Technika hrou. Nový projekt na základných školách

Súčasnej generácii žiakov základných škôl výrazne chýbajú nielen vedomosti a technické myslenie, ale aj manuálne zručnosti. Na slovenských školách však väčšinou chýba vhodný technický materiál, potrebné pracovné náradie a odborné pracovné priestory, preto majú aj učitelia náročnú úlohu. Napriek tomu si uvedomujú význam praktických činností pri formovaní osobnosti človeka. V tomto smere by mal v najbližších mesiacoch pomôcť výnimočný projekt Technika hrou od základných škôl.

05.12.2016 06:00
dievča, škola, úsmev, tablet Foto:
Ilustračné foto.
debata (12)

„Ide o projekt Nadácie Volkswagen Slovakia v spolupráci s Trnavskou univerzitou, ktorého cieľom je podpora technického vzdelávania už od základných škôl,“ hovorí Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia. „Projekt je zameraný na prvý stupeň základných škôl a pre zapojené školy je bezplatný. V rámci neho poskytneme školám akreditované vzdelávanie aj s názornými príkladmi aktivít, metodiku spolu s pracovnými listami a putovným súborom pomôcok,“ dodáva.

Nadácia Volkswagen Slovakia už má za sebou úspešný dvojročný cyklus, v ktorom sa zameriavala na motiváciu učiteliek z materských škôl. „V rámci projektu sme vyškolili 336 učiteliek. Ak priemerne počítame, že každá z nich má dvadsaťčlennú triedu, tak boli poskytnuté vedomosti pre 6-tisíc detí,“ počíta Alexandra Pappová. V projekte Technika hrou od materských škôl sa v najbližších mesiacoch vyškolia učiteľky v Nitrianskom a Košickom kraji a paralelne sa rozbieha aj spolupráca so základnými školami v meste Bratislava.

Spoločný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Trnavskej univerzity je zacielený na podporu technického vzdelávania. "Žiaci si môžu napríklad vyskúšať, ako zdvihnúť predmet pomocou prúdu vody či ako je možné odmerať rýchlosť vetra,” prezrádza Alexandra Pappová. „V triedach môžu ako pomôcky využiť slamky, obaly od jogurtov, ale aj zložitejšie elektrické obvody.“ Nadácia podporuje iniciatívnych učiteľov školením, metodickým materiálom, ale aj súpravou pomôcok na realizáciu jednotlivých pokusov.

„Výskumne ladená koncepcia predstavuje inováciu v rozvoji spoznávania sveta okolo nás,“ hovorí metodička projektu Kristína Žoldošová z Trnavskej univerzity. „Na základe takejto výučby sa u žiakov rozvíja logické premýšľanie, samostatnosť v učení a praktická tvorivosť v úzkom prepojení na prírodovedné poznávanie,“ dodáva. „Technická výchova bola kedysi súčasťou učebných osnov, dnes mladá generácia stráca praktické zručnosti, a preto podporujeme projekt, v ktorom deti bádajú, skúmajú, pozorujú, stanovujú si určité tvrdenia (predpoklady) a tie si potom overujú.

Až na základe toho zisťujú, či ich predpoklady boli správne. Veľmi dôležitá je aj skutočnosť, že jednotlivé pokusy vnímajú aj cez svoje emócie, intenzívne ich prežívajú, a preto si ich lepšie zapamätajú,“ dopĺňa Anna Mazúrová z odboru školstva Okresného úradu Bratislava. „Deti pri bádaní môžu určité predmety vnímať rôznymi zmyslami, čuchom, hmatom i chuťou a projekt im dáva možnosť, aby svoje pokusy a zistenia okamžite aj videli v reálnych situáciách a tak pochopili, ako to všetko funguje v bežnom živote,“ podčiarkuje Anna Mazúrová dôležitosť takejto formy výučby.

Oslovili sme niekoľko učiteľov s otázkami, aby nám povedali, čo od projektu očakávajú.

 1. Prečo ste sa do projektu prihlásili a čo od neho v rámci technického vzdelávania očakávate?
 2. Bolo náročné absolvovať školenia pre učiteľov, kde vám lektor vysvetľoval postupy a konkrétne príklady v rámci technických postupov?
 3. Koľko učiteľov absolvovalo toto školenie z vašej školy? Plánujete v najbližšom čase zapojiť do projektu viac učiteľov?
 4. Koľko detí prejde školením a koľkokrát do týždňa budú mať hodiny venované práve technickému vzdelávaniu?

Eva Szolcsányiová, ZŠ Pankúchova 4, Bratislava

 1. Motiváciu pre mňa bolo dozvedieť sa a naučiť niečo nové – nový prístup, metodiku, spôsob výučby – a tiež konkrétna práca s pomôckami a potrebným materiálom, pričom máme možnosť tieto aj pre školu získať. Ak majú deti možnosť priamo si skúsiť, ohmatať, robiť pokusy, viac si zapamätajú, odnesú, naučia sa. Očakávam, že deti budú viac dychtiť po informáciách, viac o prírodných zákonitostiach rozmýšľať a viac ich bude baviť predmet prírodoveda ako taká.
 2. Veru aj áno. Ako čo. Ale skôr áno.
 3. Dvaja učitelia úplne postačujú na naše pokrytie v rámci technického vzdelávania.
 4. 44 žiakov (3. A a 3. B) v tomto školskom roku. PRI máme dvakrát týždenne. Technickému vzdelávaniu sa budeme venovať vtedy, keď budeme preberať tematické celky Elektrina, Magnetizmus, Jednoduché stroje.

Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka, Základná škola na Ul. I. Bukovčana 3, Bratislava Devínska Nová Ves

 1. Do projektu sme sa zapojili preto, aby učitelia získali nové metódy, skúsenosti a mohli pútavejšie odučiť svoje predmety. Moderný spôsob výučby pomôže zatraktívniť vyučovanie a vzbudiť záujem u žiakov o technické predmety a techniku vôbec. Nové učebné pomôcky, ktoré škola získa, určite budú pomáhať učiteľom pri príprave na hodiny a u žiakov rozvíjať technické myslenie.
 2. Vďaka lektorom boli hodiny pútavé a veľmi zaujímavé. Získali sme metodiku, veľa pracovných materiálov, nápadov, skúseností, ktoré využijeme pri vyučovaní. Výborné bolo to, že sme pracovali v skupinách a mohli sme sami robiť pokusy.
 3. Školenie absolvovali traja učitelia. Plánujeme zapojiť ďalších učiteľov, ktorí učia prírodovedné predmety.
 4. Predpokladám, že deti budú realizovať bádania, pokusy na hodinách prírodovedy, pracovného vyučovania na I. stupni a techniky na II. stupni. Detí bude okolo 150. Daný predmet vyučujeme na I. aj II. stupni raz do týždňa.

Jana Hamadová – učiteľka 1. stupňa ZŠ P. Horova 16, Bratislava

 1. Do projektu som sa prihlásila preto, že som si chcela zväčšiť vedomostný obzor v oblasti prírodovedného a technického vzdelávania, chcela som získať lepšiu predstavu, ako implementovať do vyučovacieho procesu primárneho vzdelávania (prírodovedy a pracovného vyučovania) prvky technického charakteru – a tým popularizovať technické vzdelávanie u žiakov ml. šk. veku. Očakávala som konkrétne príklady (nápady, odporúčania), ako technické vzdelávanie žiakom viac priblížiť a zatraktívniť.
 2. Školenie nebolo náročné na prípravu ani realizáciu, nakoľko mnohé vysvetľované postupy (príklady) boli nami odskúšané, vytvorené z dostupného materiálu (s výnimkou pomôcok, ktoré zabezpečuje Nadácia Volkswagen).
 3. Z našej školy sme boli do projektu zapojené dve – obe učiteľky primárneho vzdelávania. Do projektu sa zapoja aj iné učiteľky, ktoré v škole učia prírodovedu (a vo 4. ročníku aj pracovné vyučovanie) – predovšetkým učiteľky 3. a 4. ročníka (nakoľko výskumne ladená koncepcia prírodovedného a technického vzdelávania spadá do učiva daných ročníkov).
 4. Výzvy prírodovedného a technického charakteru (ako nám boli odprednášané) bude realizovať približne 100 žiakov. Predpokladám, že predovšetkým s učiteľmi na hodinách prvouky, prírodovedy, pracovného vyučovania – ktoré sú dotované jednou hodinou týždenne (ako často to bude – nemôžem vopred za kolegyne povedať). Pomôcky (ktoré sa nám zapožičajú podľa harmonogramu) využijeme tak, aby sa čo najväčší počet žiakov podieľal na tvorbe a riešení technických, konštrukčných a užívateľských výziev (problémov).

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #škola #učenie #základná škola #technika hrou #príloha Vzdelávanie