O aké štipendium môže vysokoškolák žiadať?

O štipendium môže požiadať každý študent prvého štúdia v dennej forme, ktorý má na území SR trvalý pobyt, ak neprekročil štandardnú dĺžku štúdia a mesačný príjem jeho rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima. Nárok nemá študent v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

04.02.2016 06:00
študent, peniaze, štipendium Foto:
Ilustračné foto.
debata

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia spolu s dokladom o výške príjmu a o rodinnej situácii (súrodencoch, manželstve atď.) sa podáva na študijnom oddelení alebo v podateľni príslušnej fakulty alebo vysokej školy. Ak žiadateľ splnil všetky podmienky na priznanie štipendia, začne sa mu poskytovať od prvého dňa mesiaca, v ktorom oň požiadal.

Výška štipendia:

 • maximálne 230 eur mesačne, ak žiadateľ študuje v mieste trvalého pobytu
 • maximálne 275 eur mesačne, ak žiadateľ študuje 30 a viac kilometrov od miesta trvalého pobytu
 • minimálna suma je 10 eur mesačne
 • Výška sa zaokrúhľuje na celé päťeurá smerom nahor. Sociálne štipendium je nadviazané na sumy životného minima. Ak sa zvýšia, automaticky porastú aj štipendiá.

Životné minimum (od 1. 7. 2015)

 • 198,09 eura mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 138,19 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 90,42 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

Motivačné štipendium

 • Slúži ako ocenenie najlepších študentov a motivácia na zlepšovanie študijných výsledkov. Priznáva ho príslušná vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
 • Presné kritériá si určuje v štipendijnom poriadku každá vysoká škola, respektíve fakulta. Výšku priznaného motivačného štipendia uvedie vysoká škola alebo fakulta v rozhodnutí o priznaní, spolu s odôvodnením priznania štipendia. Finančné prostriedky na tieto štipendiá poskytuje vysokým školám Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

O pôžičku pre študentov môžete požiadať Fond na podporu vzdelávania

 • Žiada o ňu študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o FnPV

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

 • Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 2 500 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 5 000 eur.
 • Žiadosti o pôžičku zasiela každý žiadateľ o pôžičku samostatne na adresu FnPV.
 • Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu FnPV.
 • Čo sa týka žiadateľov o pôžičku na zahraničných vysokých školách, rozhodnutie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike, podávajú len študenti, ktorí študujú na inej zahraničnej vysokej škole ako v Českej republike.
 • Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zoznam akreditovaných VŠ v Českej republike, študenti študujúci v Českej republike majú preto výnimku.

Zdroj: fnpv.sk

Štipendiá pre štúdium v zahraničí

Štipendiá z Národného štipendijného programu sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/in­žinierske/dok­torské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

 • študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania štipendia budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a to v súvislosti s realizáciou:
 • študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,
 • doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v SR, a to v súvislosti s realizáciou:
 • študijného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 12 mesiacov.
 • Študenti vysokých škôl musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač riadnym študentom magisterského/in­žinierskeho/dok­torského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole.
 • Študenti, ktorí sú v čase podávania žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium študijného programu 2. stupňa (na magisterské/in­žinierske/dok­torské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom akademickom roku.

Štipendiá nie sú určené:

 • študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo doktorandské) v zahraničí, resp. tým, ktorí celé štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;
 • občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej zahraničnej alebo slovenskej škole;
 • študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov (napr. Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus+ absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium z verejných zdrojov; zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť prijatie na zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/po­zývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného programu; zahraničný pobyt v rámci iného štipendijného programu realizovaný v minulosti však nie je prekážkou pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP);
 • študentom a doktorandom, ktorí v rámci toho istého stupňa štúdia už absolvovali trojmesačný a dlhší štipendijný pobyt v rámci NŠP; v prípade doktorandov sa toto pravidlo uplatňuje aj na súčet realizovaných štipendijných mesiacov.

Cestovný grant

O cestovný grant sa môžu uchádzať:

 • študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase zahraničného pobytu budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách; títo študenti sa môžu uchádzať o cestovný grant len v súvislosti so študijným pobytom na vysokej škole v zahraničí, ktorý sa realizuje ako ucelená časť (napr. semester alebo trimester) a je súčasťou ich štúdia na vysokej škole na Slovensku;
 • doktorandi študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v SR;
 • vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na vysokých školách na Slovensku podľa zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku;
 • výskumní a umeleckí pracovníci – zamestnanci verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl alebo externých vzdelávacích inštitúcií, s trvalým pobytom na Slovensku.
 • Cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov alebo ich časti v súvislosti s realizáciou študijného, výskumného alebo prednáškového pobytu oprávneného uchádzača na zahraničnej vysokej škole alebo v zahraničnej výskumnej organizácii.
 • Cestovný grant nemožno žiadať v rámci pobytu financovaného prostredníctvom štipendijného programu, ktorý poskytuje príspevok na cestovné, resp. ak sú cestovné výdavky súčasťou kalkulácie štipendia (napr. Erasmus+, CEEPUS, štipendiá DAAD, Akcia Rakúsko – Slovensko a pod.).
 • Žiadosť o štipendium a/alebo cestovný grant sa podáva on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príjem #vysokoškolák #študent #štipendium #Kam na vysokú školu