Možnosti štúdia na strednej škole

Žiaci základných škôl si môžu podať prihlášky na tieto stredné školy: gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá.

10.02.2016 06:00
test, škola, žiaci, deviataci, študenti, žiak,... Foto:
Ilustračné foto
debata

Gymnáziá

 • Máme 246 gymnázií s 3 064 triedami, v ktorých študuje 73 757 žiakov. Vyučovací proces zabezpečuje 6 383 učiteľov. Z celkového počtu gymnázií je 149 gymnázií štátnych, 40 súkromných a 57 cirkevných. Najviac gymnázií je v Bratislavskom kraji – 45 škôl, a v Prešovskom kraji – 39 škôl, a najmenej v Trenčianskom kraji – 19 škôl, a v Trnavskom kraji 22 škôl.
 • Žiak gymnázia sa povinne učí minimálne dva cudzie jazyky.
 • Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.
 • Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal základné vzdelanie a úspešne skončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy alebo získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.
 • Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal základné vzdelanie a úspešne skončil piaty ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Žiaci gymnázií prijatí do štvorročného, päťročného alebo osemročného vzdelávacieho programu si môžu zvoliť štúdium v jednom z nasledujúcich študijných odborov a ich zameraní, pre ktoré sú schválené špecifické učebné plány:
 • Záujemcovia o gymnázium so zameraním telesná výchova sa stretnú s rozšírenou výučbou telesnej výchovy a organizovaním väčšieho množstva výcvikových kurzov, ako je to v ostatných gymnáziách. Športové gymnáziá úzko spolupracujú so športovými klubmi. Po skončení štúdia na športovom gymnáziu spravidla získavajú osvedčenie trénera III. triedy vo zvolenom športe. Triedy so športovou prípravou podliehajú zvláštnemu režimu.
 • Pre mimoriadne nadaných žiakov je zriadené samostatné gymnázium (Gymnázium na Teplickej v Bratislave).

Stredné odborné školy

 • Máme 458 stredných odborných škôl so 6 216 triedami, v ktorých študuje 138 360 žiakov. Vyučovací proces zabezpečuje 12 268 učiteľov. Z celkového počtu stredných odborných škôl je 346 štátnych, 93 súkromných a 19 cirkevných. Z hľadiska regionálneho rozdelenia je najviac stredných odborných škôl v Prešovskom kraji – 74, a v Košickom kraji – 63, a najmenej v Trenčianskom kraji – 39, a Trnavskom kraji 46 škôl.
 • Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov najmenej vo dvojročnom a najviac v päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania.
 • Žiak na strednej odbornej škole môže získať podľa § 16 školského zákona:
 1. nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) – štúdium trvá spravidla dva roky na strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti a končí sa záverečnou skúškou. Vo vybraných odboroch je dokladom aj výučný list. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neskončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neskončil úspešne
 2. stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – štúdium trvá najmenej tri a najviac štyri roky v strednej odbornej škole a končí sa záverečnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.
 • Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, môže stredná odborná škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním.
 • Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.
 • Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – štúdium trvá najmenej štyri a najviac päť rokov a končí sa maturitnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške. V študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.
 • Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.
 • Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo príslušnom učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
 • Vyššie odborné vzdelanie (post sekundárne alebo terciárne) – štúdium trvá najmenej dva a najviac tri roky na stredných odborných školách (pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu). Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“.

Typy stredných odborných škôl sú:

 • stredná odborná škola s prívlastkom,
 • stredná priemyselná škola s prívlastkom,
 • stredná umelecká škola s prívlastkom,
 • stredná zdravotnícka škola,
 • obchodná akadémia,
 • hotelová akadémia,
 • policajná stredná odborná škola,
 • stredná škola požiarnej ochrany

Konzervatóriá

 • Máme 17 konzervatórií so 160 triedami, v ktorých študuje 2 977 žiakov. Vyučovací proces zabezpečuje 995 učiteľov. Z celkového počtu konzervatórií je 6 štátnych, 10 súkromných a jedno cirkevné konzervatórium. Z hľadiska regionálneho rozdelenia je najviac konzervatórií v Bratislavskom kraji – štyri, a v Košickom kraji tiež štyri. Najmenej konzervatórií je v Trnavskom a Prešovskom kraji, ktoré majú jedno konzervatórium. Trenčiansky kraj nemá konzervatórium.
 • Konzervatóriá sa členia na:

1. hudobné a dramatické konzervatórium – poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec, a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe

2. tanečné konzervatórium – poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe

 • Výchova a vzdelávanie sa uskutočňujú podľa šesťročného vzdelávacieho programu, v ktorom žiak po skončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po skončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku.
 • V odbore tanec sa štúdium uskutočňuje podľa osemročného vzdelávacieho programu, ktorý sa v poslednom ročníku končí maturitnou a absolventskou skúškou.
 • V prípade šesťročného vzdelávacieho programu žiak po skončení štvrtého ročníka urobí maturitnú skúšku a po skončení šiesteho ročníka absolventskú skúšku.
 • Žiak na konzervatóriu môže získať:
 • nižšie stredné vzdelanie – úspešným skončením štvrtého ročníka v osemročnom vzdelávacom programe
 • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – úspešným vykonaním maturitnej skúšky
 • vyššie odborné vzdelanie (post sekundárne alebo terciárne) – úspešným absolvovaním šesťročného alebo osemročného vzdelávacieho programu a úspešným vykonaním absolventskej skúšky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art“.

Skupiny odborov na stredných odborných školách, ktoré poskytujú nižšie stredné odborné vzdelanie:

 • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II
 • Technická chémia silikátov
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II

Skupiny odborov na stredných odborných školách, ktoré poskytujú stredné odborné vzdelanie:

 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
 • Elektrotechnika
 • Technická chémia silikátov
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomika a organizácia obchod a služby II.
 • Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.

Skupiny odborov na stredných odborných školách, pri ktorých úspešným absolvovaním získa žiak úplné stredné odborné vzdelanie:

 • Fyzikálno-matematické vedy
 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 1.
 • Elektrotechnika
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Špeciálne technické odbory
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I
 • Veterinárske vedy
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomické vedy
 • Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
 • Právne vedy
 • Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
 • Učiteľstvo
 • Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
 • Bezpečnostné služby

Súkromné a cirkevné školy

 • Popri štátnych stredných školách môžu žiaci pokračovať v štúdiu aj na súkromných alebo cirkevných stredných školách. Podľa platnej školskej legislatívy je vzdelanie získané na týchto školách rovnocenné so vzdelaním získaným na štátnej strednej škole. V súčasnosti z celkového počtu 721 všetkých stredných škôl na Slovensku (gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) registrujeme 143 súkromných stredných škôl s 1 061 triedami a 18 350 žiakmi. Vyučovací proces na súkromných školách zabezpečuje 2 519 učiteľov. Cirkevných škôl je celkovo 77 so 697 triedami a 15 743 žiakmi. Vyučovací proces zabezpečuje 1 639 učiteľov.

Zdroj: CVTI SR.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stredné školy #gymnáziá #stredné odborné školy #Kam na strednú školu