava Chrobáka?

39. Ktoré dva literárne druhy kombinuje podľa ukážky 5 Dobroslav Chrobák vo svojom diele?

40. Aké je prvé slovo vety, v ktorej sa v ukážke 5 spomína konflikt z novely Drak sa vracia.

ukazka 6

41. V ktorej možnosti sú slová/slovné spojenia odkazujúce v ukážke 6 na surrealizmus?

42. Básnik vníma minulosť v ukážke 6

43. V ktorom z nasledujúcich veršov sa nachádza paradox?

44. Vyberte možnosť so slovami, ktoré majú zvukomalebný slovný základ.

45. V ktorej možnosti sú uvedené slová určujúce typ komunikácie uplatnenej pri písaní ľúbostného listu?

46. Ktorá metafora vznikla spojením dvoch podstatných mien?

47. Koľko interpunkčných znamienok by bolo podľa pravidiel súčasnej spisovnej slovenčiny treba doplniť do zvýrazneného dvojveršia?

48. Aký typ verša autor využil?

ukazka 7

49. V ktorej možnosti sú pravopisne správne zápisy sumy 200 000 eur ?

50. V ktorej z nasledujúcich viet sa nachádza najviac neplnovýznamových slov?

51. Ktorým slovným druhom je zvýraznené slovo v slovnom spojení je okolo 200 eur ?

52. Podľa ukážky 7 zaplatia rodičia za päťročné dieťa na poistnom menej,

53. Text v európskom preukaze zdravotného poistenia patrí k tomu istému jazykovému štýlu ako

54. Názor ktorého pracovníka poisťovne sa čitateľ dozvedá sprostredkovane?

55. Skloňovací vzor slova "dieťa" je

56. Ktoré slovo v nasledujúcom súvetí je nepriamy predmet v datíve? "Preto za ošetrenie zaplatí pacient a poisťovňa mu potom sumu vráti."

ukazka 8

57. Vzťah medzi pojmami dramatická postava a herec je taký istý ako vzťah medzi pojmami

58. Ktorá dvojica slov predstavuje v kontexte ukážky 8 antonymá?

59. V ktorej možnosti je uvedený dôvod, pre ktorý Hamlet posiela ženskú postavu v ukážke 8 do kláštora?

60. Tvorba Williama Shakespeara sa zaraďuje do obdobia

61. V ktorej možnosti je správne určený slovesný tvar v slovnom spojení "by bolo bývalo lepšie"?

62. Aký je slovný druh slova "stovka" v nasledujúcej vete? "Som človek počestný ako stovka iných."

63. Ktorú postavu Hamlet posiela v ukážke 8 do kláštora?

TEST SJ

64. Aké povolanie je charakterizované v uvedenom texte?

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #test vedomostí #maturitné skúšky