Dokedy treba podať prihlášku na vysokú školu?

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj.

08.02.2016 06:00
žena, študentka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na týchto stránkach sú publikované pokyny na vypĺňanie elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok.

Aké sú podmienky prijatia na vysokú školu?

  • Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené fakultou alebo vysokou školou.
  • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky.
  • Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.
  • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium si určuje samotná fakulta/vysoká škola. Informácie o podmienkach štúdia, o prijímacom konaní a požiadavkách na prijímacie skúšky sú zverejnené prostredníctvom internetových (webových) stránok fakúlt a vysokých škôl najneskôr do 20. septembra alebo najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

Ako na prihlášku na vysokú školu?

  • Uchádzač sa prihlasuje na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a 1. a 2. stupňa spojeného do jedného celku vyplnením prihlášky a jej odoslaním do stanoveného termínu na príslušnú fakultu alebo na bezfakultnú vysokú školu (ďalej len „fakulta“). Prihlášku je možné podať:
  • v elektronickej forme  
  • v písomnej forme  
  • Elektronická prihláška (ďalej len „e-prihláška“) sa podáva prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.
  • Nevyhnutnou podmienkou na úspešné podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e-prihlášky.

Otázky a odpovede: Podľa čoho by si mal mladý človek vybrať smer štúdia?

Ideálne je vybrať si vysokú školu v oblasti, ktorá nás baví a ktorej sa chceme venovať. To je vždy polovica úspechu. Žiaľ, vo veku 18 –19 rokov v tom mnoho mladých stále nemá úplne jasno. Určite odporúčam konzultovať výber školy napríklad s triednym učiteľom, výchovným poradcom či zájsť do poradenského centra. Ak sa naozaj mladý človek nevie rozhodnúť, môže byť lepším riešením začať pracovať a štúdium odložiť do doby, kým získa lepšiu predstavu o svojej budúcnosti.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
otázniky Ilustračné foto.

Prečo je dôležité vybrať si správnu školu?
Správny výber znamená perspektívu lepšej práce a neriskujeme tak, že nás naše budúce povolanie časom omrzí alebo nebude napĺňať. Pri rozhodovaní sa určite treba pozerať na rebríčky uplatnenia absolventov tej-ktorej školy. Vyberať si školu systémom, to je ľahká škola, budem mať titul a potom sa uvidí, nie je najlepšia cesta. Môže sa nám to neskôr vypomstiť.
Aká je dnes situácia s absolventami?
Kým v septembri evidovali úrady práce vyše desaťtisíc absolventov vysokých škôl, v novembri minulého roka ich bolo podľa vyjadrenia ministerstva už len tritisíc. Z tohto pohľadu sa situácia v porovnaní s minulosťou zlepšila. No povedzte to tým trom tisícom. Majú síce titul vo vrecku, ale veľmi im to nepomáha naštartovať svoju prax a stať sa finančne nezávislými. Hľadajú tak rôzne alternatívy, ako sa uživiť, často nachádzajú uplatnenie na zle platených pozíciách alebo prijímajú pracovné ponuky, ktoré nekorešpondujú s ich vzdelaním, v horšom prípade sú kvalifikačne nedocenení. Mnohí odchádzajú za pracovnými príležitosťami a uplatnením do zahraničia.
Je teda titul až taký dôležitý?
Závisí to od typu vzdelania, povolania, aj prístupu zamestnávateľa. Samozrejme, sú povolania, ako napríklad lekár či právnik, pri ktorých sa bez adekvátneho vzdelania nezaobídete. U nás v životnej poisťovni tiež uprednostňujeme vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale napríklad na to, aby ste boli dobrý finančný agent, nemusíte mať ukončené ekonomické vzdelanie v oblasti poisťovníctvo. V tomto prípade dokonca nevyžadujeme ani vysokoškolské vzdelanie. Skôr je dôležité, aby ste boli komunikatívny, mali všeobecný prehľad a chuť učiť sa. Na druhej strane, ak si pozriete ponuky pracovných pozícií, pri požadovanom vzdelaní je často rozptyl od strednej školy až po postgraduál, a tu personalisti často uprednostnia stredoškoláka s päťročnou praxou pred absolventom vysokej školy. Preto by aj vysokoškolák mal počas štúdia myslieť na prax.

Ktorým smerom sa, podľa vás, bude posúvať pracovný trh v horizonte päť – šesť rokov?
Už dnes je evidentné, že máme prebytok ľudí s humanitným vzdelaním a, naopak, chýbajú nám ľudia technického zamerania. Aj posledné veľké investície ukazujú, že po týchto profesiách bude dopyt. Verím, že štruktúra absolventov sa tomu bude postupne prispôsobovať.

Odpovedala Andrea Podstrelencová, HR riaditeľka poisťovne NN Slovensko

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola #štúdium #prihlášky #Kam na vysokú školu