Chýbajú vám peniaze na školu?

Okrem financií od rodičov a práci popri štúdiu možno získať peniaze na štúdium z rôznych iných zdrojov. Študenti môžu napríklad požiadať o štipendium.

, 13.02.2017 07:00
štúdium, študent, financie, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Možnosti financovania štúdia

 • finančné zdroje od rodičov, respektíve. príbuzných
 • práca popri štúdiu (brigády, zamestnanie, podnikanie, platené stáže)

Štipendium

 • sociálne, motivačné (prospechové)
 • štipendijné programy
 • vládne bilaterálne štipendiá (medzivládne dohody)
 • národný štipendijný program, Štipendium M. R. Štefánika
 • univerzitné štipendiá (dohody medzi jednotlivými slovenskými a zahraničnými univerzitami)
 • fond na podporu vzdelávania
 • neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl
 • určené pre každého študenta dennej alebo externej formy na Slovensku alebo na zahraničnej vysokej škole, ak je toto štúdium prvé

Bankové úvery

 • spotrebné úvery, určené na financovanie nákladov spojených s denným alebo diaľkovým štúdiom na vysokej škole
 • povolené prečerpanie na účte na prekonanie krátkodobého zvýšenia výdavkov

Tretí sektor

 • nadácie, neziskové fondy, mimovládne organizácie
 • napr. Programy Slovenskej akademickej informačnej agentúry, Karpatská nadácia, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Charta 77
 • zahraničné nadácie

Kto má nárok na prídavok na dieťa?

preukazovanie nezaopatrenosti dieťaťa prostredníctvom potvrdenia o návšteve školy sa robí prostredníctvom potvrdenia o návšteve školy, ktoré vystaví a potvrdí škola, ktorú nezaopatrené dieťa pre príslušný akademický rok navštevuje.

Študenti, ktorí štúdium v minulosti zanechali a opakovane nastupujú na štúdium

Študent – nezaopatrené dieťa pred dvoma rokmi zanechal štúdium na vysokej škole v dennej forme štúdia (počas štúdia rodič naňho poberal prídavok na dieťa) a následne sa zamestnal. Jeho pracovný pomer doposiaľtrvá. V roku 2017 si podá prihlášku na denné štúdium na vysokej škole, na ktorú bude prijatý a 24. 6. sa uskutoční zápis na toto štúdium.

Otázka: Odkedy vznikne rodičovi nárok na prídavok na toto dieťa?

Odpoveď: V prípade štúdia na Slovensku sústavná príprava dieťaťa na povolanie, ktorá sa uskutočňuje na vysokej škole dennou formou, pričom zápis na toto štúdium sa uskutoční 24. 6., teda pred začiatkom akademického roka sa začína najskôr prvým dňom akademického roka. Väčšinou trvá akademický rok od 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka. V prípade štúdia na Slovensku by nárok na prídavok vznikol od 1. 9. V prípade štúdia v cudzine patrí prídavok na dieťa od začiatku akademického roka, ktorý je ustanovený v legislatíve príslušného štátu mimo územia SR (čo môže byť napr. od 1. 7., od 1.8. príp. až od 1.9. alebo aj neskôr).

Absolvent strednej školy a nárok na prídavok počas mesiacov jún, júl a august

Študent v máji zmaturuje a začne pracovať na dohodu.

Otázka: Má rodič dieťaťa, ktoré zmaturovalo a pracuje na základe dohody počas „prázdnin“ nárok na prídavok na dieťa?

Odpoveď: Zákon vo všeobecnosti priamo neupravuje zárobkovú činnosť študenta, absolventa školy. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. Pretože zákon neobmedzuje nezaopatrené dieťa z hľadiska práce, v konečnom dôsledku to znamená, že študent – absolvent strednej školy, ktorý počas mesiacov jún – august bežného roka pracuje na dohodu, má nárok na prídavok na dieťa najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. Pokiaľ toto dieťa bude ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole, na ktorú je rozhodnutím prijaté, po zápise na štúdium je potrebné doručiť „Potvrdenie o návšteve školy“, na úrad práce, pričom oprávnenej osobe bude nárok na prídavok naďalej trvať až do skončenia štúdia.

Štúdium v zahraničí

K uplatneniu nároku na prídavok na dieťa, o ktorom úrad práce rozhoduje je žiadateľ povinný preukázať okrem zákonom stanovených podmienok nároku aj nezaopatrenosť dieťaťa. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa toto dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole v dennej forme štúdia. V prípade ak sa nezaopatrené dieťa pripravuje na povolanie štúdiom v zahraničí, je potrebné predmetné štúdium posúdiť z hľadiska rozsahu a úrovne, či je postavené na úroveň štúdia na vysokých školách v SR, teda posúdiť rovnocennosť štúdia, ktoré posudzuje rezort školstva, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, kde je zverejnený zoznam uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok z dôvodu posúdenia štúdia v zahraničí, ktoré pôsobia na území členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarskej konfederácie. Zoznam uznaných vysokých škôl členských štátov sa nachádza na webovej stránke MŠVVaŠ SR v časti „Medzinárodná spolupráca“ a „Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia“ www.minedu.sk/…vatelov-a-i/. Na základe uvedeného je štúdium na uznaných vysokých školách, ktoré sú uvedené vo zverejnenom zozname pre príslušný akademický rok rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v SR. Štúdium na uvedených školách, pokiaľ ide o dennú formu štúdia je považované za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie a preto v takýchto prípadoch nie je potrebné žiadať posúdenie zahraničného štúdia rezort školstva. Pre posúdenie štúdia na zahraničných vysokých školách, ktoré nie sú v príslušnom zozname uvedené, sa postupuje formou žiadosti o posúdenie štúdia.

Zdroj: upsvar.sk

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
vysoká škola , zahraničie, štúdium Ilustračné foto.

Granty a štipendiá

Motivačné štipendiá

Poskytujú vysoké školy svojim študentom z dotácie zo štátneho rozpočtu. Priznáva ich vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Poskytuje sa najviac 10 % študentov. Motivačné štipendium je možné priznať každému študetnovi vysokej školy, teda aj študentom v externej forme štúdia a doktorandom. Konkrétne podmienky komu, v akej výške a na základe akých podmienok ho škola prizná, upravuje štipendijný poriadok vysokej školy alebo fakulty. Študentom vo vybraných odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného štipendia. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušná rok. Vysoká škola ho priznáva automaticky.

Sociálne štipendiá

Priznávajú jednotlivé vysoké školy študentom na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia. Sociálne štipendium môže byť priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy) alebo v študidjných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo).

Podanie žiadosti: Žiadosť sa podáva na vysokej škole/fakulte, na ktorej je študent zapísaný na štúdium. Vysoká škola môže odporúčať použitie vlastného formulára na podanie žiadosti. V prípade, že štúdium sa uskutočňuje v zahraničí na zahraničnej vysokej škole, nárok na sociálne štipendium nevzniká. Ak je študent študentom viacerých vysokých škôl/fakúlt, v jednom akademickom roku je možné si podať len jednu žiadosť na jednej vysokej škole. Žiadosť o sociálne štipendium je možné doručiť kedykoľvoek počas akademického roka, sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. O jeho priznaní rozhoduje vysoká škola/fakulta. Lehota na rozhodnutie je 30 dní, v komplikovaných prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť aj potrebné doklady o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (obvykle rodičia a súrodenci) za predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie dokumenty umožňujúce posúdenie okruhu spoločne posudzovancýh osôb. Konkrétne vymedzenie dokumentov závisí od konkrétnej situácie žiadateľa. Za spoločne posudzované osoby sa nepovažujú osoby ako strýkovia, tety, starí rodičia a pod., aj keď žijú so študentom v spoločnej domácnosti.

Zohľadňovaný príjem: vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa pri zohľadnení príjmu vychádza z aktuálnej situácie spoločne posudzovaných osôb, ako napr. spoločne posudzovaná osoba je v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, spoločne posudzovaná osoba je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, spoločne posudzovaná osoba poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi, atď.

Samostatne posudzovanie študenta: to, že študent nežije s rodičmi automaticky neznamená, že sa bude posudzovať samostatne. Na samostatné posudzovanie je potrebné, aby takýto študent preukázal dostatočný príjem, a to aspoň 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok (za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na jeden mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov do výšky 1,2 násobku sumy životného minima jednej plnoletej osoby). V prípade, ak tento príjem nepreukáže, posudzuje sa spoločne s rodičmi bez ohľadu na to, či s nimi žije alebo nie, v spoločnej domácnosti.

Národný štipendijný program

Je zameraný podporu mobility študentov vysokých škôl, výskumných a umeleckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov. Ide o obojstrannú podporu, teda o štipendium je možné sa uchádzať aj v prípade mobility zo Slovenska do zahraničia, ale program podporuje aj príchod zahraničných študentov a odborníkov na Slovensko. Nie je určený na podporu v rámci celého vysokoškolského štúdia. Na základe zmluvy s ministerstvom ho administruje Slovenská akademická informačná agentúra, n.o., podrobné informácie sú k dispozícii na www.stipendia.sk.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #financovanie #štipendium #štúdium v zahraničí #Kam na vysokú školu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy