O inováciách v školstve a vzdelávaní

Moderná škola 21. storočia, to je výučba pomocou tabletov na základných školách, e–learning a digitalizácia učiva na vysokých školách. Príklady moderných prístupov objasňuje Róbert Šimek, senior konzultant pre oblasť rozvojových projektov v segmente vzdelávania spoločnosti Datalan.

14.09.2015 09:00
debata (1)
Róbert Šimek
Róbert Šimek Róbert Šimek

Aké sú hlavné výhody výučby na základných a stredných školách pomocou tabletov v porovnaní s tradičnou formou a papierovými učebnicami?
Akákoľvek moderná forma, či už ide o počítače, tablety, virtuálnu realitu a pod., je iba učebnou pomôckou. Rozhodujúcimi faktormi sú osoba učiteľa a výučbový obsah. Všetko ostatné je iba nástroj. Na druhej strane treba povedať, že mobilné aplikácie či výučba pomocou tabletov sú reakciou na prirodzený vývoj v spoločnosti, na ktorý by mali samozrejme reflektovať aj školy.

Dnešní študenti dnes už jednoducho vyžadujú modernú školu a zmenu formy komunikácie a samotného štúdia. Tá by dnes mala zohľadňovať životný štýl tzv. generácie Y. Čo to v praxi znamená?
To znamená mať okamžitý on–line prístup k výučbovému obsahu, mať možnosť zdieľať, komentovať, dopĺňať digitálny obsah, využívať výhody interaktívnej prezentácie učiva, alebo možnosť priamej komunikácie s odborníkmi napr. zo zahraničia či z praxe. Mladí majú informácie dostupné na jeden klik, zároveň ich však digitálny obsah „núti“ viac analyticky premýšľať, hľadať správne odpovede a riešenia, porovnávať, uvažovať, rozhodovať sa, nie sú pasívnymi prijímateľmi „čítankového“ obsahu, ale majú možnosť spoluvytvárať, objavovať odpovede na svoje otázky a dozvedieť sa viac v prípade záujmu. Okrem toho interaktívna forma ponúka možnosť vyriešiť všetky povinnosti voči škole elektronicky, komunikovať s jej zástupcami, socializovať sa so školou, spolužiakmi a s vyučujúcimi, a pre rodičov zase predstavuje možnosť jednoduchšej, relevantnejšej a rýchlejšej cesty k informačnému systému školy. Toto všetko je na jednej strane moderné, pohodlné, lákavé, na druhej strane musím zopakovať, že kľúčovými faktormi budú aj naďalej kvalita výučbového obsahu a osoba pedagóga. Dokonca mám pocit, že význam týchto dvoch faktorov stále rastie.

Čo všetko škola potrebuje, ak chce takýto typ výučby zaviesť. Nakúpiť v obchode tablety asi nestačí?
V prvom rade zanietených a zmene otvorených pedagógov. Technické vybavenie je podľa mňa až na druhom mieste. Treba si uvedomiť, že moderné informačné technológie kladú oveľa vyššie nároky na kvalitu prípravy pedagóga na hodinu. A ten rozdiel je zásadný. Ale rovnako aj potenciál, ako posunúť názornosť výučby, interakciu medzi učiteľom a žiakom, je zásadný. Z hľadiska potrebného technického vybavenia je to výrazne jednoduchšie. V zásade postačí internetová konektivita (čo by mala byť dnes už samozrejmosť), tablety a nástroj umožňujúci manažovať výučbový proces. Technologicky absolútne zvládnutá úloha.

Aké predmety sa dajú už dnes vyučovať prostredníctvom tabletov a kde?
Skôr je na mieste otázka, kde je použitie tabletov nevhodné. Zo skúseností vidíme, že limity nie sú. Od použitia na hodinách telesnej výchovy, kde sa pomocou tejto technológie zaznamenávajú a potom vyhodnocujú pohybové aktivity, cez hodiny biológie, kde vďaka mobilite riešenia je možné použiť tablety priamo v prírode, až po hodiny tzv. klasické (v triede), kde od výučby jazykov, cez prírodné vedy až po umelecké predmety, je použitie týchto technológií úplne na mieste. Klasické použitie je na hodinách matematiky, zemepisu, fyziky, ale aj slovenského a anglického jazyka. To sú práve predmety, s ktorými sa spravidla po nasadení technológie začína.

Máte nejaké zaujímavé príklady z praxe?
V príkladoch úspešnej implementácie moderných technológií sa ukazuje, že výsledky často stoja na zanietenosti učiteľa. Mňa napríklad veľmi oslovila hodina zemepisu na jednej základnej škole, kde 3D modelovali pohorie pomocou kreslenia vrstevníc alebo spoločne vytvárali digitálny herbár rastlín rastúcich v okolí školy. Zaujímavých príkladov je množstvo.

Aké sú benefity e–learningu a digitalizácie učiva na vysokých školách, ako to môže vyzerať v praxi?
Hlavnou výhodou je prístup k študijným materiálom kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Študent sa dostane k učivu pokojne z domu či internátu z počítača, ale aj tabletu alebo smartfónu. Študijné materiály sa dajú ľahko upravovať a môžu tak reagovať na aktuálne trendy a zistenia v danom vednom odbore. Nie je teda potrebné čakať na nové vydanie a tlač skrípt. Napríklad na Trenčianskej univerzite v rámci projektu DATALAN–u umožňuje digitalizácia a e–learning aj prehľad o progrese vzdelávania prostredníctvom interaktívnych testov. Nejde teda iba o sprístupnenie učiva, ale aj o možnosť priebežne zisťovať napredovanie študentov v danom predmete. Ťažia z toho najmä študenti dištančnej formy vzdelávania, takzvaní externisti. Vďaka digitalizácii a e-learningu dokážu byť totiž v kontakte so školou online a nielen iba vo vybrané dni v týždni, keď prebieha výučba externistov priamo v priestoroch univerzity. E–learning a digitalizácia však prinášajú pridanú hodnotu aj pre pedagógov, nielen pre študentov. Ponúkajú im jednoduchú aktualizáciu študijných materiálov, prehľad o progrese študentov či sledovanie ich aktivít podľa časového plánu.

Neexistuje v takom prípade riziko, že kvalita vzdelania bude pre absenciu kontaktu učiteľ – študent klesať?
Určite nie, navyše osobný kontakt nikdy nezmizne, elektronizácie v školách je nástroj, moderná podpora toho, aby sa obsah dostal k študentom rýchlejšie, jednoduchšie, praktickejšie, ale stále to bude o obsahu aj o osobnostiach, ktoré ho prezentujú. Cez mobilnú platformu sa dnes študent vzdeláva, vyrieši všetky svoje povinnosti voči škole, socializuje sa so školou presne spôsobom, akým žije, aký mu je prirodzený. V 21. storočí to už naozaj nemôže byť o hrubých knihách, kopírovaní vytlačených papierov, dlhom čakaní pred študijným oddelením, zapisovaní sa na skúšky do zošitov na katedre či vysedávaním pred kabinetom vyučujúceho. Najmä ak nám súčasné nástroje umožňujú toto všetko zrealizovať v reálnom čase, jednoducho a rýchlo, efektívne.

Namieste teda nie sú ani obavy o stratu kontroly nad výučbovým obsahom…
Každá škola bude mať stále právo svojich študentov viesť a určovať, ktorý študijný obsah považuje za relevantný. No študentovi prospeje, ak by sa mohol o texte on–line poradiť s vyučujúcim, prípadne si prečítať komentáre spolužiakov, vrátane odkazov na príbuznú literatúru, či najnovšie zistenia v danej oblasti, ktoré sa dajú nájsť na webe. Ak teda hovoríme o digitálnych školách a virtuálnych triedach, nemáme na mysli sci–fi , v ktorom nie je priestor na osobný kontakt. Ani si nemyslím, že by bolo rozumné, ak by to zašlo až tak ďaleko. Osobnosť učiteľa bude vždy dôležitá a nie som toho názoru, že je nahraditeľná. Skôr sa treba snažiť o rovnováhu digitálneho a ľudského prístupu.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #škola #digitalizácia