Štúdium na univerzite v Británii? Možno posledná šanca

Vstupom SR do Európskej únie pred 12 rokmi sa slovenským študentom otvorila cesta na britské univerzity. Získali rovnaký status ako domáci, vďaka čomu majú prístup k rovnakým možnostiam financovania, dokonca i k niektorým výhodám navyše.

28.11.2016 06:00
študenti, zahraničie, vlajky Foto:
Ilustračná foto.
debata

Od roku 2004 počet slovenských študentov hlásiacich sa na britské univerzity z roka na rok stúpa. V roku 2006 sa na bakalárske štúdium prihlásilo 285 Slovákov, v tomto roku ich bolo k 30. júnu 820. Počas 10-ročného obdobia sa teda počet uchádzačov takmer strojnásobil, pričom celkový počet slovenských maturantov za rovnaké obdobie poklesol približne o 28 %. Trend je podobný aj v Českej republike: v roku 2016 sa na britské univerzity hlásilo 330 českých študentov, v tomto roku to bolo viac ako 1 100.

Celkový počet prihlášok z členských štátov EÚ stúpol za 10 rokov z 29 930 na 51 850. V počte uchádzačov o štúdium na britských univerzitách vedie v tomto roku Francúzsko (5 220), na druhom mieste je Taliansko (4 920), nasledované Poľskom (3 750).

Zdroj: UCAS

Maturantom 2017 zostávajú všetky výhody

Britská vláda vydala začiatkom októbra oficiálne vyhlásenie, že študenti z Európskej únie nastupujúci na anglické univerzity v septembri 2017 budú mať nárok na finančnú pomoc a všetky ostatné výhody tak ako doteraz, a to počas celého štúdia. A to aj v prípade, ak počas ich štúdia Veľká Británia vystúpi z Európskej únie. Rovnaké vyhlásenie vydali aj príslušné úrady Walesu a Škótska. Pre slovenských záujemcov o vysokoškolské štúdium je to výborná príležitosť vyštudovať na britskej univerzite za výhodných podmienok. Je možné, že ďalšie ročníky už takúto možnosť mať nebudú.

Štátna študentská „pôžička“ na školné

I keď bolo na britských univerzitách zavedené školné už pred 18 rokmi, zároveň bol vytvorený systém financovania, ktorý zaručuje prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu bez ohľadu na ekonomickú situáciu študenta. Od roku 1998 sa školné výraznejšie zvyšovalo dvakrát – v rokoch 2006 a 2012. V súčasnosti je školné za bakalárske štúdium 6 000 až 9 000 libier ročne, od septembra 2017 budú môcť univerzity stanoviť školné maximálne 9 250 libier ročne.

„Málo slovenských maturantov vie, že na to, aby mohli študovať vo veľkej Británii, nepotrebujú mať takúto sumu peňazí,“ hovorí Mária Kovács z agentúry InterStudy. „Väčšina študentov – tak domácich, ako aj európskych – školné v skutočnosti neplatí, nakoľko má možnosť využiť štátom poskytovanú tzv. študentskú pôžičku. Nejde pritom o pôžičku v pravom zmysle slova: z podmienok splácania vyplýva, že to skôr funguje ako absolventská daň: tí, ktorí vďaka získanému vzdelaniu viac zarábajú, majú zo svojho vyššieho zárobku niečo vrátiť do systému.“

Univerzita v Oxforde. Foto: SHUTTERSTOCK
Oxford, univerzita, škola Univerzita v Oxforde.

Splátky podľa príjmu absolventa

Domáci študenti, ako aj Slováci, ktorí sa po skončení štúdia zamestnajú vo Veľkej Británii, nemajú povinnosť splácať študentskú pôžičku, kým ich hrubý ročný zárobok nepresiahne 21 000 libier (cca 23 860 eur). Z časti svojho zárobku presahujúceho tento limit splácajú 9 %. Hranica príjmu, do ktorej sa pôžička nespláca, je pre ostatné krajiny určená podľa indexu spotrebiteľských cien danej krajiny.

„Ak sa absolvent britskej univerzity zamestná v krajine, kde sú všeobecne nižšie alebo vyššie ceny ako vo Veľkej Británii, hranica príjmu oslobodeného od splátok bude podľa toho nižšia alebo vyššia,“ informuje Mária Kovács. „V prípade zamestnania v SR je hranica príjmu, po presiahnutí ktorej vzniká povinnosť splácať, v súčasnosti 12 600 libier (14 300 eur) ročne. Splátky sú vo všetkých krajinách 9 % zo zárobku presahujúceho daný limit. Napríklad z hrubého zárobku 2 000 eur mesačne by bola výška splátky podľa aktuálneho zaradenia Slovenska a kurzu prepočtu stanoveného pre tento rok približne 41 eur mesačne.“

Pokiaľ príjem absolventa opäť klesne pod stanovenú hranicu alebo z akéhokoľvek dôvodu nepracuje (rodičovská dovolenka, dlhodobá práceneschopnosť, invalidita, nezamestnanosť a pod.), povinnosť splácať študentskú pôžičku na toto obdobie zaniká. Nesplatená časť študentskej pôžičky je po uplynutí 30 rokov anulovaná.

Študovať môžete takmer všetko

  • Ponuka študijných odborov na britských univerzitách je veľmi široká, vybrať si môžete z veľkého počtu spoločenskovedných, prírodovedných, umeleckých a technických odborov. Mnohé sú pre našich študentov úplnou novinkou. Keďže sa prijímacie skúšky nerobia, slovenských študentov láka možnosť študovať presne to, čo ich zaujíma.
  • InterStudy pomáha slovenským študentom s prihlasovacím procesom na britské univerzity už 12 rokov. Spätná väzba od našich študentov je výborná. Študenti veľmi oceňujú prístup vyučujúcich, vysokú úroveň vybavenia univerzít a praktické zameranie štúdia. V každom semestri bakalárskeho štúdia navštevujú štyri predmety – všetky priamo vo vybranom odbore. Rôznymi spoločnými povinnými predmetmi mimo svojho odboru študenti nie sú zaťažovaní, čo im umožňuje intenzívne sa venovať svojmu odboru, a väčšina pritom ešte stíha aj pár hodín popri štúdiu brigádovať.
  • Na bakalárskom stupni sú najžiadanejšie ekonomické odbory, medzinárodné vzťahy, právo, móda, ilustrácia a dizajn, psychológia a moderné jazyky, ale študenti sa hlásia aj na kriminológiu, žurnalistiku, biologické vedy, zoológiu, kreatívne písanie, herectvo či forenznú psychológiu. Študenti môžu využiť aj možnosť študovať kombinácie odborov, ako napr. medzinárodná politika s právom, marketing s digitálnou komunikáciou, právo s forenzným vyšetrovaním a mnohé ďalšie.

Anglicko, Wales, Škótsko – rozdiely

Na anglických štátnych univerzitách je možné celé školné financovať študentskou pôžičkou. Súkromné univerzity môžu žiadať vyššie školné, ako štátne inštitúcie, študenti si však štátnou pôžičkou môžu pokryť poplatky na súkromných inštitúciách len do 6 000 libier ročne. Štátne inštitúcie často poskytujú rôzne štipendiá na bakalárske štúdium podľa rôznych kritérií: prospechové, sociálne alebo paušálne štipendium pre uchádzačov z určitých krajín. Výška štipendií sa zvyčajne pohybuje od 1 000 do 3 000 libier ročne.

Od septembra 2016 je možné čerpať štátnu pôžičku aj na magisterské štúdium, a to vo výške 10 000 libier. Z tejto sumy si uchádzači väčšinou pokryjú nielen školné, ale aj časť životných nákladov. Magisterské štúdium trvá v Anglicku jeden rok.

Vláda Walesu poskytuje domácim študentom a študentom z EÚ grant vo výške až 5 100 libier, zvyšnú sumu (do 3 900 libier) je možné pokryť štátnou študentskou pôžičkou za rovnakých podmienok ako na anglických univerzitách. Vo Walese nie je možné čerpať študentskú pôžičku na magisterské štúdium.

Škótska vláda poskytuje domácim študentom a študentom z EÚ grant na celé školné, to znamená, že slovenskí študenti môžu v Škótsku študovať bezplatne. Bakalárske štúdium však trvá o rok dlhšie ako v Anglicku a vo Walese, a počet študentov, ktorý môžu jednotlivé univerzity prijať, je prísne limitovaný.

Kedy a ako sa prihlásiť

  • Prvé kolo prihlášok na bakalárske štúdium sa uzatvára 15. januára a väčšina univerzít odporúča podať si prihlášku do tohto termínu. Prihlásiť sa bude možné aj neskôr, no niektoré odbory sa môžu zaplniť už v prvom kole.
  • InterStudy je registrovaným centrom prijímacieho systému UCAS, cez ktorý sa prihlasujú študenti na bakalárske štúdium na všetky britské univerzity, a oficiálnym zastúpením desiatok britských univerzít. Už 12 rokov poskytuje slovenským uchádzačom bezplatné poradenstvo a asistenciu s vybavovaním prihlášok na všetky zastupované univerzity, ako aj celý rad informačných podujatí pre záujemcov o štúdium vo Veľkej Británii.
  • Aby ste mali čo najlepšiu šancu splniť všetky podmienky prijatia, odporúča sa začať s vybavovaním už teraz. Po registrácii v elektronickom systéme dostanete jasné inštrukcie a podrobné informácie o celom postupe a môžete ihneď začať pracovať na svojej prihláške. Všetky kroky môžete konzultovať s poradcami InterStudy vrátane prípravy motivačného listu, ktorý je vari najdôležitejšou súčasťou prihlášky. Na túto tému usporadúva InterStudy aj bezplatný poldenný workshop v decembri. Prihlásiť sa môžete na www.univerzityEU.sk.
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
Študent, notebook, počítač, pc, práca Ilustračné foto.

Jazyková príprava ako nultý ročník

Uchádzači, ktorí nemajú dostatočne dobrú angličtinu na to, aby mohli študovať na vysokej škole v angličtine, môžu začať ročnou jazykovou prípravou, ktorá okrem intenzívnej výučby angličtiny zahŕňa aj moduly z vybraného študijného odboru. Po roku štúdia a života v anglicky hovoriacej krajine sú študenti dobre pripravení na nástup do prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Poradcovia InterStudy sa snažia pre každého záujemcu nájsť najlepšie riešenie.

Na britské univerzity domácich aj zahraničných študentov prijímajú bez prijímacích skúšok. Pri prijímaní na bakalárske štúdium sa zohľadňujú maturitné známky, pri magisterskom štúdiu priemer známok bakalárskych skúšok, prípadne prospech za celé bakalárske štúdium. O tom, aké známky sa pre jednotlivé odbory vyžadujú, rozhoduje každá univerzita sama. Na väčšinu odborov na bakalárskom stupni je možné sa dostať aj s maturitným priemerom 3,0, na niektoré odbory či inštitúcie sa vyžaduje priemer 1 – 1,5. Na umelecké odbory sa môže navyše vyžadovať portfólio – ukážky z tvorby uchádzača, pre prijatie na konzervatóriá sa vyžaduje skúška z umeleckého prejavu na základe pozvania.

Ďalšou podmienkou je znalosť angličtiny, ktorú študenti preukazujú medzinárodným certifikátom, maturitou z angličtiny alebo inštitucionálnou skúškou vykonanou v SR. Uchádzači so slabšou angličtinou môžu absolvovať nultý ročník zameraný na jazykovú prípravu. Poradcovia InterStudy pomôžu študentom zorientovať sa v podmienkach prijatia a poradia im, ako postupovať, aby tieto podmienky splnili.

Ak sa študent prihlási včas (najlepšie do 15. januára) a v dobe prihlásenia ešte neabsolvoval maturitnú či bakalársku skúšku (čo je väčšina prípadov), alebo ešte nemá požadovanú jazykovú kvalifikáciu, dostane najskôr podmienečný akceptačný list, v ktorom sú uvedené všetky podmienky prijatia – akademické aj jazykové. Pokiaľ študent splní podmienky prijatia do konca augusta, má miesto na univerzite garantované.

Iné podmienky platia pre univerzity Oxford a Cambridge, ako aj na medicínu, zubné lekárstvo, veterinárne lekárstvo a štúdium hudby na konzervatóriách. Na Oxford a Cambridge sa podávajú prihlášky vždy do 15. októbra a je možné sa prihlásiť iba na jednu z týchto dvoch inštitúcií. Na väčšinu odborov sa vyžadujú ďalšie testy, úspešní absolventi sú v ďalšom kole výberu pozvaní na pohovor. Na medicínu, zubné lekárstvo a veterinárne lekárstvo sa tiež prihlasuje do 15. októbra a vyžadujú sa ďalšie testy a pohovory. Termín prihlásenia na hudobné odbory na konzervatóriách je do začiatku októbra.

Ak sa chcete uchádzať o magisterské štúdium, mali by ste sa snažiť dosiahnuť čo najlepšie študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia, ako aj pri štátnych skúškach, nakoľko univerzity majú dosť prísne kritériá. Na rozdiel od Slovenska vo Veľkej Británii nepokračuje väčšina absolventov bakalárskeho štúdia automaticky v magisterskom štúdiu. Väčšinou sa na toto štúdium prihlasujú absolventi až po niekoľkých rokoch praxe, keď sa už vyprofilovali a majú presnejšiu predstavu, čomu sa chcú venovať.

Veľká Británia je však pre slovenských záujemcov o magisterské štúdium jednoznačne výhodná: štúdium trvá iba jeden rok, je možné financovať ho štátnou študentskou pôžičkou (ktorou často pokryjete aj časť životných nákladov) a na veľa odborov sa môžete prihlásiť aj s bakalárskym diplomom v inom odbore.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #Veľká Británia #anglicko #štúdium #štúdium v zahraničí #Brexit #príloha Vzdelávanie