Vysokoškolské štúdium v zahraničí: Je čas sa rozhodnúť

Počet prihlášok na zahraničné univerzity naznačuje, že záujem slovenských maturantov o zahraničné vysoké školy sa z roka na rok zvyšuje.

05.02.2016 00:00
študenti Foto:
Ilustračné foto.
debata

„InterStudy zastupuje britské, dánske a holandské štátne univerzity a vysoké školy už vyše 10 rokov a ako prvá začala na Slovensku propagovať možnosti štúdia v týchto krajinách. Počet ,našich' študentov a absolventov zahraničných vysokých škôl presahuje 2 500 a sme oficiálnym zastúpením 40 zahraničných štátnych univerzít,“ informuje Mária Kovácz z agentúry.

Kam ísť študovať?

I keď rozhodovanie študentov, čo sa týka výberu krajiny, je značne ovplyvnené finančnými podmienkami, najviac študentov si vyberá Spojené kráľovstvo, ktoré má po USA druhý najvyšší počet zahraničných študentov. Vo svetovom rankingu QS, ktorý je jedným z najčastejšie používaných, je v prvej stovke 18 britských inštitúcií.

V celosvetovom rámci študujú dve percentá vysokoškolákov mimo svojej vlasti. Je to celkovo 4,5 milióna študentov, z čoho 453 000 študuje vo Veľkej Británii. Ak zohľadníme ďalších 636 000 študentov, ktorí študujú britské študijné programy na inštitúciách mimo Spojeného kráľovstva, takmer štvrtina všetkých študentov sveta študuje, aby získala britské vzdelanie. Spokojnosť študentov presahuje v Spojenom kráľovstve 90 percent a v porovnávacom prieskume zahŕňajúcom USA, Kanadu, Austráliu a Nový Zéland má prvenstvo vo všetkých šiestich kategóriách.

V rámci Veľkej Británie sa hlási najviac študentov do Anglicka, kde majú najširší výber univerzít a študijných odborov. I keď sa štúdium zdá na prvý pohľad drahé, v skutočnosti sú náklady počas štúdia často nižšie ako v Dánsku, kde je štúdium bezplatné. Čo sa týka školného, tak ako domáci študenti aj zahraniční z členských štátov EÚ majú prístup k nekomerčnej študentskej pôžičke, ktorá má skôr charakter absolventskej dane. Povinnosť splácať študentskú pôžičku vzniká totiž, len keď absolvent začne zarábať a jeho príjem presiahne stanovenú hranicu.

Štipendiá a pôžičky

Pred niekoľkými týždňami bolo konečne ohlásené dlho očakávané rozšírenie financovania štúdia nekomerčnou štátnou študentskou pôžičkou aj na druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Anglicko sa tak stáva veľmi atraktívne aj pre záujemcov o magisterské štúdium, ktoré na britských univerzitách trvá iba jeden kalendárny rok.

Prvé kolo prihlášok na bakalárske štúdium na britské univerzity bolo síce skončené 15. januára, univerzity však prihlášky prijímajú naďalej a šanca dostať sa na vybranú univerzitu a odbor je v podstate rovnaká ako v prvom kole. Výnimkou sú Oxford, Cambridge a odbory medicína, veterinárne lekárstvo a zubné lekárstvo, na ktoré sa bolo treba prihlásiť do 15. októbra, ako aj škótske univerzity, ktoré majú obmedzený počet študentov, ktorých môžu prijať. Univerzity v Anglicku a vo Walese nemajú stanovené limity, čo sa týka počtu prijatých študentov, preto sa nedostatok miest vyskytuje aj pri veľmi žiadaných odboroch len výnimočne. Na magisterské štúdium sa možno prihlásiť až do júla či augusta.

Štúdium v angličtine

Ak chcete študovať v angličtine, máte na výber aj ďalšie krajiny, ktoré otvárajú čoraz viac bakalárskych a magisterských programov s výučbou v angličtine. Najviac sa v tejto oblasti angažuje Dánsko, kde je internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania jednou z hlavných priorít. Tak ako domáci aj študenti z členských štátov EÚ majú štúdium bezplatné, navyše majú rovnako prístup k finančnej podpore (približne 800 eur mesačne), pokiaľ popri štúdiu pracujú na čiastočný úväzok. Univerzity prostredníctvom rôznych projektov podporuje aj miestna samospráva, či už projektmi zameranými na integráciu študentov v komunite, alebo poskytnutím garancie ubytovania či inej pomoci. Informačné materiály v angličtine a bezplatné kurzy dánčiny pre zahraničných študentov sú samozrejmosťou.

Ďalšou krajinou so silnou medzinárodnou orientáciou je Holandsko. V uplynulom roku v tejto 17-miliónovej krajine študovalo 90 000 zahraničných študentov, z toho takmer 57 000 z členských štátov EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu. Okrem toho, že Holandsko ako také je pre mladých ľudí atraktívnou krajinou, slovenských študentov láka aj prijateľné školné (1 984 € na školský rok 2016 – 2017), ktoré je navyše možné financovať nekomerčnou študentskou pôžičkou od holandskej vlády.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
dievča, kufor, študentka Ilustračné foto.

Študenti z nízkopríjmových rodín (do 30 000 eur ročne), ktorí popri štúdiu v Holandsku pracujú aspoň 56 hodín mesačne, môžu získať grant vo výške do 378 eur mesačne, v závislosti od výšky rodičovského príjmu – táto možnosť tiež platí pre slovenských študentov. Školné platí aj pre magisterské štúdium na klasických univerzitách (tzv. research universities). Napríklad na University of Groningen, ktorá sa vo svetových rankingoch dlhodobo umiestňuje v prvej stovke, je možné študovať za rovnaké školné aj na magisterskom stupni a ponuka študijných odborov vyučovaných v angličtine je veľmi zaujímavá.

Aké sú náklady?

Životné náklady si mnohí študenti aspoň čiastočne pokrývajú prácou popri štúdiu. V Anglicku si študenti zvyčajne ľahšie nájdu brigádu ako v Dánsku či Holandsku, kde môže byť chýbajúca znalosť úradného jazyka spočiatku nevýhodou.

Na britské, dánske a holandské univerzity sa študenti (domáci aj zahraniční) prijímajú bez prijímacích skúšok. Tzv. portfólio (ukážky študentových prác) a prípadne prijímacie hovory sa vyžadujú len pri niektorých odboroch (napr. umelecké, zdravotnícke, učiteľské). Ak v čase podania prihlášky študent ešte nemá splnené všetky podmienky prijatia, univerzita ho najprv akceptuje podmienečne a po splnení podmienok (maturita či bakalárska skúška a jazykový certifikát alebo skúška) sa akceptácia zmení na definitívnu.

„Na viac ako 40 britských, dánskych a holandských inštitúciách možno prihlášku podať buď bezplatne (britské univerzity), alebo za 30-eurový administratívny poplatok. InterStudy pomáha študentom nielen pri výbere univerzity, ale aj s celým prihlasovacím procesom, so žiadosťou o školské ubytovanie a o študentskú pôžičku a so všetkými súvisiacimi formalitami až po nástup na štúdium a orientáciu na univerzite,“ vysvetľuje Mária Kovács.

Prehľad informačných podujatí zahraničných univerzít:

27. január Košice The Hague University of Applied Sciences (Holandsko)
29. január Bratislava Middlesex University London (Anglicko)
4. február Košice Canterbury Christ Church University (Anglicko)*
5. február Bratislava Canterbury Christ Church University (Anglicko)*
9. február Košice VIA University College (Dánsko)*
10. február Žilina VIA University College (Dánsko)*
12. február Bratislava VIA University College (Dánsko)*

*Podujatie s možnosťou vykonať skúšku z anglického jazyka.

Podujatia sú určené pre záujemcov o bakalárske a magisterské štúdium, zúčastniť sa môžu aj rodičia. Vstup je voľný, v prípade záujmu o účasť je potrebná registrácia na www.univerzityEU.sk.

Prehľad podmienok vo vybraných štátoch:

Spojené kráľovstvo

Populárne študijné odbory: ekonomické odbory, medzinárodné vzťahy, právo, psychológia, film, rádio a televízia, žurnalistika, farmácia, kriminológia, forenzné vyšetrovanie, jazyky, história, hudobná produkcia, módny dizajn, grafický dizajn, fotografia, herectvo, scenáristika, výtvarné umenie, cestovný ruch, športová veda, digitálne médiá, IT, rôzne vysoko špecializované inžinierske odbory.

Termín prihlásenia:

 • Bakalárske štúdium: do 30. júna, po tomto termíne iba na odbory, ktoré majú voľné kapacity
 • Magisterské štúdium: najneskôr do konca augusta.
 • Pre záujemcov o magisterské štúdium je Veľká Británia veľmi zaujímavá nielen vďaka novej, výhodnej možnosti financovania, ale aj vďaka flexibilite: v mnohých prípadoch sa môžete uchádzať o magisterské štúdium aj v inom odbore, v akom ste absolvovali bakalárske štúdium, čo vám uľahčí zmenu profilu alebo rozšírenie odbornej kvalifikácie na ďalší odbor.

Podmienky prijatia:

 • Bakalárske štúdium: maturita s prospechom podľa požiadaviek univerzity/odboru (vysvedčenie sa predkladá dodatočne), doklad o znalosti angličtiny podľa podmienok univerzity/odboru: medzinárodný certifikát, na vybrané univerzity inštitucionálna skúška vykonaná v SR alebo maturita z angličtiny na úrovni B2. Na umelecké odbory sa predkladá portfólio – ukážky z tvorby uchádzača.
 • Magisterské štúdium: bakalárske štúdium skončené štátnou skúškou s priemerom známok podľa požiadaviek univerzity/odboru, doklad o znalosti angličtiny: medzinárodný certifikát, na vybrané univerzity inštitucionálna skúška vykonaná v SR.

Dĺžka denného štúdia – Anglicko a Wales:

 • Bakalárske štúdium: 3 roky, v prípade slabšej znalosti angličtiny je možné si vybrať rozšírené 4-ročné štúdium s integrovanou ročnou jazykovou prípravou.
 • Magisterské štúdium: väčšinou 1 kalendárny rok

Dĺžka denného štúdia – Škótsko:

 • Bakalárske štúdium: 4 roky
 • Magisterské štúdium: väčšinou 1 kalendárny rok

Školné – Anglicko:

 • Bakalárske štúdium: 6 000 až 9 000 libier ročne, s možnosťou financovania štátnou študentskou pôžičkou. Pôžička sa začína splácať najskôr rok po skončení štúdia a iba ak príjem absolventa presahuje stanovenú hranicu (zamestnanie v UK: 21 000 libier, zamestnanie v SR 16 000 eur ročne). Splátky sú 9 % z tej časti príjmu, ktorá presahuje uvedenú hranicu. Ak príjem klesne pod stanovenú hranicu, povinnosť splácať je pozastavená. Maximálna doba splácania je 30 rokov.
 • Magisterské štúdium: od cca 4 000 do 9 000 libier za celé štúdium, od septembra 2016 s možnosťou financovania štátnou študentskou pôžičkou. Maximálna výška pôžičky je 10 000 libier. Pôžička sa začína splácať po dosiahnutí ročného príjmu 21 000 libier, splátky budú 6 % z časti príjmu, ktorá presahuje uvedenú hranicu. Po 30 rokoch bude nesplatená časť pôžičky odpísaná.

Školné – Wales:

 • Bakalárske štúdium: 6 000 až 9 000 libier ročne, z toho približne 2/3 môžu študenti zo Slovenska financovať grantom od waleskej vlády, zvyšok štátnou študentskou pôžičkou s rovnakými podmienkami ako v Anglicku.
 • Magisterské štúdium: od 4 000 libier za celé štúdium

Školné – Škótsko:

 • Bakalárske štúdium: 1 820 libier ročne (okrem medicíny). Slovenskí študenti môžu požiadať o vládny grant na školné v plnej výške, to znamená, že školné neplatia.
 • Magisterské štúdium: od 3 800 libier za celé štúdium (väčšinou 1 kalendárny rok)

Štipendiá:

 • „bursary“ – vybrané univerzity poskytujú štipendium vo výške od 500 do 1 000 libier ročne, niektoré podľa rodičovského príjmu, iné vyplácajú paušálnu sumu
 • prospechové štipendiá: udeľujú univerzity podľa vlastných kritérií, pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a pre študentov magisterského štúdia.
Univerzita v Oxforde. Foto: SHUTTERSTOCK
Oxford, univerzita, škola Univerzita v Oxforde.

Dánsko

Populárne študijné odbory: medzinárodný marketing, medzinárodný obchod, cestovný ruch, stavebné technológie a riadenie stavebníctva, stavebné inžinierstvo, logistika, IT, multimediálny dizajn, priemyselný dizajn, maloobchodný dizajn, módny dizajn, multimédiá a komunikácia.

Termín prihlásenia: Bakalárske, vyššie odborné a tzv. „top-up“ štúdium: do 15. marca, na vybrané univerzity do konca júna, neskôr len v prípade voľných kapacít.

Podmienky prijatia:

 • Bakalárske a vyššie odborné štúdium: maturita s prospechom podľa požiadaviek univerzity (vysvedčenie sa predkladá dodatočne), inštitucionálna skúška z angličtiny vykonaná v SR prostredníctvom slovenskej agentúry alebo medzinárodný certifikát podľa požiadaviek vybranej inštitúcie. Na umelecké odbory sa predkladá portfólio – ukážky z tvorby uchádzača alebo sa vypracováva zadanie.
 • Top-up bakalárske štúdium: úspešne skončené minimálne dva roky vysokoškolského štúdia v relevantnom odbore a inštitucionálna skúška z angličtiny vykonaná v SR alebo medzinárodný certifikát podľa požiadaviek vybranej inštitúcie.

Dĺžka denného štúdia:

 • Vyššie odborné štúdium (tzv. AP Degree): 2 až 2,5 roka
 • Bakalárske štúdium: 3,5 až 4,5 roka
 • Top-up bakalárske štúdium: 1,5 roka

Školné: V Dánsku je štúdium bezplatné. Na niektorých inštitúciách sa po potvrdení prijatia alebo pred zápisom hradí poplatok za služby pre zahraničných študentov a/alebo za študijný materiál vo výške od cca 100 do 300 eur na rok. Kurzy dánskeho jazyka sú takisto bezplatné. Slovenskí študenti majú v Dánsku nárok aj na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Štipendium v Dánsku:

 • Študenti z Európskej únie, ktorí popri dennom štúdiu pracujú minimálne 10 až 12 hodín týždenne, môžu získať štipendium až približne 790 eur mesačne. Podmienkou je, aby pracovali pravidelne na riadnu pracovnú zmluvu. Priemerná mzda za študentské práce je okolo 13 eur na hodinu.

Holandsko

Populárne študijné odbory: medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, medzinárodné a európske právo, medzinárodný obchod a manažment, rôzne ekonomické odbory, international facility management, fyzioterapia, hud­ba.

Termín prihlásenia: v závislosti od inštitúcie a odboru: do 15. apríla alebo do 1. mája. Niektoré inštitúcie prijímajú prihlášky aj neskôr – do 15. júna až 15. augusta. Po 15. auguste je možné sa prihlásiť iba na niekoľko inštitúcií a len na odbory, ktoré ešte majú voľné kapacity. Na odbor fyzioterapia (Groningen) sa prijímajú prihlášky len do 1. februára.

Podmienky prijatia:

 • Bakalárske štúdium: stredoškolské vzdelanie s maturitou. Pri niektorých odboroch sa môže vyžadovať maturita z konkrétneho predmetu, pri umeleckých odboroch vypracovanie zadania alebo prijímacia skúška. V prípade štúdia v angličtine niektoré univerzity vyžadujú medzinárodný certifikát, pre viaceré však stačí maturita z angličtiny na úrovni B2. Pre štúdium v nemčine je potrebná maturita z nemčiny alebo certifikát.
 • Magisterské štúdium: bakalárske štúdium v relevantnom odbore skončené štátnou skúškou, medzinárodný certifikát z angličtiny.

Dĺžka denného štúdia:

 • Bakalárske štúdium: 3 alebo 4 roky
 • Magisterské štúdium: 1 až 2 roky

Školné: Bakalárske a magisterské štúdium: 1 984 eur na školský rok 2016–2017 ((s výnimkou študijného programu BSc Physiotherapy, pri ktorom je ročné školné € 2.984), s možnosťou financovania v plnej výške štátnou študentskou pôžičkou. Pôžička sa začína splácať dva roky po skončení štúdia. Maximálna doba splácania je 15 rokov. Na vysokých školách typu „university of applied sciences“ môže byť školné za magisterské štúdium vyššie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola #univerzity #štúdium v zahraničí #Kam na vysokú školu